Quyết định 1433/QĐ-UBND

Quyết định 1433/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2013 - 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1433/QĐ-UBND công bố Danh mục dự án mời gọi đầu tư Vĩnh Long 2013-2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1433/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1247/TTr-SKHĐT-XTĐT ngày 19/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 47 dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2013 - 2015.

(Chi tiết từng dự án theo phụ lục danh mục đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố Danh mục dự án và làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư, tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

TT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

QUY MÔ

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

ƯỚC TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

CƠ QUAN QUẢN LÝ NGÀNH

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC HẠ TẦNG, CÔNG NGHIỆP: 15 dự án

1

Khu công nghiệp Bình Tân

Xã Thành Lợi, H.Bình Tân, TVL

400 ha

Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với định hướng mời gọi đầu tư các dự án thành phần như: Công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp có khả năng kiểm soát ô nhiễm môi trường, dịch vụ,…

2.000 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Ban Quản lý các KCN và UBND H.Bình Tân

Nằm trong QHSD đất


2

Khu công nghiệp Đông Bình

Xã Đông Bình, TX.Bình Minh, TVL

350 ha

Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với định hướng mời gọi đầu tư các dự án thành phần như: Công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp có khả năng kiểm soát ô nhiễm môi trường, dịch vụ,…

1.750 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Ban Quản lý các KCN và UBND TX.Bình Minh

Nằm trong QHSD đất

3

Khu công nghiệp An Định

Xã An Phước, H.Mang Thít, TVL

200 ha

Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với định hướng di dời nhà máy, mời gọi đầu tư các dự án thành phần như: Công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp có khả năng kiểm soát ô nhiễm môi trường, dịch vụ,…

1.000 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Ban Quản lý các KCN và UBND H.Mang Thít

Nằm trong QHSD đất

4

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm CN - TTCN Trường An

Xã Trường An, TP.Vĩnh Long, TVL

50 ha

Xây dựng cụm công nghiệp tập trung có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thu hút các nhà đầu tư vào khu vực tập trung, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất phân tán hoặc trong các khu dân cư

360 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND TP.VL

Nằm trong QHSD đất

5

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm CN Mỹ Lợi

Xã Thiện Mỹ, H.Trà Ôn, TVL

50 ha

Xây dựng cụm công nghiệp tập trung có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, nhằm thu hút các nhà đầu tư vào khu vực tập trung góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất phân tán hoặc trong các khu dân cư

250 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND H.Trà Ôn

Nằm trong QHSD đất

6

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm CN Vĩnh Thành

Xã Hựu Thành, H. Trà Ôn, TVL

60 ha

Hình thành cụm công nghiệp tập trung có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, nhằm thu hút các nhà đầu tư vào khu vực tập trung góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất phân tán hoặc trong các khu dân cư

300 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND H.Trà Ôn

Nằm trong QHSD đất

7

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm CN ấp IB

Ấp IB (ĐT903), xã Chánh Hội, H.Mang Thít, TVL

24.4 ha

Hình thành cụm công nghiệp tập trung có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, nhằm thu hút các nhà đầu tư vào khu vực tập trung góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất phân tán hoặc trong các khu dân cư

120 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND H.Mang Thít

Nằm trong QHSD đất

8

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm CN ấp Ba

Ấp Ba (ĐT903), xã Chánh Hội, H.Mang Thít, TVL

22.2 ha

Hình thành cụm công nghiệp tập trung có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, nhằm thu hút các nhà đầu tư vào khu vực tập trung góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất phân tán hoặc trong các khu dân cư

110 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND H.Mang Thít

Nằm trong QHSD đất


9

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm CN Phước Trường

Xã Quới An, H.Vũng Liêm, TVL

50 ha

Hình thành cụm công nghiệp tập trung có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, nhằm thu hút các nhà đầu tư vào khu vực tập trung góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất phân tán hoặc trong các khu dân cư

250 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long

Nằm trong QHSD đất

10

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm CN Phú An

Xã Phú Thịnh, H.Tam Bình, TVL

87.7 ha

Hình thành cụm công nghiệp tập trung có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, nhằm thu hút các nhà đầu tư vào khu vực tập trung góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất phân tán hoặc trong các khu dân cư

650 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND H.Tam Bình

QHCTXD TL:1/500 đã được phê duyệt

11

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị điện - điện tử

Xã Hoà Phú, H.Long Hồ, TVL (KCN Hoà Phú giai đoạn II)

10 ha

Xây dựng các nhà máy sản xuất lắp ráp linh kiện, thiết bị điện tử nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ cao đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và có ưu thế cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu

1260 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Ban Quản lý các KCN và BQL KCN Hoà Phú

Nằm trong KCN Hòa Phú

12

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm - mỹ phẩm

Xã Hoà Phú, H.Long Hồ, TVL (KCN Hoà Phú giai đoạn II)

15 ha

Xây dựng các nhà máy sản xuất dược phẩm – mỹ phẩm với dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại nhằm cung ứng các mặt hàng dược phẩm – mỹ phẩm phục vụ nhu cầu của thị trường

1575 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Ban Quản lý các KCN và BQL KCN Hoà Phú

Nằm trong KCN Hoà Phú

13

Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp

Xã Mỹ Hoà, TX.Bình Minh, TVL (KCN Bình Minh)

15 ha

Sản xuất, chế biến sau thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu dồi dào, sẵn có, góp phần tạo đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông sản tại địa phương

500 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Ban Quản lý các KCN và BQL KCN Bình Minh

Nằm trong KCN Bình Minh

14

Đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà kho phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ

Xã Mỹ Hoà, TX.Bình Minh, TVL (KCN Bình Minh)

30 ha

Xây dựng hoàn chỉnh nhà kho, nhà xưởng để cung cấp cho thuê, phục vụ cho sản xuất.

900 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Ban Quản lý các KCN và BQL KCN Bình Minh

Nằm trong KCN Bình Minh

15

Xây dựng kinh doanh hạ tầng kho bãi huyện Bình Tân

Xã Tân Quới, H.Bình Tân, TVL

16 ha

Xây dựng cơ sở hạ tầng kho bãi phục vụ kinh doanh và cho thuê kho bãi

130 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND H.Bình Tân

Nằm trong QHSD đất


B. LĨNH VỰC ĐÔ THỊ, NHÀ Ở: 06 dự án

1

Khu đô thị xanh Mỹ Hoà

Xã Mỹ Hoà, TX.Bình Minh, TVL

168 ha

Xây dựng khu đô thị liên hợp đa chức năng phục vụ các nhu cầu về nhà ở cao cấp, thể thao, du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí, khai thác các thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên giữ gìn ổn định và hài hoà môi trường sinh thái tự nhiên

2.350 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

UBND TX.Bình Minh

Nằm trong QHSD đất

2

Khu đô thị sinh thái Cồn Chim

Xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, TVL

250 ha

Xây dựng khu nhà ở - đô thị sinh thái, thân thiện với thiên nhiên, gắn với các công trình thương mại, phúc lợi công cộng

3.500 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

UBND TP.VL

Nằm trong QHSD đất

3

Khu đô thị mới Tân Quới

Xã Tân Lược H.Bình Tân, TVL

11 ha

Xây dựng khu đô thị mới, hình thành khu nhà ở - đô thị hiện đại về quy hoạch kiến trúc và cơ sở hạ tầng

130 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

UBND H.Bình Tân

Nằm trong QHSD đất

4

Khu thương mại - đô thị Bắc Mỹ Thuận

Xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, TVL

11.15 ha

Xây dựng khu thương mại và nhà ở - đô thị kết hợp với các công trình phúc lợi công cộng, gắn với chỉnh trang đô thị

330 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

TT Phát triển Quỹ đất và UBND TP.VL

Nằm trong QHSD đất;

khu đất sạch

5

Khu nhà ở xã hội

Khu 4, TT.Trà Ôn, H.Trà Ôn, TVL

1 ha

Phục vụ nhu cầu về nhà ở cho nhân dân, cán bộ công chức, viên chức và người có thu nhập thấp đang sinh sống tại khu vực đô thị

50 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

UBND H.Trà Ôn

Nằm trong QHSD đất; khu đất công

6

Khu dân cư Phước Thọ phường 3

Phường 3, TP. Vĩnh Long, TVL

13.7 ha

Xây dựng khu thương mại, dịch vụ và nhà ở - đô thị nhằm phục vụ nhu cầu về nhà ở và kinh doanh theo hướng tập trung, hiện đại

400 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

TT Phát triển Quỹ đất và UBND TP. Vĩnh Long

Nằm trong QHSD đất; khu đất công


C. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ: 15 dự án

1

Đầu tư xây dựng chợ và phố chợ Trường An

Xã Trường An, TP.Vĩnh Long, TVL

3.4 ha

Xây dựng chợ và phố chợ nhằm ổn định chỗ ở và nơi buôn bán tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhân dân, gắn với chỉnh trang đô thị cho TP. Vĩnh Long theo hướng văn minh, hiện đại

110 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND TP.VL

Nằm trong QHSD đất; trong đó: Đất sạch là 4.400m2

2

Đầu tư xây dựng chợ và phố chợ Cầu Đôi

Xã Tân Hạnh, H.Long Hồ, TVL

6.2 ha

Xây dựng chợ và phố chợ nhằm ổn định chỗ ở và nơi buôn bán góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhân dân, gắn với chỉnh trang đô thị

220 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND H.Long Hồ

Nằm trong QHSD đất; trong đó: Đất sạch là 1.500m2

3

Chợ và phố chợ Tân Lược

Xã Tân Lược H.Bình Tân, TVL

4.5 ha

Xây dựng chợ và phố chợ nhằm ổn định chỗ ở và nơi buôn bán góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhân dân, gắn với chỉnh trang đô thị

160 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND H.Bình Tân

Nằm trong QHSD đất

4

Đầu tư xây dựng chợ Tân Hoà

Xã Tân Hoà, TP.Vĩnh Long, TVL

4.2 ha

Xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng chợ góp phần ổn định nơi buôn bán tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhân dân, gắn với chỉnh trang đô thị

150 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND TP.VL

Nằm trong QHSD đất

5

Đầu tư xây dựng chợ Hiếu Phụng

Xã Hiếu Phụng, H.Vũng Liêm, TVL

3.32 ha

Xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng chợ góp phần ổn định nơi buôn bán tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhân dân, gắn với chỉnh trang đô thị

100 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND H.Vũng Liêm

Nằm trong QHSD đất; khu đất công

6

Đầu tư xây dựng chợ Tân An Luông

Xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm, TVL

4.54 ha

Xây dựng chợ nhằm ổn định chỗ ở và nơi buôn bán góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhân dân, gắn với chỉnh trang đô thị

120 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND H.Vũng Liêm

Nằm trong QHSD đất; trong đó: Đất trụ sở UBND xã là 4.742m2

7

Đầu tư xây dựng chợ đầu mối cam sành Tam Bình

Xã Tường Lộc, H.Tam Bình, TVL

1 ha

Xây dựng chợ đầu mối tiêu thụ cam sành và một số mặt hàng nông sản khác, gắn với chỉnh trang đô thị

60 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND H.Tam Bình

Nằm trong QHSD đất; khu đất công

8

Trung tâm giao dịch hàng nông sản Bình Minh

Phường Thành Phước, TX.Bình Minh, TVL

3 ha

Xây dựng khu thương mại hiện đại, tiện ích trong giao dịch, mua bán các mặt hàng nông sản, đảm bảo chất lượng, giá cả, gắn với chỉnh trang đô thị

200 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND TX.Bình Minh

Nằm trong QHSD đất; trong đó: 1,1ha đất sạch

9

Đầu tư xây dựng bến tàu - khu phố hàng lưu niệm - bến xe phục vụ du lịch

Phường 1, TP.Vĩnh Long, TVL

2 ha

Xây dựng bến tàu, bến xe kết hợp với khu phố hàng lưu niệm phục vụ nhu cầu du lịch, gắn với chỉnh trang đô thị

120 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở VH TT&DL và UBND TP.VL

Nằm trong QHSD đất

10

Trung tâm thương mại Long Châu

Phường 2, TP.Vĩnh Long, TVL

1.27 ha

Xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người dân TP. Vĩnh Long và vùng lân cận, gắn với chỉnh trang đô thị

60 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND TP.VL

Nằm trong QHSD đất; trong đó: Đất sạch là 2.000m2

11

Trung tâm thương mại Tân Quới

Xã Thành Đông, H.Bình Tân, TVL

11 ha

Xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người dân huyện Bình Tân và vùng lân cận, gắn với chỉnh trang đô thị

440 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND H.Bình Tân

Nằm trong QH điều chỉnh đô thị TT. Tân Quới

12

Trung tâm thương mại phường 8

Phường 8, TP.Vĩnh Long, TVL

2.74 ha

Xây dựng trung tâm thương mại nhằm nhu cầu mua sắm và cung cấp các phương thức giao dịch, mua bán hiện đại, gắn với với chỉnh trang đô thị

120 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND TP.VL

Nằm trong QHSD đất; khu đất công

13

Khu trung tâm thương mại - dịch vụ huyện Long Hồ

TT.Long Hồ, H.Long Hồ, TVL

3 ha

Xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người dân huyện Long Hồ và vùng lân cận, gắn với chỉnh trang đô thị

60 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND H.Long Hồ

Nằm trong QHSD đất; khu đất công

14

Khu thương mại dịch vụ và du lịch Mỹ Thuận

Xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, TVL

20 ha

Xây dựng khu thương mại hiện đại phục vụ nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của nhân dân, gắn với dịch vụ du lịch và các dịch vụ công cộng

600 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

TT Phát triển Quỹ đất và UBND TP.VL

Nằm trong QHSD đất; khu đất sạch15

Đầu tư siêu thị loại 4

Khu 2, TT.Trà Ôn, H.Trà Ôn, TVL

1 ha

Đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu thụ sản phẩm theo hướng văn minh, hiện đại của người dân trong huyện

50 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Công thương và UBND H.Trà Ôn

Nằm trong QHSD đất; khu đất công


D. LĨNH VỰC THỂ THAO, DU LỊCH: 05 dự án

1

Khu du lịch cộng đồng

Xã An Bình, H.Long Hồ, TVL

100 ha

Đầu tư và phát triển dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, quy mô lớn, khép kín với các loại hình du lịch mang tính đặc trưng, tận dụng giá trị về cảnh quan thiên nhiên kết hợp với người dân xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với trưng bày, mua bán sản phẩm hàng lưu niệm

1.000 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở VH TT&DL và UBND H.Long Hồ

Nằm trong định hướng của Bộ VH TT&DL

2

Dự án khu liên hợp văn hoá - thể thao - du lịch Cái Ngang

Khu di tích LSCM Cái Ngang, xã Phú Lộc, H.Tam Bình, TVL

5 ha

Xây dựng khu du lịch sinh thái gắn với phát triển và mở rộng khu di tích lịch sử kết hợp với các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch,… góp phần đa dạng hoá sản phẩm du lịch và đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách trong nước và quốc tế

100 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở VH TT&DL và UBND H.Tam Bình

Nằm trong QHSD đất;

khu đất sạch

3

Dự án nuôi trồng thuỷ sản kết hợp du lịch sinh thái Tân Bình

Xã Tân Bình, H.Bình Tân, TVL

23 ha

Phát triển khu du lịch sinh thái gắn với nghỉ dưỡng và nuôi trồng thuỷ sản

230 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở VH TT&DL và UBND H.Bình Tân

Nằm trong QHSD đất

4

Khu du lịch sinh thái An Bình

Xã An Bình, H.Long Hồ, TVL

11.5 ha

Đầu tư dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng với các loại hình du lịch mang tính đặc trưng tận dụng giá trị về cảnh quan thiên nhiên, gắn với trưng bày, mua bán sản phẩm hàng lưu niệm

16 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở VH TT&DL và UBND H.Long Hồ

Nằm trong QHSD đất; đất bãi bồi hiện cho dân thuê để trồng cây ăn trái

5

Khu du lịch sinh thái Cồn Giông

Xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long, TVL

57.29 ha

Xây dựng khu du lịch sinh thái, phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch sinh thái miệt vườn đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long và vùng ĐBSCL

38 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

UBND TP.VL

Nằm trong QHSD đất


E. LĨNH VỰC Y TẾ, MÔI TRƯỜNG: 05 dự án

1

Xây dựng công viên nghĩa trang thị xã Bình Minh

Xã Đông Thành, TX.Bình Minh, TVL

20 ha

Phục vụ nhu cầu an táng tập trung, ổn định lâu dài và đảm bảo công tác bảo dưỡng mộ, đồng thời đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường

120 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở LĐ TB&XH và UBND TX.Bình Minh

Nằm trong QHSD đất

2

Xây dựng công viên nghĩa trang TP. Vĩnh Long

Xã Tân Hoà, TP.Vĩnh Long, TVL

10 ha

Phục vụ nhu cầu an táng tập trung, ổn định lâu dài và đảm bảo công tác bảo dưỡng mộ, đồng thời đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường

60 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở LĐ TB&XH và UBND TP.VL

Nằm trong QHSD đất

3

Xây dựng công viên nghĩa trang huyện Tam Bình

Xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình, TVL

8.072 ha

Phục vụ nhu cầu an táng tập trung, ổn định lâu dài và đảm bảo công tác bảo dưỡng mộ, đồng thời đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường

82 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở LĐ TB&XH và UBND H.Tam Bình

Nằm trong QHSD đất

4

Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao

Phường Đông Thuận, TX.Bình Minh, TVL

11 ha (gồm 300 giường bệnh và 200 giường nghỉ dưỡng)

Xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ sở vật chất và thiết bị hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân trong khu vực và vùng lân cận

500 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở Y tế và UBND TX.Bình Minh

Nằm trong QHSD đất; khu đất công

5

Nhà máy thu gom và xử lý nước thải TP. Vĩnh Long

TP.Vĩnh Long, TVL

25.000 ÷ 50.000 m3/ngày

Xây dựng nhà máy thu gom và xử lý nước thải nhằm bảo vệ môi trường TP. Vĩnh Long phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại

550 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

UBND TP.VL

Nằm trong QHSD đất


G. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO: 01 dự án

 

Đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục thị trấn Trà Ôn

Khu 2, TT.Trà Ôn, H.Trà Ôn, TVL

0.17 ha

Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu về nơi học tập và giảng dạy khối mầm non

20 tỷ VNĐ

Mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án

Sở GD&ĐT và UBND H.Trà Ôn

Nằm trong QHSD đất; khu đất công

* Tổng số: 47 dự án với số vốn: 23.201 tỷ VNĐ.

Bao gồm các lĩnh vực:

Lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp: 15 dự án tổng số vốn 11.155 tỷ.

Lĩnh vực đô thị, nhà ở: 06 dự án tổng số vốn 6.760 tỷ.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ: 15 dự án tổng số vốn 2.570 tỷ.

Lĩnh vực thể thao, du lịch: 05 dự án tổng số vốn 1.384 tỷ.

Lĩnh vực y tế, môi trường: 05 dự án tổng số vốn 1.312 tỷ.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 01 dự án tổng số vốn 20 tỷ./.

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1433/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1433/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2013
Ngày hiệu lực26/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1433/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1433/QĐ-UBND công bố Danh mục dự án mời gọi đầu tư Vĩnh Long 2013-2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1433/QĐ-UBND công bố Danh mục dự án mời gọi đầu tư Vĩnh Long 2013-2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1433/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành26/08/2013
        Ngày hiệu lực26/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1433/QĐ-UBND công bố Danh mục dự án mời gọi đầu tư Vĩnh Long 2013-2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1433/QĐ-UBND công bố Danh mục dự án mời gọi đầu tư Vĩnh Long 2013-2015

            • 26/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực