Quyết định 1438/QĐ-UBND

Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Bệnh viện Đa khoa huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2013 quyết toán dự án công trình Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1438/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
CÔNG TRÌNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BẠCH THÔNG
HẠNG MỤC: CHỐNG MỐI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý chất lượng công trình; Nghị định số: 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 75/BC-STC ngày 28 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa huyện Bạch Thông.

- Hạng mục: Chống mối.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông.

- Địa điểm: Thị trấn Phủ Thông huyện Bạch Thông.

- Thời gian bắt đầu: Ngày 15/7/2006.

- Thời gian hoàn thành: Ngày 02/6/2007.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn đầu tư hạng mục CT

Được duyệt

Thực hiện

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng cộng

641.458.000

606.917.000

34.541.000

- Vốn Ngân sách NN

(Trái phiếu Chính phủ)

641.458.000

606.917.000

606.917.000

34.541.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Dự toán hạng mục được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số:

676.057.545

641.458.000

- Chống mối

676.057.545

639.958.000

- Chi phí khác

0

1.500.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Chủ đầu tư quản lý

Giao cho đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

 

 

641.458.000

 

1. Tài sản cố định

 

 

641.458.000

 

2. Tài sản lưu động

 

 

0

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư hạng mục công trình bằng nguồn NSNN với số tiền là 641.458.000đ.

-Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

Số vốn đã thanh toán: 606.917.000 đồng.

Nợ phải thu: 0 đồng.

Nợ phải trả: 34.541.000 đồng (Trong đó: Công ty TNHH Trừ mối - Khử trùng 33.041.000 đồng; Sở Tài chính 1.500.000 đồng).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Bệnh viện Đa khoa huyện Bạch Thông có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý và ghi tăng giá trị tài sản cố định đầu tư bằng nguồn vốn NSNN là 641.458.000đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bạch Thông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1438/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1438/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2013
Ngày hiệu lực06/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1438/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2013 quyết toán dự án công trình Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2013 quyết toán dự án công trình Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1438/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành06/09/2013
        Ngày hiệu lực06/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2013 quyết toán dự án công trình Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2013 quyết toán dự án công trình Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

            • 06/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực