Quyết định 1439/QĐ-TTg

Quyết định 1439/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1439/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1439/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tờ trình số 7231/TTr-EVN-TĐTT ngày 18 tháng 08 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1357/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 10 năm 2007), 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 21 tập thể và 25 cá nhân thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
 - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
 - Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Công ty cổ phần Chế tạo Thiết bị điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

02. Điện lực Quảng Bình, Công ty Điện lực 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

03. Chi nhánh điện Quảng Ninh, Điện lực Quảng Bình, Công ty Điện lực 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

04. Điện lực Thừa Thiên Huế, Công ty Điện lực 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

05. Trạm biến áp 220KV Đồng Hới, Công ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

06. Ban Quản lý Dự án Thuỷ điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

07. Điện lực Bến Tre, Công ty Điện lực 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

08. Phòng Thanh tra, Công ty Điện lực 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

09. Phòng Tổ chức Lao động, Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

10. Phòng Kinh doanh Điện năng, Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

11. Trung tâm Điều độ và Thông tin, Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

12. Điện lực Sóc Sơn, Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

13. Điện lực Cầu Giấy, Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

14. Điện lực Gia Định, Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

15. Trung tâm Viễn thông-Công nghệ thông tin, Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

16. Đội Truyền tải điện Ba Đồn, Công ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

17. Đội Truyền tải điện Huế, Công ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

18. Đội Truyền tải điện Quảng Ngãi, Công ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

19. Trạm Biến áp 110KV Mộ Đức, Truyền tải điện Quảng Ngãi, Công ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

20. Đội Truyền tải điện Kon Tum, Truyền tải điện Kon Tum-Gia Lai, Công ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

21. Chi nhánh điện Khu vực 1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

22. Ông Nguyễn Văn Tiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

23.Bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng phòng Kinh doanh Điện năng và Điện nông thôn, Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

24. Ông Lê Thanh Minh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

25. Ông Phạm Văn Chính, Giám đốc Điện lực Lạng Sơn, Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

26. Ông Hoa Xuân Lan, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An, Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

27. Ông Phạm Văn Lập, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An, Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

28. Ông Bùi Quang Vượng, Phó Giám đốc Điện lực Quảng Ninh, Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

29. Ông Đỗ Phúc Sần, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Quảng Ninh, Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

30. Ông Mai Trung Thuỷ, Giám đốc Điện lực Bắc Giang, Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

31. Ông Đỗ Ngọc Ánh, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Bắc Giang, Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

32. Ông Trần Minh Dương, Phó Giám đốc Xí nghiệp điện Cao thế miền Nam, Công ty Điện lực 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

33. Ông Trần Đình Thanh, Giám đốc Công ty Điện lực 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

34. Ông Huỳnh Văn Nhì, Phó Giám đốc Điện lực Quảng Ngãi, Công ty Điện lực 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

35. Ông Hồ Văn Chỉnh, Chánh Văn phòng Công ty Điện lực 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

36. Ông Trịnh Tuấn Sơn, Trưởng Truyền tải điện Thanh Hoá, Công ty Truyền tải điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

37. Ông Chu Công Sơn, Trưởng Truyền tải điện Tây Bắc, Công ty Truyền tải điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

38. Ông Vũ Trọng Châu, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

39. Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hải Phòng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

40. Ông Lê Đức Nhuận, Trưởng Xưởng Thí nghiệm điện, Công ty Điện lực Hải Phòng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

41. Ông Phạm Văn Chiếm, Trưởng phòng Tổ chức Lao động, Công ty Điện lực Hải Phòng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

42. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Đội trưởng Đội Truyền tải điện Ba Đồn, Công ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

43. Ông Trần Quốc Thuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

44. Bà Lê Như Nghĩa, Trưởng phòng Quy hoạch Lưới điện, Viện Năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

45. Ông Nguyễn Hà Đông, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

46. Ông Lê Văn Phước, Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1439/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1439/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2007
Ngày hiệu lực25/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1439/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1439/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1439/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1439/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành25/10/2007
        Ngày hiệu lực25/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1439/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1439/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            • 25/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực