Quyết định 144/QĐ-BXD

Quyết định 144/QĐ-BXD năm 2015 về Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 144/QĐ-BXD 2015 cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ xây dựng 2016 2020


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144 /QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ TT&TT;
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

KẾ HOẠCH

CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 144 /QĐ-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. MỤC TIÊU

Xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ trong giai đoạn 2016 - 2020 nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, nâng cao tính minh bạch trong quản lý nhà nước, đồng thời góp phần xây dựng thành công chính phủ điện tử.

II. NỘI DUNG

2.1. Số liệu chung

- Tổng số Vụ/Cục hoặc tương đương là 17 đơn vị, trong đó:

+ Có 06 Cục: Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Phát triển đô thị; Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Công tác phía Nam.

+ Có 11 Vụ và tương đương: Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Vụ Vật liệu xây dựng; Kinh tế xây dựng; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ.

- Tổng số thủ tục hành chính: 195. Trong đó:

+ Số thủ tục hành chính cấp Bộ: 28.

- Tổng số thủ tục hành chính dự kiến cung cấp DVCTT mức độ 3, mức độ 4 đến năm 2020: 06.

2.2. Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trong giai đoạn 2016-2020

TT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan phối hợp xử lý

I

Đến năm 2016

1

Cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm A và các gói thầu thuộc dự án trên địa bàn 2 tỉnh trở lên

3

Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng

Trung tâm Thông tin

II

Đến năm 2017

1

Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.

3

Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng

Trung tâm Thông tin

2

Cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng hạng 1.

3

Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng

Trung tâm Thông tin

3

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.

3

Vụ Kinh tế Xây dựng

Trung tâm Thông tin

4

Đăng ký công nhận, công nhận bổ sung phòng thí nghiệm.

3

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Trung tâm Thông tin

III

Đến năm 2018

1

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản.

3

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Trung tâm Thông tin

IV

Đến năm 2020

1

Cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm A và các gói thầu thuộc dự án trên địa bàn 2 tỉnh trở lên

4

Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng

Trung tâm Thông tin

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp hành chính

- Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Xây dựng các Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

2. Giải pháp kỹ thuật công nghệ

- Kiện toàn, nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và của các Cục.

- Triển khai thực hiện liên kết, tích hợp thông tin giữa Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

- Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

- Các Cục, Vụ có Trang TTĐT thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu trên trang TTĐT của đơn vị mình.

3. Giải pháp nhân lực

Bố trí, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có đủ trình độ để sử dụng, vận hành hệ thống thông tin nội bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

4. Giải pháp tổ chức triển khai

- Ưu tiên thực hiện các Dự án CNTT triển khai dịch vụ công trực tuyến trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Xây dựng phần mềm theo từng giai đoạn, triển khai thí điểm, nhân rộng mô hình và nâng cấp để việc sử dụng các dịch vụ công đơn giản, dễ dàng đối với người sử dụng.

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo đúng kế hoạch đã đề ra; đồng thời có sự đánh giá kết quả thực hiện hàng năm để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc xảy ra trong quá trình thực hiện.

5. Giải pháp nâng cao nhận thức, thu hút người sử dụng

Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ; qua báo chí và qua các phương tiện thông tin đại chúng khác.

6. Giải pháp tài chính

- Đăng ký vốn ngân sách nhà nước.

- Đầu tư dự án theo mô hình đối tác công tư (PPP)

- Thuê dịch vụ Công nghệ thông tin của các doanh nghiệp CNTT.

- Vận động các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Thông tin chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ, các Vụ, Cục, xây dựng và thực hiện kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin Bộ Xây dựng và các Vụ, Cục; Chủ trì xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

2. Các Vụ, Cục chủ trì phối hợp với Trung tâm Thông tin bố trí nhân lực xử lý các dịch vụ công trực tuyến; định kỳ báo cáo lãnh đạo Bộ (qua Văn phòng Bộ) về tiến độ thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, đơn vị mình.

3. Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu144/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2015
Ngày hiệu lực05/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 144/QĐ-BXD 2015 cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ xây dựng 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 144/QĐ-BXD 2015 cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ xây dựng 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu144/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành05/02/2015
        Ngày hiệu lực05/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 144/QĐ-BXD 2015 cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ xây dựng 2016 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 144/QĐ-BXD 2015 cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ xây dựng 2016 2020

            • 05/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực