Quyết định 143/QĐ-UBND

Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi Điều 1 của Quyết định 1553/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 143/QĐ-UBND 2015 sửa đổi Quyết định 1553/QĐ-UBND kinh doanh nợ xấu Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1553/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2013 VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003,

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 02/NQ-CP">11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/NQ-CP">32/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 02/NQ-CP">11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 0061/SKHĐT-TH ngày 06 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu được ban hành kèm theo của Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:

1. Sửa đổi Điểm d, Khoản 1, Mục I như sau:

“d) Các sở - ban - ngành, các cơ quan thuộc Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm, xác định mục tiêu cụ thể, phân công cụ thể các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn trực thuộc, chủ động tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, thực hiện công tác cải cách hành chính theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các sở - ngành có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân, nhất là các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, hải quan, tư pháp,...”

2. Bổ sung Điểm a Khoản 4 Mục I như sau:

“- Rà soát các dự án bất động sản đang triển khai để phân loại các dự án được tiếp tục triển khai, những dự án cần điều chỉnh, chuyển đổi cho phù hợp với nhu cầu của thị trường; dừng cấp phép đầu tư mới các dự án không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị và phát triển nhà ở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm tăng cường phát triển nhà ở xã hội; tạo điều kiện rút ngắn thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở xã hội, kể cả các dự án chuyển đổi từ căn hộ diện tích lớn thành diện tích nhỏ, chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Xây dựng để cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở mua, thuê và thuê mua theo quy định.”

3. Sửa đổi đoạn thứ 3, Khoản 1, Mục II như sau:

“- Chỉ đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại nhà nước, các Ngân hàng thương mại cổ phần được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, phê duyệt tham gia Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thực hiện tốt cơ chế cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 và Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ cho các đối tượng được vay vốn ưu đãi theo quy định tại các Thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Xây dựng.”

4. Sửa đổi Khoản 3, Mục III như sau:

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2014 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP Quyết định số 1553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP và Quyết định này; tổng hợp chung vào báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng Thành phố hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung không sửa đổi, bổ sung trong Kế hoạch đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục có giá trị triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng các sở - ban - ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, THKH (2b);
- Lưu: VT, (THKH-K).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 143/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/01/2015
Ngày hiệu lực 15/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 143/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 143/QĐ-UBND 2015 sửa đổi Quyết định 1553/QĐ-UBND kinh doanh nợ xấu Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 143/QĐ-UBND 2015 sửa đổi Quyết định 1553/QĐ-UBND kinh doanh nợ xấu Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 143/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành 15/01/2015
Ngày hiệu lực 15/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 143/QĐ-UBND 2015 sửa đổi Quyết định 1553/QĐ-UBND kinh doanh nợ xấu Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 143/QĐ-UBND 2015 sửa đổi Quyết định 1553/QĐ-UBND kinh doanh nợ xấu Hồ Chí Minh

  • 15/01/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/01/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực