Quyết định 1437/QĐ-UBND

Quyết định 1437/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ

Nội dung toàn văn Quyết định 1437/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hồ Chí Minh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1437/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 6581/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ hết hiệu lực toàn bộ năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp thành phố;
- Phòng Kiểm tra văn bản - Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- Đài Truyền thanh huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ;
- VP: CVP, PCVP/NCTH;
- Lưu: VT, L
.

CHỦ TỊCH
Lê Minh Dũng

 

DANH MỤC

09 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND
Ngày 11/01/2011

Quyết định về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giờ 05 năm 2011 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2016

02

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND
Ngày 11/5/2011

Quyết định về ban hành Đề án cải thiện và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2011-2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2016

03

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND
Ngày 07/07/2011

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành

- Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001 được thay thế bằng Luật Lưu trữ ngày 25/11/2011.

- Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 6185/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 bãi bỏ Quyết định số 93/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan.

29/01/2016

04

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND
Ngày 31/8/2011

Quyết định về ban hành Quy định về khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Cần Giờ

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành

- Luật Xây dựng năm 2003 được thay thế bằng Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 23/2009/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

- Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 bãi bỏ Quyết định số 200/2004/QĐ-UB ngày 18/8/2004 về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung.

29/01/2016

05

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND
Ngày 22/3/2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của:

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015.

- Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.

29/01/2016

06

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND
Ngày 10/9/2012

Quyết định ban hành quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

Nội dung văn bản không còn phù hợp với Quyết định số 5249/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục thành phần, hồ sơ tài liệu quận, huyện nộp vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

29/01/2016

07

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND
Ngày 04/11/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ

Đã được thay thế bằng Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ.

19/5/2016

08

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND
Ngày 22/6/2010

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.

18/7/2016

09

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND
Ngày 04/11/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ.

13/9/2016

Tổng số: 09 văn bản.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1437/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1437/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2016
Ngày hiệu lực27/12/2016
Ngày công báo15/02/2017
Số công báoTừ số 19 đến số 20
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1437/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1437/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1437/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hồ Chí Minh 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1437/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hồ Chí Minh 2016

          • 27/12/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/02/2017

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/12/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực