Quyết định 1439/2001/QĐ-NHNN

Quyết định 1439/2001/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành Quyết định 85/2000/QĐ-NHNN14 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 1439/2001/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định 85/2000/QĐ-NHNN14 đã được thay thế bởi Quyết định 01/2007/QĐ-NHNN quy chế nghiệp vụ thị trường mở và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 1439/2001/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định 85/2000/QĐ-NHNN14


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1439/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/2000/QĐ-NHNN14 NGÀY 09/03/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý của các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều trong Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 85/2000/QĐ-NHNN14 ngày 09/03/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Điều 2 Khoản 5 và Khoản 8 được sửa đổi như sau:

- "5. Đấu thầu lãi suất: Là việc xác định lãi suất trúng thầu của các tổ chức tín dụng tham gia nghiệp vụ thị trường mở trên cơ sở lãi suất dự thầu của các tổ chức tín dụng và khối lượng giấy tờ có giá Ngân hàng Nhà nước cần mua hoặc bán"

- "8. Ngày thanh toán: Là ngày làm việc tiếp theo sau ngày đấu thầu, các tổ chức tín dụng trúng thầu thực hiện giao, nhận giấy tờ có giá và thanh toán với Ngân hàng Nhà nước".

2. Điều 13 Khoản 2 Tiết a được sửa đổi như sau:

"a. Ban Điều hành nghiệp vụ thị trường mở quyết định thông báo hoặc không thông báo khối lượng giấy tờ có giá Ngân hàng Nhà nước cần mua hoặc cần bán trước mỗi phiên đấu thầu".

3. Điều 14 Khoản 1 Tiết e được sửa đổi như sau:

"e. Lãi suất mua hoặc bán".

4. Điều 15 Khoản 6 được sửa đổi như sau:

"6. Khối lượng cần mua hoặc cần bán tính theo giá trị khi đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá (Trừ trường hợp Ban Điều hành nghiệp vụ thị trường mở quyết định không thông báo trước khối lượng Ngân hàng Nhà nước cần mua hoặc cần bán khi thực hiện đấu thầu lãi suất)."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP để b/c;
- Văn phòng TƯ Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Lưu VP, Vụ PC; Vụ TD.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 
Lê Đức Thuý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1439/2001/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1439/2001/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2001
Ngày hiệu lực05/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2007
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1439/2001/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1439/2001/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định 85/2000/QĐ-NHNN14


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1439/2001/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định 85/2000/QĐ-NHNN14
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1439/2001/QĐ-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýLê Đức Thuý
     Ngày ban hành20/11/2001
     Ngày hiệu lực05/12/2001
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2007
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1439/2001/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định 85/2000/QĐ-NHNN14

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1439/2001/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định 85/2000/QĐ-NHNN14