Quyết định 1433/QĐ-UBND

Quyết định 1433/QĐ-UBND phê duyệt Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 1433/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1433/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ TRỒNG CÂY PHÂN TÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 86/TTr-SNN ngày 15/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

2. Chủ đầu tư: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk.

3. Địa điểm đầu tư: Tại các huyện: Krông Bông, Ea Kar, M’Đrắk, Ea H’leo, Krông Năng, Krông Búk, Lắk có thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), các đơn vị cung ứng DVMTR và các đơn vị có nhu cầu trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

4. Mục tiêu đầu tư: Hỗ trợ cây phân tán cho các đơn vị để thực hiện trồng tại các cơ quan, trường học, trạm y tế, các nhà văn hóa thôn buôn, sân vận động, các trục đường giao thông nông thôn, vườn rẫy của các hộ dân... trên địa bàn các xã thuộc các huyện: Krông Bông, Ea Kar, M’Đrắk, Ea H’leo, Krông Năng, Krông Búk và Lắk... nhằm mục đích nâng cao ý thức cho người dân về ý nghĩa của việc trồng cây xanh, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống, góp phần cho các địa phương hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đối với tiêu chí cây xanh theo quy định, đặc biệt là các xã ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Đồng thời, phủ xanh đất trống đối với diện tích đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn các huyện cũng như địa bàn toàn tỉnh.

5. Nội dung và quy mô của công trình: Căn cứ vào nhu cầu đăng ký của từng đơn vị về chủng loại, số lượng, quy cách cây... Đồng thời, căn cứ vào nhu cầu, kinh phí được triển khai trồng cây phân tán tại các xã thuộc các huyện: Krông Bông, Ea Kar, M’Đrắk, Ba H’leo, Krông Năng, Lắk trong năm 2018, như sau:

TT

Chủng loại cây

Quy cách

ĐVT

Số lượng

1

Sao đen

Kích thước bầu: 20 - 22 cm;

Đường kính cỗ rể 1,5 - 2 cm;

Chiều cao từ 1,5 m trở lên.

cây

28.367

 

Tổng cộng

 

 

28.367

6. Tổng dự toán công trình: 984.481.559 đồng (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi bốn triệu, bốn trăm tám mươi mốt ngàn, năm trăm năm mươi chín đồng)

Trong đó:

a) Chi phí xây dựng:

- Chi phí trực tiếp:

908.399.500 đồng.

908.399.500 đồng, trong đó:

+ Chi phí trồng, chăm sóc: các đơn vị được cấp cây giống tự thực hiện.

+ Chi phí vật tư, cây giống:

• Chi phí hỗ trợ cây trồng chính:

• Chi phí hỗ trợ cây trồng dặm:

• Chi phí hỗ trợ phân bón:

- Chi phí chung:

b) Chi phí quản lý:

c) Chi phí khác:

d) Chi phí dự phòng:

908.399.500 đồng, gồm:

851.004.000 đồng;

42.556.500 đồng;

14.839.000 đồng.

0 đồng.

27.251.985 đồng.

1.950.000 đồng.

46.880.074 đồng.

(Chi tiết theo biểu dự toán chi phí trồng cây phân tán năm 2018 đính kèm)

7. Nguồn vốn: Từ nguồn tiền DVMTR thu từ các đơn vị sản xuất và cung ứng nước sạch tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền DVMTR tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

8. Hình thức lựa chọn nhà thầu để thực hiện việc mua cây giống cung cấp cho các đơn vị: Chào hàng cạnh tranh (Áp dụng quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 23 của Luật đấu thầu; Điều 57 và Điều 59 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

9. Thời gian thực hiện công trình: năm 2018.

(Chi tiết theo Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018 đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định tại Báo cáo số 174/BC-SNN ngày 15/6/2018 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định báo cáo quyết toán nguồn tiền thực hiện phương án hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2018, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quyết toán nguồn kinh phí chi trả DVMTR năm 2018 theo quy định;

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu khối lượng thực tế đã hoàn thành của từng đơn vị, làm cơ sở thanh quyết toán theo quy định; đồng thời, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh ban hành hướng dẫn, kiểm tra công tác trồng, chăm sóc cây trồng phân tán của các đơn vị theo quy định.

- Chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Phương án theo quy định;

2. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định báo cáo quyết toán nguồn tiền thực hiện phương án hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2018, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quyết toán nguồn kinh phí chi trả DVMTR năm 2018 theo quy định.

3. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Phương án được duyệt theo quy định;

- Thực hiện việc đấu thầu mua cây giống đúng theo chủng loại, quy cách, số lượng được phê duyệt để cấp cho các đơn vị đã đăng ký thực hiện­;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu cây giống xuất vườn, làm cơ sở thanh quyết toán theo quy định;

- Xác nhận việc bàn giao số lượng cây giống (đã được nghiệm thu xuất vườn) giữa các đơn vị cung cấp cây giống và các đơn vị đăng ký trồng. Được điều chuyển số lượng cây giống trồng chính cũng như trồng dặm của các đơn vị đã đăng ký, nhưng không có khả năng trồng cho các đơn vị khác có nhu cầu, nhưng phải đảm bảo không được vượt quá số lượng cây và dự toán đã được phê duyệt;

- Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu khối lượng thực tế đã hoàn thành của từng đơn vị, làm cơ sở thanh quyết toán theo quy định;

- Hàng năm, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra giám sát việc chăm sóc quản lý, bảo vệ cây phân tán; đề xuất cơ quan có thẩm quyền trong việc xử lý những đơn vị thực hiện không đạt theo các nội dung của phương án.

4. Chi cục Kiểm lâm:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu khối lượng thực tế đã hoàn thành của từng đơn vị, làm cơ sở thanh quyết toán theo quy định;

- Phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án trên địa bàn các huyện.

5. UBND cấp huyện:

- Chỉ đạo UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan trên địa bàn có đăng ký trồng cây phân tán tổ chức trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ cây trồng đúng theo quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt;

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan, UBND cấp xã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu khối lượng thực tế đã hoàn thành của từng đơn vị, làm cơ sở thanh quyết toán theo quy định;

- Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án trên địa bàn huyện.

6. UBND các xã có đăng ký trồng cây phân tán:

- Tổ chức tiếp nhận cây giống để trồng cây phân tán từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tính theo số lượng được phê duyệt; chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn xã có đăng ký trồng cây phân tán tổ chức trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ cây theo đúng quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt;

- Chỉ đạo các tổ chức, đơn vị được hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2018 chuẩn bị địa điểm trồng (đào hố), lực lượng tham gia trồng, cây chống đỡ để giữ cây phân tán khỏi ngã, gãy;

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cá nhân có liên quan trên địa bàn xã thực hiện việc trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ cây phân tán theo quy định. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND cấp huyện và Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh) theo quy định.

7. Các đơn vị đăng ký trồng cây phân tán:

- Tổ chức tiếp nhận cây giống để trồng cây phân tán từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; đồng thời, huy động nhân công để tổ chức trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ cây trồng đúng theo quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt;

- Sau khi công trình được nghiệm thu, cây trồng phân tán sẽ được bàn giao cho các đơn vị tiếp tục chăm sóc, quản lý bảo vệ nhằm phát huy hiệu quả mục đích đầu tư.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện: Krông Bông, Ea Kar, M’Đrắk, Ea H’leo, Krông Năng, Krông Búk, Lắk; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: KT, NN&MT;
- Lưu: VT, NNMT (Đg-26 bản).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Giang Gry Niê Knơng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1433/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1433/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2018
Ngày hiệu lực27/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1433/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1433/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1433/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1433/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýY Giang Gry Niê Knơng
        Ngày ban hành27/06/2018
        Ngày hiệu lực27/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1433/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán Đắk Lắk

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1433/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán Đắk Lắk

         • 27/06/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/06/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực