Quyết định 1432/QĐ-UBND

Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1432/QĐ-UBND 2019 quy trình điện tử thủ tục hành chính lao động Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1432/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1228/LĐTBXH-VP ngày 07 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. UBND các xã, phường, thị trn có trách nhiệm thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sửa đổi quy trình số 09 tại Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ch
tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, KSVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Thủ tục “Xác định, xác định lại mc độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật”

- Thời hạn gii quyết: 25 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đủ h sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Th tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gi phiếu hẹn trkết quả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức LĐ-TB&XH xử hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2

Công chức LĐ-TB&XH, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, niêm yết và dự thảo Giấy xác nhận khuyết tật

168 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký Giấy xác nhận khuyết tật

24 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng UBND cấp xã

Vào sổ văn bản, đóng dấu và thu phí, lệ phí (nếu có), chuyn kết quả cho Công chức tại bộ phận TN&TKQ của UBND cp xã

04 giờ làm việc

Bước 5

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Trả kết quả cho cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

200 giờ làm việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1432/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1432/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2019
Ngày hiệu lực13/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1432/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1432/QĐ-UBND 2019 quy trình điện tử thủ tục hành chính lao động Thừa Thiên Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1432/QĐ-UBND 2019 quy trình điện tử thủ tục hành chính lao động Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1432/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýPhan Thiên Định
       Ngày ban hành13/06/2019
       Ngày hiệu lực13/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1432/QĐ-UBND 2019 quy trình điện tử thủ tục hành chính lao động Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1432/QĐ-UBND 2019 quy trình điện tử thủ tục hành chính lao động Thừa Thiên Huế

           • 13/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực