Quyết định 1446/QĐ-UBND

Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 1446/QĐ-UBND 2019 ngành hàng hỗ trợ liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ tỉnh Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1446/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM QUAN TRỌNG KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU TIÊN HỖ TRỢ THỰC HIỆN LIÊN KẾT GẮN VI SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;

Căn cứ Nghị quyết s 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 về quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Thông báo số 1065-TB/TU ngày 31/10/2019 về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 29-30 tháng 10 năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 1748/TTr-SNN ngày 04/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tỉnh Lai Châu.

(có danh mục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng này là cơ sở để xem xét, hỗ trợ kinh phí cho nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với chủ hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác có liên quan được hưởng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn Tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiu lc kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các sở, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy;
- Lãnh
đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- VPUBND t
nh: Lãnh đạo, TT.TH-CB, CV các khối;
- Lưu: VT, K
TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

DANH MỤC

NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM QUAN TRỌNG KHUYN KHÍCH VÀ ƯU TIÊN H TRTHỰC HIỆN LIÊN KT GN VỚI SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1446/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

STT

Tên ngành hàng, sản phẩm

Ghi chú

1

Trồng trọt

 

-

Chè

 

-

Gạo

 

-

c liu (Sâm, Đương quy, Bảy lá mt hoa……)

 

-

Chanh leo

 

-

Xoài

 

-

 

-

Chuối

 

-

Cây ăn quả ôn đới

 

-

Hoa (lan, hồng...)

 

-

Rau, củ, quả

 

2

Chăn nuôi, thủy sản

 

-

Gia súc (trâu, bò, dê, ngựa, lợn)

 

-

Mật ong

 

-

Cá lăng, cá chiên

 

-

Gia cầm

 

-

Cá nước lạnh

 

3

Lâm nghiệp

 

-

Quế

 

-

Sơn tra

 

-

Mc ca

 

-

G

 

-

Cao su

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1446/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1446/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2019
Ngày hiệu lực05/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(21/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1446/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1446/QĐ-UBND 2019 ngành hàng hỗ trợ liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1446/QĐ-UBND 2019 ngành hàng hỗ trợ liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1446/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành05/11/2019
        Ngày hiệu lực05/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (21/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1446/QĐ-UBND 2019 ngành hàng hỗ trợ liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ tỉnh Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1446/QĐ-UBND 2019 ngành hàng hỗ trợ liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ tỉnh Lai Châu

            • 05/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực