Quyết định 1443/QĐ-UBND-HC

Quyết định 1443/QĐ-UBND-HC năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 1443/QĐ-UBND-HC 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Lao động Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 1234/QĐ-UBND-HC 2018 thủ tục hành chính lao động Sở Lao động Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 11/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1443/QĐ-UBND-HC 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Lao động Đồng Tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1443/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN; ỦY BAN NHÂN CẤP XÃ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 44 thủ tục.

a) Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 14 thủ tục (lĩnh vực Lao động – Việc làm – Bảo hiểm: 05 thủ tục; lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội: 08 thủ tục; lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 01 thủ tục).

b) Thủ tục hành chính cấp huyện: 06 thủ tục thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội.

c) Thủ tục hành chính cấp xã: 09 thủ tục (lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 01 thủ tục; lĩnh vực giảm nghèo: 03 thủ tục; lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em: 05 thủ tục).

d) Thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 15 thủ tục.

- Liên thông cấp xã, cấp huyện: 12 thủ tục (lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 11 thủ tục; lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội: 01 thủ tục).

- Liên thông cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh: 03 thủ tục (lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 02 thủ tục; lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em: 01 thủ tục).

2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 03 thủ tục thuộc lĩnh vực Lao động – Việc làm – Bảo hiểm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Trung tâm HCC;
- Lưu: VT, BT(KSTTHC).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1443/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1443/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2017
Ngày hiệu lực28/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/10/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1443/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 1443/QĐ-UBND-HC 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Lao động Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1443/QĐ-UBND-HC 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Lao động Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1443/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành28/11/2017
        Ngày hiệu lực28/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/10/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1443/QĐ-UBND-HC 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Lao động Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1443/QĐ-UBND-HC 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Lao động Đồng Tháp