Quyết định 145-QĐ/TW

Quyết định 145-QĐ/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 145-QĐ/TW 2018 quyền hạn tổ chức bộ máy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 145-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bô Chính trị và Ban Bí thư khóa XII;

- Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập,

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của hệ thống chính trị

a) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của hệ thống chính trị, lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước ve: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong nước và trên thế giới; khoa học chính trị; khoa học lãnh đạo, quản lý.

b) Đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và trong quy hoạch của hệ thống chính trị.

c) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị theo phân công, phân cấp.

d) Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên, các đối tượng khác ve các chuyên ngành khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn.

đ) Đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo chí và truyền thông, tổ chức đảng, kiểm tra đảng, dân vận, văn phòng, tôn giáo... của hệ thống chính trị.

e) Đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành báo chí và tuyên truyền.

f) Đào tạo đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực đào tạo của Học viện.

2. Nghiên cứu khoa học

a) Nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý, một số ngành khoa học xã hội và nhân văn; tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận ve chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

b) Nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử phong trào cách mạng thế giới; kiểm tra, tổng kết công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.

c) Nghiên cứu, xây dựng, bổ sung chương trình, nội dung và tổ chức biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu học tập trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đe xuất đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong hệ thống trường đảng và các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

3. Nghiên cứu, tham mưu, đe xuất, cung cấp luận cứ khoa học cho Trung ương Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng Đảng và Nhà nước, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, hướng dẫn và thống nhất quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung đào tạo và bồi dưỡng; phương pháp giảng dạy và học tập; nghiên cứu khoa học; quy chế quản lý đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng giảng viên của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các b, ngành, đoàn thể Trung ương liên quan đen lĩnh vực thuộc chức năng của Học viện. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì, hướng dẫn và thống nhất quản lý nội dung, chương trình, phôi bằng đối với các trường được giao đào tạo cao cấp lý luận chính trị của Quân đội và Công an. Tham gia ý kiến ve việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo chủ chốt của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn việc sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn; chỉ đạo chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ nghiên cứu lịch sử Đảng và thẩm định lịch sử Đảng địa phương, các ban, b, ngành, đoàn thể Trung ương; sưu tầm, quản lý tư liệu ve lịch sử Đảng, thân the, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Nhà nước.

6. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học với các tổ chức quốc tế, cơ quan đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước, các Đảng Cộng sản và công nhân, các lực lượng tiến b, các chính đảng và đảng cầm quyền ở các nước trên thế giới.

7. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của Học viện theo phân công, phân cấp.

8. Quản lý tài chính, tài sản; quyết định và chịu trách nhiệm ve các dự án đau tư và tự chủ tài chính thuộc tham quyền theo quy định của pháp luật.

9. Xuất bản và phát hành sách, tạp chí, bản tin, các ấn phm khoa học, tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện, các trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhu cau của xã hội theo quy định của Đảng và Nhà nước.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao

11. Chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư ve việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; được yêu cầu các cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Học viện được giao có liên quan đến cơ quan, tổ chức đó.

Phối hợp hoặc chủ trì thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch đào tạo và theo quy định. Quản lý, cấp văn bang, chứng chỉ thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế của Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

1. Lãnh đạo Học viện

a) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có Giám đốc và không quá 4 Phó Giám đốc; Giám đốc Học viện do Bộ Chính trị phân công; các Phó Giám đốc do Ban Bí thư xem xét, quyết định.

b) Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc Học viện chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ve hoạt động của Học viện và tổ chức, điều hành công việc của Học viện; Phó Giám đốc Học viện giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Học viện.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Các vụ, đơn vị chức năng

- Vụ tổ chức - Cán bộ

- Vụ Quản lý đào tạo

- Vụ Quản lý khoa học

- Vụ Các trường chính trị

- Vụ Hợp tác quốc tế

- Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Ban Thanh tra

- Văn phòng Học viện

- Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin.

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành (Ban sẽ kết thúc hoạt động khi các dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành hoặc có sự thay đổi của pháp luật ve quản lý đầu tư xây dựng cơ bản).

b) Các viện nghiên cứu, giảng dạy và thông tin, xuất bản

- Viện Triết học

- Viện Kinh tế chính trị học

- Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng

- Viện Lịch sử Đảng

- Viện Xây dựng Đảng

- Viện Chính trị học

- Viện Kinh tế

- Viện Nhà nước và Pháp luật

- Viện Văn hóa và Phát triển

- Viện Quan hệ quốc tế

- Viện Quyn con người

- Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng

- Viện Xã hội học và phát triển

- Viện Lãnh đạo học và Chính sách công

- Viện Thông tin khoa học

- Tạp chí Lý luận chính trị

- Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

c) Các học viện trực thuộc

- Học viện Chính trị khu vực I (đặt tại Hà Nội)

- Học viện Chính trị khu vực II (đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh)

- Học viện Chính trị khu vực III (đặt tại Đà Nng)

- Học viện Chính trị khu vực IV (đặt tại Cần Thơ)

- Học viện Báo chí và Tuyên truyền (đặt tại Hà Nội).

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Giám đốc Học viện quyết định.

Tổng số lượng cấp phó của các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh không quá 90 người, số lượng cụ thể của mỗi đơn vị do Giám đốc Học viện quyết định.

3. Về biên chế

a) Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xác định số lượng biên chế trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức Học viện; đồng thời, thực hiện nghiêm nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

b) Để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được thực hiện chế độ cộng tác viên và hợp đồng lao động theo quy định.

Điều 4. Về tài chính

1. Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; cho chủ trương đầu tư cơ sở vt chất và tài chính, ngân sách cho hoạt động trung hạn và hằng năm của Học viện, trên cơ sở đó, Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị tài chính cấp I.

Điều 5. Mối quan hệ công tác

1. Với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương là mối quan hệ phối hợp, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương chịu sự hướng dẫn và thống nhất quản lý của Học viện về chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, quy chế quản lý đào tạo.

3. Đối với các đơn vị trực thuộc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện quản lý và phân cấp nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học; tổ chức cán bộ; tài chính, hậu cần theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện và các quy định của Đảng và Nhà nước.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quyết định này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Học viện.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 06/01/2014 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc cần thiết sửa đổi, bổ sung, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

 


Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Trần Quốc Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145-QĐ/TW

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu145-QĐ/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145-QĐ/TW

Lược đồ Quyết định 145-QĐ/TW 2018 quyền hạn tổ chức bộ máy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 145-QĐ/TW 2018 quyền hạn tổ chức bộ máy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu145-QĐ/TW
        Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
        Người kýTrần Quốc Vượng
        Ngày ban hành08/08/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 145-QĐ/TW 2018 quyền hạn tổ chức bộ máy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 145-QĐ/TW 2018 quyền hạn tổ chức bộ máy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

              • 08/08/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực