Quyết định 1439/2006/QĐ-UBND

Quyết định 1439/2006/QĐ-UBND quy định về Quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1439/2006/QĐ-UBND quy định Quản lý đô thị thị xã Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1439/2006/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÀ GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số: 3672/QĐ-UB ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh Hà Giang Ban hành quy định tạm thời về quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Căn cứ Nghị quyết số: về quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang ngày 27/6/2006 của HĐND Thị xã V/v phê chuẩn Quy định về Quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Hà Giang;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về Quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số: 220/1999/QĐ-UB ngày 03/5/1999 của UBND thị xã Hà Giang.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND&UBND Thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chức năng thuộc Thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn Thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr Tỉnh uỷ;
- TTr HĐND Tỉnh;
- TTr UBND Tỉnh;
- TTr Thị uỷ;
- TTr HĐND TX;
- CT, các PCT UBND TX;
-
Sở tư pháp;
-
Các Sở ngành CN của Tỉnh;
-
Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
CHỦ TỊCH
Trần Mạnh Lợi

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1439/2006/QĐ-UBND ngày 24/6/2006 của UBND thị xã Hà Giang)

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1. Bản quy định này cụ thể một số quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đô thị, quy định trách nhiệm của mọi công dân, nhiệm vụ của các ngành, các cấp từ thị xã đến xã, phường trong việc thực hiện nhũng quy định về quản lý đô thị.

2. Phạm vi áp dụng: Quy định này được áp dụng trên toàn địa bàn Thị xã Hà giang. Mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có mặt tại địa bàn Thị xã, không phân biệt thời hạn, tính chất hoạt động đều phải thực hiện những điều khoản trong bản quy định.

3. Về nguyên tắc: Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào việc xây dựng phát triển và quản lý đô thị của thị xã Hà Giang, đồng thời mọi vi phạm quy định này đều phải được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, chính xác, nghiêm minh đúng pháp luật. Người thực thi công vụ nếu vi phạm những quy định này căn cứ vào mức độ tính chất sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chương II:

LẬP QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Điều 2. Đồ án quy hoạch tổng thể cải tạo và phát triển Thị xã Hà giang được cấp có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở để Thị xã quản lý, xây dựng đô thị, triển Ị khai các quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và phát triển đô thị.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân Thị xã có trách nhiệm lập đồ án quy hoạch xây dựng theo sự phân cấp của UBND Tỉnh và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn Thị I xã. Uỷ ban nhân dân Phường, Xã phối hợp với các Ngành chức năng liên quan điều tra, khảo sát, đề xuất khu vực cần lập quy hoạch với UBND Thị xã và có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện đề án, nếu xét thấy có điểm chưa hợp lý thì trình cấp có thẩm quyền phê duyệt qui hoạch xem xết điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quá trình phát triển xã hội, nghiêm cấm việc tự điều chỉnh, bổ sung và thay đổi quy hoach.

Điều 4. Các đồ án quy hoạch chung khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải được cắm mốc giới, phân công, phân cấp quản lý; công bố công khai, trưng bày tại trụ sở chính quyền Thị xã, Phường, Xã và nơi công cộng trong vùng quy hoạch, để nhân dân biết, kiểm tra thực hiện. Mọi vi phạm về quy định phải được xử lý kịp thời công minh theo quy định của pháp luật và phải được thông báo rộng rãi.

Chương III:

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ CẢNH QUAN ĐÔ THỊ

Điều 5. Vệ sinh môi trường

1. Việc quét, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, phun tưới nước rửa đường do Công ty Dịch vụ công cộng & Môi trường (DVCC&MT) Hà Giang đảm nhiệm. Được thực hiện theo kế hoạch Nhà nước giao hàng năm.

Việc quét, thu gom rác thải phải được thực hiện theo ca, kíp hợp lý. Quy định thời gian, địa điểm đổ rác tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đơn vị và các hộ gia đình thực hiện. Công tác vận chuyển xử lý rác phải thực hiện thường xuyên không để rác tồn đọng trong ngày. Phun tưới nước rửa đường được thực hiện trên một số trục đường theo qui định của UBND Thị xã, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.

2. Các hộ gia đình, các cơ quan đơn vị, cơ sở SXKD, nhà nghỉ, nhà trọ đóng trên địa bàn Thị xã phải có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, tự đảm nhiệm, đảm bảo vệ sinh môi trường trong gia đình, trong khuôn viên cơ quan đơn vị mình quản lý, tự trang bị thùng đựng rác, chấp hành đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Không được đổ rác bừa bãi ra lòng đường, vỉa hè, rãnh thoát nước làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Hàng tháng phải đóng phí vệ sinh môi trường theo quy đinh.

3. Các cơ sơ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khai thác VLXD như: Nung đốt vôi, gạch ngói, khai thác đá, cát sỏi, chế biến lâm sản... trên địa bàn phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng dự án, phương án sản xuất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Các tổ chức cá nhân kinh doanh hành nghề giết mổ động vật phải thực hiện việc giết mổ động vật tại cơ sở giết mổ tập trung. Nếu không chấp hành thì bị tịch thu sản phẩm và chịu mọi chi phí do vận chuyển, tiêu huỷ... Đồng thời nếu tái pham xử phạt theo các quy định của pháp luật.

5. UBND các phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thường xuvên tuyên truyền vận động nhân dân, CBCNV thực hiện tốt các quy định về vệ sinh môi trường; các ngày cuối tuần tổ chức tổng vệ sinh cơ quan và các khu vực xung quanh.

6. Các cơ sở y tế, dược phẩm, thú y, bảo vệ thực vật trên địa bàn Thị xã phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải bệnh viện, phải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; bệnh phẩm, rác thải y tế, thuốc hết hạn sử dụng, chất thải của bệnh nhân phải được xử lý loại bỏ các mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm trước khi đưa về nơi xử lý tập trung.

7. Công ty DVCC&MT Hà Giang có trách nhiệm vệ sinh mặt đường và vệ sinh sơ bộ xe ô tô trước khi vào nội thị và thu phí vệ sinh theo đúng quy định.

Điều 6. Quản lý cây xanh đường phố.

1. Các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn Thị xã phải chấp hành nghiêm túc quy định của Nhà nước và của Tỉnh về quản lý cây xanh trong đô thị, tích cực trồng, chăm sóc và có trách nhiệm bảo vệ cây xanh trong khuôn viên của mình và hệ thống cây xanh đường phố xung quanh.

2. Công ty DVCC & MT có trách nhiệm tuyển chọn giống, ươm trồng và duy trì hệ thống cây xanh đường phố theo kế hoạch được giao hàng năm. Việc trồng, chăm sóc, cắt tỉa tạo tán phải đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật.

3. Nghiêm cấm mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị. Việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh công cộng nhất thiết phải được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép và thời gian thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển không quá 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép.

Công ty DVCC & MT có trách nhiệm chặt hạ, dịch chuyển cây xanh công cộng sau khi được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép. Kịp thời giải toả các cây bị đổ, và chặt hạ các cây có nguy cơ gây nguy hiểm.

Việc chặt, tỉa cành cây đảm bảo an toàn hành lang lưới điện phải có sự phối kết hợp giữa Công ty DVCC & MT với chi nhánh điện Thị xã Hà Giang. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Các trường hợp chặt hạ, dịch chuyển cây xanh công cộng theo yêu cầu chính đáng của các tổ chức, cá nhân thì các tổ chức, cá nhân đó phải đền bù toàn bộ chi phí và đền bù cây trồng mới (nếu trồng lại).

Điều 7. Bảo vệ cảnh quan đô thị

Các công trình xây dựng cơ bản phải xây dựng đúng quy hoạch, đúng nội dung giấy phép xây dựng, thiết kế hài hoà với cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn và bảo tồn các danh lam thắng cảnh, các công trình văn hóa nghệ thuật. Nghiêm cấm các hành vi gây hư hại đến các công trình văn hoá nghệ thuật, những khu danh lam thắng cảnh và các công trình phúc lợi công cộng.

Công ty DVCC & MT Hà giang có trách nhiệm tổ chức quản lý khai thác các công viên, quảng trường theo đúng phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các loại biển quảng cáo, pa nô áp phích ngoài trời có kích thước lớn của các tổ chức, cá nhân đều phải có giấy phép của sở Văn hoá Thông tin, giấy phép xây dựng của sở Xây Dựng và phải báo cáo UBND Thị xã ít nhất 5 ngày trước khi khởi công xây dựng để tiến hành định vị. Các trường họp khác phải được các ngành chức năng của Thị xã cho phép, nhưng nhất thiết phải đặt ngoài phạm vi vỉa hè, hành lang bảo vệ các công trình giao thông.

Điều 8. Quản lý nghĩa trang.

1. Công ty DVCC&MT Hà Giang có trách nhiệm quản lý nghĩa trang liệt sỹ và các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn Thị xã. Làm tốt công tác bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, cây cảnh, hướng dẫn khách vào thăm, viếng.

2. Việc chôn cất, bốc mộ, di chuyển hài cốt và tổ chức dịch vụ tang lễ phải được thực hiện theo đúng quy định quản lý, quy hoạch sử dụng các nghĩa trang của Thị xã.

Chương IV:

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN KHÁC VÀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỤNG ĐÔ THỊ

Điều 9. Quản lý đất đai

1. Mọi tổ chức và cá nhân sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định của pháp luật.

2. Đăng ký quyền sử dụng đất, thực hiện đầy đủ thủ tục khi chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất. Nghiêm cấm các hành vi làm suy giảm chất lượng đất hoặc làm biến dạng địa hình gây hậu qủa làm cho đất giảm hoặc mất khả năng sử dụng theo mục đích sử dụng đã được xác định.

5. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.

6. Tuân theo các quy định của pháp luật về tìm thấy vật trong lòng đất.

7. Giao lại đất khi có quyết định thu hồi đất hoặc khi hết thời hạn sử dụng đất.

8. Chỉ chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở cho những trường hợp thửa đất có diện tích > 30 m2 và có chiều rộng tối thiểu thửa đất là 2,5 m. Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại dất khác sang đất ở có diện tích < 30 m2 thì đối tượng xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất đó phải có thửa đất liền kề là đất ở và có diện tích tổng thể của thửa đất sau khi chuyển đổi không dưới 30 m2.

Điều 10. Nghĩa vụ của người sử dụng các nguồn tài nguyên khác.

1. Việc sử dụng, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến các nguồn tài nguyên môi trường khác phải được phép của cơ quản lý, ngành hữu quan, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và phải đãng ký với uỷ ban nhân dân địa phương được giao trách nhiệm quản lý hành chính theo quy định của pháp luật.

2. Nghiêm cấm khai thác cát, sỏi trên Sông Lô đoạn từ Cầu Ma đến Sở Xây dựng và phạm vi 100 m thượng lưu và hạ lưu các cầu cứng bắc qua sông.

Điều 11. Quản lý trật tự xây dựng đô thị.

1. Các hộ gia đình xây dựng nhà ở, chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trong nội thị phải làm thủ tục xin phép trước khi xây dựng, phải chấp hành nghiêm túc những quy định về thi công công trình trong đô thị.

2. Mọi tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở, trụ sở trên địa bàn Thị xã có sử dụng vỉa hè, hành lang đường phải chấp hành nộp khoản phí 200.000 đ/công trình. Giao cho UBND các xã, phường thu số tiền này, sử dụng cho việc xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn.

3. Trước khi khởi công công trình phải có đủ các điều kiện xây dựng, có biển báo theo quy định và chủ đầu tư phải thông báo cho UBND Thị xã, UBND xã, phường sở tại biết để thông báo cho nhân dân khu vực và phối hợp giải phóng mặt bằng. Thi công tập trung, hoàn thiện gọn, tránh thi công tràn lan kéo dài. Khi công trình hoàn thành phải vệ sinh sạch, gọn lòng đường, vỉa hè thuộc khu vực thi công.

4. Nghiêm cấm tự ý tập kết vật liệu dưới lòng đường, trên nắp cống rãnh, vỉa hè. Nếu có nhu cầu sử dụng một phần lòng đường và vỉa hè làm nơi tâp kết vật liệu thì phải làm thủ tục xin phép và sau khi được cấp phép của phòng Quản lý đô thị mới được tiến hành tập kết. Tổ chức, cá nhân sử dụng một phần lòng đường để tập kết vật liệu xây dựng và máy thi công đổ mái nhà phải có Biển báo An toàn giao thông, biện pháp bảo vệ mặt đường, riêng đối với loại đường rải nhựa còn phải nộp 1 khoản lệ phí là 200.000 đ/1 lần đổ mái.

5. Các công trình theo tuyến (giao thông, điện, thông tin liên lạc, cấp thoát nước ...) thi công theo đúng nội dung cấp phép, quy hoạch, quy định của thị xã. Trong quá trình thi công phải có biện pháp đảm bảo giao thông, đặt đủ cọc tiêu, biển báo hiệu, rào chắn, đèn hiệu vào ban đêm.

6. Các khu dân cư, cơ quan công sở nằm trong quy hoạch chi tiết của Tỉnh để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng trong tương lai, khi đã có thông báo chính thức của Tỉnh và các Ngành chức năng thì các hộ gia đình, cơ quan đơn vị không được xây dựng công trình kiên cố; các trường hợp sửa chữa, cải tạo phải được phép của cơ quan có thẩm quyền; không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho đến khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền.

7. Không cấp phép xây dựng cho những hộ gia đình xin phép xây dựng nhà ở kiên cố có diện tích đất xây dựng nhỏ hơn 30 m2, bề rộng ngang nhỏ hơn 2,5 mét.

8. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu san, lấp mặt bằng phải xin phép theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền cho phép trước khi tiến hành san hạ; mặt bằng (trường hợp có Taluy dương, âm cao hơn hoặc thấp hơn 3m phải có biện pháp sử lý phòng sạt lở đất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi của mình)

9. Nghiêm cấm các hành vi xây dựng lấn chiếm, cơi nới chiếm dụng khoảng không trên các vỉa hè, hệ thống thoát nước công cộng, sông, suối, khe cạn.

10. Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển đổ đất đá, phế thải vật liệu xây dựng, đổ rác, nước thải chưa sử lý ra ao hồ, sông, suối, rãnh thoát nước gây cản trở dòng chảy, mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Điều 12. Quản lý kiến trúc

1. Hội đồng thẩm định kiến trúc đô thị do Phòng Quản lý đô thị Thị xã làm Thường trực có trách nhiệm thẩm định về mặt kiến trúc các công trình xây dựng trong đô thị trình UBND Thị xã phê chuẩn trước khi cơ quan chuyên môn cấp phép xây dựng để đảm bảo qui hoạch chung và cảnh quan đô thị.

2. Các công trình xây dựng trên địa bàn thị xã khi xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu kiến trúc mặt phố, mầu sắc, cốt cao độ sàn tầng...

- Đối với khu dân cư được quy hoạch mới, khi xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu kiến trúc ngoại thất thống nhất, đồng bộ với dãy phố, khoảng lùi, hệ thống hạ tầng theo quy định.

- Đối với khu dân cư hiện có khi cải tạo, xây dựng mới phải đảm bảo đặc trưng của dãy phố đã có, các thông số kỹ thuật chiều cao tầng, độ đua của ban công. (Riêng yêu cầu về khoảng lùi đối với công trình xây dựng mới tuỳ tình hình thực tế để xem xét cấp giấp phép xây dựng cho phù hợp)

- Vật liệu xây dụng nhà ở, các công trình công cộng, trụ sở cơ quan trong nội thị không được sử dụng các loại vật liệu mau hỏng dễ cháy nổ để đảm bảo an toàn phòng cháy nổ, mỹ quan đô thi.

- Việc xây dựng các công trình phải đảm bảo không gây ảnh hưởng tới An ninh - Quốc phòng.

Chương V:

QUẢN LÝ VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Điều 13. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

1. Người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn Thị xã Hà Giang phải chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và an toàn giao thông đô thị quy định tại Nghị định 152/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của địa phương.

2. Các ngành chức năng của Thị xã, các tổ chức đoàn thể, UBND các Xã, Phường căn cứ các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tổ chức thực hiện đúng chức năng, quyền hạn nhiệm vụ được giao.

3. Các loại xe ô tô chở khách trên địa bàn nội Thị đỗ đón khách đúng địa điểm, giờ giấc theo quy định.

Các loại phương tiện vận tải hàng hoá trong nội Thị phải chấp hành việc đỗ bốc dỡ hàng hoá tại các tuyến đường chính nội thị theo giờ quy định sau:

Sáng từ 4 giờ đến 6 giờ 30 phút

Trưa từ 12 giờ đến 13 giờ

Chiều, tối từ 18 giờ đến 23 giờ.

4. Vận tải chở đất đá, vật liệu xây dựng trên các tuyến đường nội Thị phải có bạt che đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn giao thông và phải có giấy phép do cơ quan Công an cấp. Nếu để xảy ra rơi vật liệu, đất đá, chất thải các chủ phương tiện sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật và chịu mọi phí tổn vệ sinh đường.

5. Uỷ ban nhân dân Xã, Phường và các Ngành có liên quan có trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị trên phạm vi lòng đường, vỉa hè thuộc địa phận hành chính của mình.

6. Nghiêm cấm sử dụng ô (dù), điện thoại khi đang điều khiển xe đạp, xe máy, xe ô tô.

7. Nghiêm cấm thả rông gia súc, gia cầm ra đường phố. Xe chở hàng hoá do súc vật kéo không được đi trên các tuyến đường nội Thị.

Điều 14. Quản lý lòng đường.

1. Nghiêm cấm các hành vi lấn chiếm lòng đường dưới mọi hình thức.

- Việc sử dụng một phần lòng đường tạm thời phục vụ các đám hiếu, hỷ phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương sở tại.( Riêng các trục đường chính chỉ cho phép đối với đám hiếu)

- Trường hợp đào lòng đường trên các trục đường nhất thiết phải có giấy phép của các cơ quan quản lý giao thông và phòng QLĐT Thị xã.

- Các hộ kinh doanh, nhà hàng ăn uống, dịch vụ phải có điểm để xe đạp, xe máy, xe ô tô cho khách vào mua hàng, ăn uống mới được cấp giấy phép kinh doanh. Các quán ăn, nhà hàng, các hoạt động hiếu, hỉ hoạt động từ sau 23h đến 5 giờ sáng hôm sau phải đảm bảo không gây tiếng ồn, gây mất trật tự công cộng.

2. Phòng Quản lý đô thị Thị xã là cơ quan Thường trực giúp UBND Thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các công trình giao thông trên địa bàn, trực tiếp quản lý các tuyến đường nội ngoại thị theo quy định chung. UBND các Xã, Phường chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn quản lý, trực tiếp quản lý các trục đường liên cụm, tổ, thôn, xóm, nội bộ các khu dân cư. Hàng năm UBND Phường, Xã xây dựng kế hoạch, huy động công lao động và các nguồn đóng góp để cải tạo nâng cấp đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế của địa phương.

Điều 15. Quản lý vỉa hè đường phố.

1. Công tác quản lý vỉa hè các trục quốc lộ qua nội Thị do phòng Quản lý đô thị Thị xã đảm nhiệm. Các tuyến đường còn lại do UBND các Xã, Phường đảm nhiệm.

2. Việc đầu tư xây dựng hè phố được thực hiện với phương châm phát huy nội lực của các đơn vị, hộ nhân dân dưới sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Phòng Quản Thị xã và UBND các Xã, Phường đảm bảo chất lượng kỹ, mỹ thuật và qui hoạch chung.

3. một số khu vực theo qui hoạch được UBND Thị xã duyệt, giao cho UBND các Phường cấp phép và thu phí theo qui định hiện hành của Tỉnh để các hộ kinh doanh bán hàng giải khát, ăn uống về đêm... nhưng phải thường xuyên kiểm tra đảm bảo an ninh trật t, cảnh quan đô th và ATGT.

4. Trường hợp đào vỉa hè trên các trục đường nhất thiết phải có giấy phép của cơ quan quản lý giao thông và Phòng QLĐT Thị xã.

Điều 16. Quản lý biển báo giao thông, tên đường, số nhà.

1. Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm quản lý và tổ chức lắp đặt cọc tiêu biển báo An toàn giao thông, tên đường, ngõ và biển số nhà trên địa bàn Thị xã.

2. Công ty DVCC&MT có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng cọc tiêu, biển báo đèn tín hiệu An toàn giao thông, biển tên đường, ngõ trên địa bàn Thị xã.

3. Biển tên đường được gắn cho tất cả các tuyến đường đã có tên gọi, gắn ở hai đầu đường, tại các ngả giao nhau và ở giữa các đoạn đường dài hơn 500m, kinh phí xây dựng lấy từ nguồn kiến thiết thị chính hàng năm cấp cho Thị xã. Việc đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng thực hiện theo nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng07 năm 2005 của Chính phủ.

4. Biển số nhà được gắn ở mặt trước nhà. Việc đánh số và gắn biển số nhà thực hiện theo đúng Qui chế ban hành kèm theo quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 8/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, các hộ tập thể riêng lẻ đều phải có biển số nhà và phải đóng góp kinh phí cho việc gia công lắp đặt.

5. Biển tên đường, ngõ và biển số nhà phải đẹp, bền và theo mẫu thiết kế của Nhà nước.

- Các biển quảng cáo kinh doanh, dịch vụ thống nhất gắn vào lan can tầng 1 của mỗi cá nhân tổ chức kinh doanh không được đặt biển để trên hành lang vỉa hè.

Điều 17. Quản lý hệ thống cấp nước đô thị

1. Công ty DVCC&MT chịu trách nhiệm quản lý, khai thác sản xuất kinh doanh có hiệu quả toàn bộ hệ thống cấp nước sinh hoạt, đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn, phục vụ cho nhu cầu đời sống của nhân dân, nhu cầu trong SXKD trên địa bàn Thị xã và có trách nhiệm thông báo kịp thời nếu thay đổi lịch cấp nước cho nhân dân được biết.

2. Việc phát triển lắp đặt mạng lưới cấp nước phải phù hợp với quy hoạch chung toàn đô thị, lắp đặt đảm bảo kỹ thuật và hoàn trả lại mặt bằng ban đầu. UBND các Phường, Xã và tổ nhân dân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi giải phóng mặt bằng và giám sát đơn vị thi công.

3. UBND các Xã, Phường cùng với các nghành chức năng của Thị xã có trách nhiệm tuyên truyền tới toàn bộ nhân dân sống trên địa bàn, thực hành sử dụng nước tiết kiệm, có trách nhiệm cùng bảo vệ nguồn tài nguyên nước, bảo vệ hệ thống cấp nước và nộp đầy đủ tiền sử dụng nước, phí nước thải theo quy định.

4. Các cơ quan đơn vị, các hộ gia đình phải chấp hành nghiêm túc các quy định, quy phạm về hành lang bảo vệ nguồn nước. Nghiêm cấm các hành vi xâm phạm đến hệ thống cấp nước và sử dụng nước khi chưa có sự đồng ý của cơ quan quản lý.

Điều 18. Quản lý hệ thống thoát nước đô thị

1. Công ty DVCC&MT có trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo dưỡng theo kê hoạch được giao hàng năm; kịp thời khắc phục các phát sinh gây ách tắc ứ đọng toàn bộ hệ thống các công trình tiêu thoát nước thải, nước mưa trên địa bàn Thị xã.

2. Mọi cơ quan đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ gia đình trên địa bàn Thị xã phải có biện pháp thu gom nước thải và công trình xử lý làm sạch nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra hệ thống thoát nước công cộng.

3. Nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm, xâm phạm đến các công trình tiêu thoát nước công cộng, kể cả các dòng chảy, khe suối tự nhiên.

Điều 19. Quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng và thông tin liên lạc

1. Công ty DVCC&MT có trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng, kịp thời thay thế sửa chữa các hỏng hóc, bỏng cháy.

Căn cứ điều kiện kinh phí được cấp, điều chỉnh vị trí, giờ chiếu sáng hợp lý đảm bảo ánh sáng phục vụ ở các đường phố, quảng trường, vườn hoa, công viên... đáp ứng yêu cầu cho bảo vệ an ninh, an toàn giao thông và cảnh quan đô thị.

2. Hệ thống thông tin liên lạc nói chung và cho đô thị nói riêng do Ngành Bưu chính viễn thông đảm nhiệm nhưng phải đảm bảo việc xây dụng cơ sở hạ tầng như đường dây, cáp quang, hố ga... nhất là đường dây điện thoại hữu tuyến không phá vỡ qui hoạch chung và cảnh quan đô thị.

Chương VI:

QUẢN LÝ VỀ HẠ TẦNG XÃ HỘI ĐÔ THỊ

Điều 20. Quản lý văn hoá xã hội.

1. Các tổ chức, cá nhân cư trú trên địa bàn Thị xã phải nghiêm chỉnh chấp hành quy ước nếp sống văn minh - Gia đình văn hoá, thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và địa phương về quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vu văn hoá, bài trừ tệ nạn xã hội, hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu, các quy định về nếp sống văn hoá trong việc cưới, tang và lễ hội.

2. Các tổ chức, cá nhân khi hoạt động quảng cáo phải có giấy phép của sở Văn hoá Thông tin tỉnh Hà Giang cấp. Khi lắp đặt cụm pa nô, biển tường, biển hiệu, căng băng zôn tuyên truyền quảng cáo trên địa bàn thị xã phải báo cáo và trình đầy đủ các thủ tục cần thiết, và phải được duyệt trước khi lắp đặt với phòng Văn hoá Thông tin - Thể thao Thị xã. Nghiêm cấm việc phát tờ rơi nơi công cộng làm mất vệ sinh đường phố và trật tự An toàn giao thông trên địa bàn Thị xã.

3. Toàn dân có trách nhiệm tham gia tích cực vào phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Xây dựng và quản lý các thiết chế văn hoá, thể thao, bảo vệ đình, đền, chùa và các công trình văn hoá đã được Nhà nước công nhận.

4. Vào những ngày lễ, tết, những ngày có sự kiện chính trị của cả nước hay địa phương, mọi hộ gia đình đều phải chấp hành quy định về treo Quốc kỳ theo đúng thời gian thông báo, không treo cờ Tổ quốc sau khi hết thời hạn thông báo. Đối với các cơ quan công sở Nhà nước, các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn thị xã phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Chính phủ về nghi lễ treo cờ trong công sở. Cơ quan Văn hoá, Công ty DVCC&MT có trách nhiệm trang trí cờ biểu ngữ, điện trang trí... ở những nơi công cộng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương.

Điều 21. Quản lý y tế.

1. Mọi tổ chức và cá nhân hành nghề sản xuất kinh doanh lương thực, thực phẩm phải chấp hành những quy định của cơ quan y tế về đảm bảo vệ sinh trong việc chế biến, bán lương thực, thực phẩm, hàng ăn uống, giải khát.

2. Giấy phép kinh doanh chỉ cấp khi cơ sở có giấy chứng nhận của cơ quan y tế đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Nghiêm cấm các hành vi làm ô nhiễm nguồn nước, thải khói bẩn, khói độc làm ô nhiễm môi trường trong Thị xã hoặc các khu đông dân cư khác.

4. Các hộ gia đình và cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm phải nghiêm chỉnh chấp hành việc tiêm phòng bắt buộc một số bệnh của gia súc, gia cầm theo qui định hiện hành của Nhà nước. Xử phạt nặng các hành vi mua bán gia súc có dịch bệnh, bán thịt gia súc, gia cầm có bệnh cho nhân dân.

5. Việc quàn, chôn, hoả táng và di chuyển thi hài, hài cốt người chết do dịch phải tuân theo các quy định về vệ sinh phòng dịch.

6. Mọi tổ chức và cá nhân trên địa bàn Thị xã có trách nhiệm thực hiện những quy định về vệ sinh phòng bệnh, thực hiện những biện pháp phòng chống dịch bệnh ở nhũng nơi đã công bố đang có dịch do cơ quan có thẩm quyền công bố.

Chương VII:

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 22.

1. Các Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý đô thị, phát hiện sớm và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, đấu tranh hành vi vi phạm sẽ được khen thưởng.

2. Mọi hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đô thị và các điều qui định trong bản quy định này đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra còn phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

Chương VIII:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Phân công trách nhiệm

1. UBND các Xã, Phường có trách nhiệm chính về tổ chức thực hiện qui định này. Phải tổ chức phổ biến tuyên truyền các quy định về quản lý đô thị đến tất cả các cơ quan, đơn vị, các hộ nhân dân trên địa bàn Thị xã thực hiện quy định quản lý đô thị. Chỉ đạo các lực lượng như Công an phường, cán bộ Địa chính, Tư pháp, Đội quy tắc Phường ... thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm khắc các hành vi cổ tình vi phạm theo trình tự thủ tục xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp vượt qua thẩm quyền phải lập đầy đủ hồ sơ đề xuất ý kiến trình UBND Thị xã giải quyết.

2. Các ngành chức năng của Thị xã, các tổ chức đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định quản lý đô thị trên toàn địa bàn Thị xã Hà Giang.

3. Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, Tỉnh và các đơn vị có văn phòng đại diện đứng chân địa bàn Thị xã có trách nhiệm quán triệt Quy định quản lý đô thị trên địa bàn Thị xã Hà Giang tới toàn thể công chức viên chức của đơn vị mình để thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả cao.

Điều 24. Hiệu lực thi hành

1. Qui định này có thể được chỉnh sửa, bổ xung cho phù hop với thưc tiễn và các yêu cầu của quá trình phát triển của đô thị.

2. Chỉ có HĐND Thị xã Hà Giang mới có quyền chỉnh sửa, bổ xung Quy định này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1439/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1439/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2006
Ngày hiệu lực01/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2012
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1439/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1439/2006/QĐ-UBND quy định Quản lý đô thị thị xã Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1439/2006/QĐ-UBND quy định Quản lý đô thị thị xã Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1439/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýTrần Mạnh Lợi
        Ngày ban hành24/06/2006
        Ngày hiệu lực01/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2012
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1439/2006/QĐ-UBND quy định Quản lý đô thị thị xã Hà Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1439/2006/QĐ-UBND quy định Quản lý đô thị thị xã Hà Giang

         • 24/06/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/07/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực