Quyết định 144/QĐ-UBND

Quyết định 144/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 144/QĐ-UBND 2018 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quận 8 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 8

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 tại Tờ trình số 01/TTr-TP ngày 02 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8, hết hiệu lực toàn bộ năm 2017, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (Phòng KTrVB);
- Trung tâm Công báo TP;
- TT: QU-HĐND-UBNDQ8;
- VP (C, PVP, B.Hương);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Quang Thảo

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 144/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8)

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 8

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 8.

19/7/2017

02

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 24/5/2010

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8.

19/7/2017

03

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 25/6/2010

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận 8

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc bãi bỏ văn bản.

02/6/2017

04

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND ngày 11/11/2010

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8.

12/12/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu144/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo01/04/2018
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 144/QĐ-UBND 2018 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quận 8 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 144/QĐ-UBND 2018 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quận 8 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu144/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýTrần Quang Thảo
       Ngày ban hành12/01/2018
       Ngày hiệu lực12/01/2018
       Ngày công báo01/04/2018
       Số công báoSố 21
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 144/QĐ-UBND 2018 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quận 8 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 144/QĐ-UBND 2018 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quận 8 Hồ Chí Minh

           • 12/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2018

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực