Quyết định 1434/QĐ-UBND

Quyết định 1434/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 1434/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Bảo Yên Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1434/-UBND

Lào Cai, ngày 17 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN BẢO YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV - Kỳ họp thứ 4 về danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên, tại Tờ trình số: 92/TTr-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2018; của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 218/TTr-STNMT ngày 04 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bảo Yên, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:

1.1 Đất nông nghiệp

- Năm 2017, diện tích đất nông nghiệp có 64.387,3ha

- Đến năm 2018, đất nông nghiệp có 63.856,1 ha, chiếm 78,03% diện tích đất tự nhiên, giảm 531,2 ha so với năm 2017.

1.2 Đất phi nông nghiệp

- Năm 2017, diện tích đất phi nông nghiệp có 3.912,37 ha

- Đến năm 2018, diện tích đất phi nông nghiệp có 4.546,87 ha, chiếm 5,56% diện tích tự nhiên, tăng 634,5 ha so với năm 2017.

1.3 Đất chưa sử dụng

- Năm 2017, diện tích đất chưa sử dụng có 13.534,65 ha

- Trong kế hoạch 2018 diện tích đất chưa sử dụng giảm 103,31 do chuyển sang đất nông nghiệp và đất đất phi nông nghiệp.

- Đến năm 2018, diện tích đất chưa sử dụng có 13.431,34 ha

(Chi tiết thể hiện tại Phụ lục 01: Kế hoạch sử dụng đất năm 2018)

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2018

Năm 2018 dự kiến thu hồi 813,21 ha đất để thực hiện các dự án được HĐND tỉnh thông qua, trong đó:

- Đất nông nghiệp thu hồi 802,57 ha. Trong đó: Đất trồng lúa 32,6 ha, đất rừng phòng hộ 16,45 ha.

- Đất phi nông nghiệp thu hồi 10,63 ha.

(Chi tiết thể hiện tại Phụ lục 02: Kế hoạch thu hồi đất năm 2018)

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018

Trong kế hoạch 2018 sẽ chuyển mục đích đất nông nghiệp 860,46 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 585,03 ha.

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 275,43ha

(Chi tiết thể hiện tại Phụ lục 03: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018)

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018

Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2018 là 130,31 ha.

(Chi tiết thể hiện tại Phụ lục 04: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018 đính kèm)

* Nội dung Điều 1 được thể hiện chi tiết trong Báo cáo thuyết minh tổng hợp và Bản đồ kèm theo.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- S
TN&MT (05 bản);
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, QLĐT4, BBT1, TNMT1
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1434/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1434/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2018
Ngày hiệu lực17/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1434/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1434/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Bảo Yên Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1434/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Bảo Yên Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1434/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýLê Ngọc Hưng
        Ngày ban hành17/05/2018
        Ngày hiệu lực17/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1434/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Bảo Yên Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1434/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Bảo Yên Lào Cai

            • 17/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực