Quyết định 144/2007/QĐ-UBND

Quyết định 144/2007/QĐ-UBND về việc trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy trên địa bàn thành phố Hà Hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 144/2007/QĐ-UBND trợ cấp hàng tháng người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Hội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 144/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐẦY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công ngày 29/6/2005;
Căn cứ Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
Căn cứ ý kiến của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 54-TB/TVPTU ngày 24/4/2007;
Căn cứ ý kiến thống nhất chủ trương của Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội về việc trợ cấp khó khăn đối với hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy tại Công văn số 153/HĐND-KTNS ngày 27/8/2007;
Căn cứ ý kiến của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3978/BLĐTBXH-TBLSNCC ngày 31/10/2007;
Căn cứ ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại Công văn số 16619/BTC-NSNN ngày 05/12/2007;
Xét đề nghị của Liên Sở Lao động Thương binh và Xã hội – Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày có hoàn cảnh khó khăn, không được hưởng lương và bảo hiểm xã hội hàng tháng, với mức 150.000đồng/người/tháng.

Điều 2.

1. Kinh phí trợ cấp quy định tại Điều 1 Quyết định này được trích từ dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách quận, huyện, xã, phường, thị trấn hàng năm.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn UBND các quận, huyện triển khai rà soát, xét duyệt và tổ chức thực hiện.

3. UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức rà soát và xét duyệt danh sách người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày có hoàn cảnh khó khăn, không được hưởng lương và bảo hiểm xã hội hàng tháng, thực hiện chi trợ cấp đúng đối tượng, kịp thời và quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH, Bộ TC ; (để báo cáo)
- TT Thành ủy; (để báo cáo)
- TT HĐNDTP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- TT UBMTTQ TP;
- Như Điều 3;
- Ban tuyên giáo, Ban Tổ chức TU;
- Ban VX, Ban KTNS HĐNDTP;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTHHN, báo HNM; Báo KT&ĐT, PXHN;
- CPVP, VX, KT, TH, Công báo HN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu144/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2007
Ngày hiệu lực13/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 144/2007/QĐ-UBND trợ cấp hàng tháng người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 144/2007/QĐ-UBND trợ cấp hàng tháng người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu144/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành13/12/2007
        Ngày hiệu lực13/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 144/2007/QĐ-UBND trợ cấp hàng tháng người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Hội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 144/2007/QĐ-UBND trợ cấp hàng tháng người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Hội

            • 13/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực