Quyết định 1435/QĐ-BYT

Quyết định 1435/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Quyết định 1435/QĐ-BYT 2021 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc Bộ Y tế


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1435/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 155/2018/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bải bỏ 02 thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định số 4690/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực giám định y khoa (Danh mục cụ thể tại phụ lục kèm theo)”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để B/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để p/hợp thực hiện);
- Cục KSTTHC, VPCP;
- Cổng Thông tin điện tử - Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BMTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số 1435/QĐ-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

1.008436

Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

Giám định y khoa

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em

2

1.000906

Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

Giám định y khoa

Sở Y tế các tỉnh, thành phố

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1435/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1435/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2021
Ngày hiệu lực04/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(05/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1435/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 1435/QĐ-BYT 2021 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc Bộ Y tế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1435/QĐ-BYT 2021 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc Bộ Y tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1435/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Trường Sơn
       Ngày ban hành04/03/2021
       Ngày hiệu lực04/03/2021
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtTháng trước
       (05/03/2021)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1435/QĐ-BYT 2021 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc Bộ Y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1435/QĐ-BYT 2021 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc Bộ Y tế

           • 04/03/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/03/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực