Quyết định 145/QĐ-UBND

Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 145/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ủy ban nhân dân Quận 8 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 8

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 tại Tờ trình số 01/TTr-TP ngày 15 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân Quận 8 ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật (đính kèm danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch y ban nhân dân 16 phường và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (Phòng KTrVB);
- Trung tâm Công báo TP;
- TT: QU-UBND Q8;
- UB MTTQ, các đoàn thể Q8;
- VP (C,PVP,U.Tú);
- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH
Bùi Tá Hoàng Vũ

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 145/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 của y ban nhân dân Quận 8)

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

NỘI DUNG VĂN BN

Ghi chú

01

25/2006/CT-UBND

03/8/2006

Chỉ thị về việc khai thác đất trên địa bàn Phường 4, 5, 6, 7, 15, 16 Quận 8

Bãi bỏ

02

03/2008/QĐ-UBND

12/6/2008

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của y ban nhân dân Quận 8

Bãi bỏ

Tổng số: 02 văn bản

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 145/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/01/2016
Ngày hiệu lực 19/01/2016
Ngày công báo 01/03/2016
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 145/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ủy ban nhân dân Quận 8 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 145/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ủy ban nhân dân Quận 8 Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 145/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Bùi Tá Hoàng Vũ
Ngày ban hành 19/01/2016
Ngày hiệu lực 19/01/2016
Ngày công báo 01/03/2016
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 145/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ủy ban nhân dân Quận 8 Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 145/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ủy ban nhân dân Quận 8 Hồ Chí Minh

 • 19/01/2016

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/03/2016

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 19/01/2016

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực