Quyết định 145/QĐ-KTNN

Quyết định 145/QĐ-KTNN năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Tổng hợp do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 145/QĐ-KTNN năm 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy của Vụ Tổng hợp


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VỤ TỔNG HỢP

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Tổng hợp là đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có chức năng:

1. Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức xây dựng kế hoạch, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán; thẩm định kế hoạch, báo cáo kiểm toán; thẩm định hồ sơ đính chính báo cáo kiểm toán; trả lời các nội dung khiếu nại, kiến nghị, vướng mắc về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; thẩm định kế hoạch và báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán; tổng hợp và lập báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo kiểm toán năm của ngành; tổ chức công bố công khai kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo kiểm toán; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương; tham mưu trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán của ngành; tham mưu cho Tổng Kiểm toán Nhà nước trong việc quản lý, cung cấp tài liệu, thông tin kiểm toán; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước theo chuyên đề, nội dung yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; là đầu mối quan hệ công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong hoạt động kiểm toán.

2. Chủ trì giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và một số cuộc kiểm toán khác khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao.

3. Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước nước xây dựng chính sách, phát triển hệ thống và hoàn thiện cơ sở pháp lý, văn bản hướng dẫn kiểm toán hoạt động; xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm toán hoạt động; giám sát, kiểm soát quá trình thực hiện kiểm toán hoạt động và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán hoạt động trong ngành.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trong công tác tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán; thẩm định kế hoạch, báo cáo kiểm toán; thẩm định hồ sơ đính chính báo cáo kiểm toán; trả lời các nội dung khiếu nại, kiến nghị, vướng mắc về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; thẩm định kế hoạch và báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán; tổng hợp và lập báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo kiểm toán năm của ngành; tổ chức công bố công khai kế hoạch kiểm toán năm, báo cáo kiểm toán:

a) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch kiểm toán năm, trung hạn, dài hạn; thẩm định kế hoạch kiểm toán năm, trung hạn, dài hạn của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp, lập kế hoạch kiểm toán năm, trung hạn, dài hạn của ngành trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định; tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước phân giao nhiệm vụ kiểm toán cho các đơn vị theo kế hoạch kiểm toán đã được quyết định; tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước;

b) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước phân giao kế hoạch kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

c) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét quyết định kiểm toán theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và theo đề nghị của các đơn vị theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và các đơn vị không nằm trong kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước; tham mưu phân giao kế hoạch tổ chức thực hiện sau khi Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định;

d) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét quyết định kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương sau khi Hội đồng nhân dân phê chuẩn quyết toán ngân sách mà trước đó chưa kiểm toán;

đ) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thành lập các ban chỉ đạo để thực hiện các cuộc kiểm toán có quy mô rộng cần có sự tham gia của toàn ngành hoặc của nhiều đơn vị kiểm toán trong toàn ngành;

e) Thẩm định kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán do Thủ trưởng đơn vị được giao kiểm toán đề nghị; trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quyết định kiểm toán;

g) Thẩm định kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán do các đơn vị gửi đến, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định;

h) Theo dõi, đôn đốc, thẩm định dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán do các đơn vị gửi đến, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định;

i) Theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm toán của các đơn vị đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao; căn cứ vào kế hoạch kiểm toán và tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán khi có đề nghị của Thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm toán;

k) Chủ trì tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán do các đơn vị gửi đến, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức xét duyệt; thẩm định báo cáo kiểm toán trước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký phát hành; đề nghị các đơn vị, cá nhân trong ngành cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác thẩm định báo cáo kiểm toán; khi cần thiết đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước trưng cầu giám định chuyên môn để đảm bảo chất lượng báo cáo kiểm toán;

l) Thẩm định hồ sơ đính chính báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán do các đơn vị gửi đến, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định;

m) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước;

n) Tổng hợp và lập báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo kiểm toán năm của ngành trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định để báo cáo Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật;

o) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức công bố công khai kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán năm, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán và báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước theo quy định;

p) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong ngành tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước trả lời các nội dung khiếu nại, kiến nghị, vướng mắc về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán;

q) Thực hiện nhiệm vụ thống kê liên quan đến công tác kiểm toán trong toàn ngành.

s) Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong ngành trong việc thực hiện các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ;

t) Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện công tác nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động kiểm toán của các đơn vị trong ngành theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

2. Trong công tác kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm:

a) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;

b) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tham gia với ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và các cơ quan khác của Quốc hội, Chính phủ trong việc xem xét, thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; trường hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước chưa được Quốc hội phê chuẩn, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ, Vụ Tổng hợp có trách nhiệm giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục làm rõ những vấn đề Quốc hội yêu cầu để Tổng Kiểm toán Nhà nước trình Quốc hội quyết định;

3. Trong công tác chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước đối với dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương:

a) Đề nghị các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán Nhà nước khu vực gửi Vụ Tổng hợp các ý kiến về dự toán ngân sách của các bộ, ngành trung ương và của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc phạm vi kiểm toán của các đơn vị làm cơ sở cho công tác chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương trình Quốc hội;

b) Chủ trì, phối hợp với các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực tham dự các buổi thảo luận về dự toán của các bộ, ngành, địa phương;

c) Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức thẩm định dự toán của một số bộ, ngành, địa phương khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền;

4. Trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán:

a) Đánh giá mức độ rủi ro trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán;

b) Kiến nghị chính sách, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán;

c) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước cung cấp hồ sơ, kết quả kiểm toán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

d) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước giải quyết đề nghị của cơ quan tố tụng liên quan đến hoạt động giám định tư pháp về lĩnh vực tài chính, kế toán;

đ) Tổng hợp, báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng của các đơn vị được kiểm toán;

e) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác kiểm tra, xử lý những vụ việc, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán; trường hợp Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đồng thời thông báo cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp;

g) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước theo dõi, đôn đốc, tiếp nhận phản hồi việc xử lý vụ việc của cơ quan điều tra; trong trường hợp Kiểm toán Nhà nước không thống nhất với kết quả giải quyết của cơ quan điều tra đối với các vụ việc, hành vi có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán, có nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thông báo với Viện Kiểm sát cùng cấp, cơ quan điều tra cấp trên;

h) Định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Kiểm toán Nhà nước theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

5. Là đầu mối quan hệ công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Quốc hội và Chính phủ trong hoạt động kiểm toán:

a) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước lấy ý kiến các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội, xin ý kiến chỉ đạo của ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước;

b) Báo cáo Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch kiểm toán hàng năm đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt trước khi thực hiện;

c) Tiếp nhận yêu cầu kiểm toán của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

d) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tham gia với ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và các cơ quan khác của Quốc hội, Chính phủ trong việc xem xét, thẩm tra, giám sát các báo cáo về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương; phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước;

đ) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước gửi báo cáo kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước;

e) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội tổ chức công bố công khai kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán năm, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của ngành, báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước theo quy định;

6. Trong công tác tham mưu về kiểm toán hoạt động

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành nghiên cứu, tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành bổ sung và cụ thể hóa nội dung của Luật Kiểm toán nhà nước có liên quan đến kiểm toán hoạt động làm cơ sở pháp lý cho kiểm toán hoạt động;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành các văn bản về chuẩn mực; quy trình; sổ tay kiểm toán; mẫu biểu, hồ sơ và quy chế kiểm soát về kiểm toán hoạt động;

c) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành mục tiêu, chiến lược kế hoạch kiểm toán hoạt động dài hạn, trung hạn và hàng năm;

d) Xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết đối với các cuộc kiểm toán hoạt động do đơn vị thực hiện báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt và triển khai thực hiện;

đ) Lập báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán do đơn vị thực hiện, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;

e) Tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán hoạt động do đơn vị thực hiện theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

g) Kiểm tra, theo dõi các kiến nghị kiểm toán hoạt động đối với các cuộc kiểm toán do đơn vị thực hiện;

h) Tham mưu, đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước các giải pháp đảm bảo cho các kiến nghị kiểm toán hoạt động được thực thi có hiệu quả;

i) Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao phương pháp chuyên môn nghiệp vụ về kiểm toán hoạt động trong toàn ngành.

8. Tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán đối với từng lĩnh vực kiểm toán.

9. Quản lý công chức và người lao động theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng Kiểm toán Nhà nước; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Tổng Kiểm toán Nhà nước; định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả công tác của đơn vị; quản lý các trang thiết bị của đơn vị.

10. Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao hoặc ủy quyền.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và nhân sự

1. Vụ Tổng hợp gồm có: Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng, các công chức và người lao động. Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

2. Tổ chức bộ máy của Vụ Tổng hợp gồm có:

a) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

b) Phòng Ngân sách Trung ương;

c) Phòng Ngân sách Địa phương;

d) Phòng Đầu tư - Dự án;

đ) Phòng Doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng;

e) Phòng Phòng chống tham nhũng.

g) Phòng Kiểm toán hoạt động.

Phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, các công chức và người lao động giúp việc cho Trưởng phòng.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước.

Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Vụ trưởng quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng và số lượng biên chế thuộc Vụ Tổng hợp do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 592/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổng hợp và Quyết định số 933/QĐ-KTNN ngày 12/7/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc phân công nhiệm vụ kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước.

Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Văn phòng Đảng-Đoàn thể;
- Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu145/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2014
Ngày hiệu lực18/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 145/QĐ-KTNN năm 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy của Vụ Tổng hợp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 145/QĐ-KTNN năm 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy của Vụ Tổng hợp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu145/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhTổng Kiểm toán Nhà nước
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành18/02/2014
        Ngày hiệu lực18/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 145/QĐ-KTNN năm 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy của Vụ Tổng hợp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 145/QĐ-KTNN năm 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy của Vụ Tổng hợp

            • 18/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực