Quyết định 1454/QĐ-BXD

Quyết định 1454/QĐ-BXD năm 2015 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1454/QĐ-BXD kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2016


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1454/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- UBND các tỉnh và TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng)

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Xây dựng nhằm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục, hoàn thiện hệ thống pháp luật về Xây dựng.

2. Yêu cầu

Việc theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Xây dựng phải thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc; bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Việc theo dõi thi hành pháp luật phải có sự phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cục, vụ đơn vị của Bộ Xây dựng để tránh chồng chéo, trùng lắp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung

Trong năm 2016, trọng tâm của việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật tập trung vào các nội dung sau: Việc thực hiện pháp luật về thẩm định dự án, pháp luật về cấp giấy phép xây dựng, pháp luật về phát triển đô thị tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND cấp huyện. Cụ thể như sau:

a) Việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm định dự án

- Việc triển khai, ban hành văn bản, quán triệt, tổ chức thực hiện pháp luật về thẩm định dự án tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đánh giá việc thực hiện các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thẩm định dự án.

+ Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khác.

- Kiến nghị của các Sở, ngành, địa phương.

b) Việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp giấy phép xây dựng

- Việc triển khai, ban hành văn bản, quán triệt, tổ chức thực hiện pháp luật về việc cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND cấp huyện.

- Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND cấp huyện. Đánh giá việc thực hiện các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, kết quả giải quyết cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND cấp huyện.

+ Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khác.

- Kiến nghị của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND cấp huyện.

c) Việc thực hiện các quy định pháp luật về phát triển đô thị

- Việc triển khai, ban hành văn bản, quán triệt, tổ chức thực hiện pháp luật về việc thực hiện các quy định pháp luật về phát triển đô thị tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phát triển đô thị tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đánh giá việc thực hiện các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, kết quả giải quyết các quy định pháp luật về phát triển đô thị tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khác.

- Kiến nghị của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Địa điểm, thời gian thực hiện

Việc thực hiện pháp luật về thẩm định dự án, pháp luật về cấp giấy phép xây dựng, pháp luật về phát triển đô thị tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND cấp huyện được tiến hành bằng hình thức kiểm tra trực tiếp tại một số Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND cấp huyện, cụ thể như sau:

- Sở Xây dựng và một số quận, huyện, thị xã trực trên địa bàn các tỉnh khu vực phía Bắc: Lào Cai, Điện Biên.

- Sở Xây dựng và một số quận, huyện, thị xã trực trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Trung: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

- Sở Xây dựng và một số quận, huyện, thị xã trực trên địa bàn các tỉnh khu vực phía Nam: Cần Thơ, Bình Thuận.

Thời gian tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện pháp luật đối với các đối tượng trên dự kiến vào quý II, quý III năm 2016.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

- Đề xuất thành lập các Tổ công tác thực hiện việc theo dõi trực tiếp tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực trọng tâm năm 2016;

- Chủ trì xây dựng, tổng hợp báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 báo cáo Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp trước ngày 30/10/2016.

3.2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được lấy từ ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác (nếu có). Căn cứ Kế hoạch này, Vụ Pháp chế có trách nhiệm đề xuất kinh phí cụ thể trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Văn phòng Bộ có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, phương tiện đi lại cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1454/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1454/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1454/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1454/QĐ-BXD kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1454/QĐ-BXD kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1454/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành28/12/2015
        Ngày hiệu lực28/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1454/QĐ-BXD kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1454/QĐ-BXD kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2016

            • 28/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực