Quyết định 1429/QĐ-UBND

Quyết định 1429/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương

Quyết định 1429/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 1900/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Xây dựng Ủy ban cấp huyện xã Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 11/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1429/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1429/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một s điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát chính thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1247/TTr-SXD ngày 03/05/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản s 511/STP-KSTT ngày 27/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 34 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cp huyn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của Ch tch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công b thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh v việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xây dựng đã được công bố trước đây tại Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện và Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung tại cấp xã hết hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng chính phủ (Cục KSTTHC);
- Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP (Lg,V), Thùy;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1429/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1429/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2017
Ngày hiệu lực05/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1429/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1429/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1429/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1429/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thanh Liêm
       Ngày ban hành05/06/2017
       Ngày hiệu lực05/06/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1429/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1429/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Bình Dương