Quyết định 1446/QĐ-UBND

Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế mối quan hệ Ủy ban nhân dân Hội Liên hiệp Phụ nữ Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1446/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 2543/KH-BNV ngày 18/7/2013 của Bộ Nội vụ triển khai Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 338/TTr-SNV ngày 01/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế v mi quan h công tác gia y ban nhân dân tnh và Hội Liên hiệp Ph n tỉnh.

Điều 2. Quyết đnh này hiu lc kt ngày .

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh, Ch tịch Hội Liên hip Ph ntnh, Th trưng các Sở, quan ngang S thuc y ban nhân dân tnh; Th trưng các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan; Ch tịch y ban nhân dân các huyn, thành phố chu tch nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.Y BAN NHÂN N
KT. CHỦ TCH

PCHỦ TCH
Nguyễn Thành Tâm

 

QUY CHẾ

VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1446/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Căn cứ Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng quy chế về mối quan hệ công tác như sau:

Điều 1. Quy chế này quy định một số điểm cụ thể về quan hệ phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhằm phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong việc tham gia với cơ quan Nhà nước xây dựng, triển khai quán triệt và kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là mối quan hệ phối hợp trên nguyên tắc tạo điều kiện để cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia thực hiện các nội dung hoạt động sau:

1. Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật.

3. Tham gia là thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn (Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý...) liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.

4. Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp tổ chức các cuộc họp để thu thập ý kiến về tình hình thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; nghiên cứu, xem xét và xử lý các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

6. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong tổ chức sản xuất, dịch vụ, hỗ trợ phụ nữ giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến sự tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Điều 4. Trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

1. Cử đại diện tham gia các hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới; cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới.

3. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành tỉnh có liên quan trong việc thực hiện trách nhiệm theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới.

4. Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh theo quy định của pháp luật.

5. Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.

Điều 5. Chế độ làm việc, thông tin báo cáo

1. Định kỳ hàng năm, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để đánh giá tình hình thực hiện chế độ, chính sách và những kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

2. Hai năm một lần, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ và gửi báo cáo về Bộ Nội vụ theo quy định.

3. Các Sở, cơ quan ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thông tin cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mới ban hành liên quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

4. Giao Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp với Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ và Quy chế này; hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện Quy chế này trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 15/11; định kỳ 02 năm tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện./.

 

TM. BCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Minh Tâm

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1446/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1446/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2014
Ngày hiệu lực04/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1446/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế mối quan hệ Ủy ban nhân dân Hội Liên hiệp Phụ nữ Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế mối quan hệ Ủy ban nhân dân Hội Liên hiệp Phụ nữ Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1446/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Thành Tâm
        Ngày ban hành04/09/2014
        Ngày hiệu lực04/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế mối quan hệ Ủy ban nhân dân Hội Liên hiệp Phụ nữ Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế mối quan hệ Ủy ban nhân dân Hội Liên hiệp Phụ nữ Trà Vinh

            • 04/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực