Quyết định 144/QĐ-TNMT

Quyết định 144/QĐ-TNMT năm 2008 về cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 144/QĐ-TNMT cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên và Môi trường


UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 144/QĐ-TNMT

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ TĨNH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ TĨNH

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa, cơ chế 1 cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định 2663/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ủy quyền phê duyệt lĩnh vực và thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa tại cơ quan hành chính Nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện cơ chế một cửa các lĩnh vực: Đất đai, Khoáng sản, Tài nguyên nước và Bảo vệ Môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Trưởng các phòng: Quy hoạch Giao đất, Đăng ký Thống kê, Khoáng sản, Tài nguyên Nước - KTTV, Biển và Hải đảo; các phòng chuyên môn có liên quan; Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Tỉnh (để báo cáo);
- Sở Nội vụ;
- Giám đốc; Các PGĐ;
- Lưu VT; TC-HC.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Doãn Sáng

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 144/QĐ-TNMT ngày 30/10/2008)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này được xây dựng trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh và những yêu cầu thực hiện cải cách hành chính theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Điều 2. Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh có nhiệm vụ thực hiện đúng quy trình công việc được quy định về giải quyết theo cơ chế một cửa; nhận hồ sơ đã đầy đủ thủ tục quy định do tổ chức, cá nhân nộp, chuyển hồ sơ đã nhận cho các phòng chuyên môn liên quan thụ lý theo thẩm quyền. Nhận lại kết quả đã giải quyết từ phòng chuyên môn để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo giấy hẹn.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết công việc theo cơ chế một cửa chỉ liên hệ trực tiếp nộp hồ sơ tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, không trực tiếp nộp và nhận hồ sơ tại các phòng chuyên môn.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Điều 4. Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” tại Sở Tài nguyên và Môi trường do Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp điều hành quản lý. Các thành viên làm việc tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường điều động trong số công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 5. Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” có nhiệm vụ quyền hạn sau đây:

1. Nhận hồ sơ (do tổ chức, cá nhân chuyển đến) đề nghị giải quyết các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường được quy định giải quyết theo cơ chế một cửa. Khi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính hợp pháp, tính đầy đủ theo quy định các loại hồ sơ, thủ tục, ghi phiếu nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và thông báo cho tổ chức, cá nhân việc thực hiện nghĩa vụ Tài chính.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp pháp thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến giao dịch bổ sung. Trường hợp hồ sơ của tổ chức, cá nhân không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân đó đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

3. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết thì viết phiếu biên nhận và chuyển giao hồ sơ cho phòng chuyên môn giải quyết theo sự phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (thời hạn trong 01 ngày làm việc).

4. Nhận lại kết quả đã giải quyết từ phòng chuyên môn và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo giấy hẹn.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ do bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” chuyển đến, phòng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra, soát xét các loại hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đủ điều kiện giải quyết thì tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu thì chuyển trả lại hồ sơ cho bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” và kèm theo văn bản trả lời lý do trả lại để bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” trả hồ sơ và hướng dẫn, trả lời cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Điều 7. Mối quan hệ giữa bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” với các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp chỉ đạo thực hiện cơ chế “Một cửa” có trách nhiệm:

- Quản lý, điều hành hoạt động của bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả”, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh; điều hành hoạt động, phối hợp giải quyết đối với những hồ sơ có liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều tổ chức, cá nhân;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm để kịp thời khắc phục các sai sót phát sinh trong quá trình giải quyết công việc;

- Đảm bảo các điều kiện để thực hiện quy trình một cửa.

2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, giải quyết các công việc hồ sơ thuộc lĩnh vực được phân công, đảm bảo đúng quy trình và bàn giao kết quả đúng thời gian quy định. Khi cần thiết, phối hợp với bộ phận ‘tiếp nhận và trả kết quả” để hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chuyên môn.

Điều 8. Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nơi “tiếp nhận và trả kết quả” trong giờ hành chính, 30 phút đầu buổi và 30 phút cuối buổi làm việc được bố trí dành cho việc sắp xếp, chuyển hồ sơ, thống kê, tổng hợp, ghi sổ theo dõi và nhận lại kết quả đã giải quyết từ phòng chuyên môn theo giấy hẹn.

Hàng ngày, công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả phải cập nhật số liệu kịp thời, đầy đủ; Tổng hợp báo cáo số liệu, tình hình thực hiện việc “tiếp nhận và trả kết quả” cho Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Lịch giao dịch do Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí theo quy định của Nhà nước và được niêm yết tại nơi “tiếp nhận và trả kết quả”.

Chương III

NỘI DUNG, QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”

Điều 9. Các lĩnh vực giải quyết theo cơ chế một cửa, tại Sở TNMT theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 27/7/2007 của UBND tỉnh Hà Tĩnh bao gồm:

1. Tài nguyên đất;

2. Tài nguyên Khoáng sản;

3. Tài nguyên Nước;

4. Bảo vệ môi trường.

Riêng đối với các loại hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD đất) trình tự, thủ tục hành chính được thực hiện tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng ĐKQSD đất có trách nhiệm tiếp nhận, trả kết quả giải quyết và thu tiền phí, lệ phí. Phòng Đăng ký Thống kê nhận hồ sơ do Văn  phòng ĐKQSD đất chuyển đến, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra và thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đủ điều kiện giải quyết thì tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu thì chuyển trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản lý do trả lại để Văn phòng ĐKQSD đất hướng dẫn, trả lời cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Điều 10. Hồ sơ thủ tục hành chính đối với từng lĩnh vực, thời gian giải quyết, mức thu phí và lệ phí theo quy định và được niêm yết công khai tại nơi “tiếp nhận và trả kết quả”. Nghiêm cấm việc cá nhân hay bộ phận tự ý đặt ra các loại giấy tờ, phí và lệ phí ngoài quy định đã được thông báo.

Điều 11. Quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả:

1. Tiếp nhận hồ sơ: Khi tiếp nhận hồ sơ do tổ chức, cá nhân chuyển đến, bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận hoặc hướng dẫn theo quy định tại điều 5 bản quy chế này.

2. Giải quyết hồ sơ:

- Trong thời hạn quy định (ghi trong giấy hẹn và phiếu chuyển hồ sơ) phòng chuyên môn có trách nhiệm phân công cán bộ để thẩm định hồ sơ, xem xét, giải quyết hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

- Trường hợp hồ sơ cần giải quyết có liên quan đến nhiều lĩnh vực thì công chức phụ trách lĩnh vực chính phải có trách nhiệm liên hệ, phối hợp với các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết và trả kết quả đúng hẹn.

3. Thẩm quyền ký giải quyết công việc theo từng lĩnh vực thực hiện theo quy định hiện hành về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.

4. Giao trả kết quả đã giải quyết:

- Hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, công chức phòng chuyên môn có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục và thông báo thu phí, lệ phí chuyển kết quả giải quyết kèm theo thông báo thu phí, lệ phí cho bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” đúng thời gian quy định. Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi làm thủ tục đăng ký, vào sổ lưu theo quy định, gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nộp tiền phí, lệ phí theo quy định;

- Đến ngày hẹn trả kết quả, tổ chức, cá nhân đến nhận lại kết quả đã giải quyết sau khi đã nộp phí, lệ phí theo thông báo. Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” thu giấy hẹn, phiếu chuyển hồ sơ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, giữ bản lưu và vào sổ để theo dõi theo quy định;

- Tổ chức, cá nhân khi nhận kết quả phải ký vào sổ giao nhận hồ sơ, trực tiếp nộp tiền phí và lệ phí tại bộ phận tài vụ thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với việc thu phí thẩm định hồ sơ cấp GCNQSD đất, hàng tháng. Văn phòng ĐKQSD đất có trách nhiệm thu và nộp lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua bộ phận tài vụ thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc thanh, quyết toán thực hiện theo quy định.

Điều 12. Thời gian giải quyết công việc áp dụng theo thời hạn quy định của Nhà nước đối với hồ sơ của từng loại lĩnh vực.

Trường hợp đặc biệt không thể giải quyết theo đúng thời gian như giấy hẹn thì bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" phải có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân rõ lý do, xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn lại thời gian trả kết quả.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Sở chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và tổ chức thực hiện Quy chế; Các phòng chuyên môn thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp giải quyết các vấn đề theo chức năng được nêu trong Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh để Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/QĐ-TNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu144/QĐ-TNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2008
Ngày hiệu lực30/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/QĐ-TNMT

Lược đồ Quyết định 144/QĐ-TNMT cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên và Môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 144/QĐ-TNMT cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên và Môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu144/QĐ-TNMT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Doãn Sáng
        Ngày ban hành30/10/2008
        Ngày hiệu lực30/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 144/QĐ-TNMT cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên và Môi trường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 144/QĐ-TNMT cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên và Môi trường

            • 30/10/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực