Quyết định 1455/QĐ-BXD

Quyết định 1455/QĐ-BXD Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ Xây dựng

Nội dung toàn văn Quyết định 1455/QĐ-BXD kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2016


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1455/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị có liên quan;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- Website BXD;
- Lưu: VT, PC (KSTT).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1455/QĐ-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016; Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh; Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

2. Yêu cầu: Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành, sản phẩm, phân công rõ đơn vị thực hiện và đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kịp thời với Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục công bố TTHC trong các văn bản QPPL đã ban hành: Tập trung vào Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, 06 Nghị định và Thông tư hướng dẫn; Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn; cập nhật hồ sơ văn bản, hồ sơ TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, niêm yết đầy đủ tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC;

2. Rà soát để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC trong các văn bản QPPL về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành, đưa ra các phương án đơn giản hóa TTHC;

3. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016; Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh;

4. Hoàn thành báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư; đồng thời đề xuất lộ trình ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hay bãi bỏ văn bản QPPL nhằm thực hiện đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân;

5. Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan đến TTHC;

6. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC trong đầu tư xây dựng;

7. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; kiểm tra việc rà soát TTHC đi kèm với công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

8. Nhiệm vụ về chế độ thông tin, báo cáo, truyền thông về TTHC năm 2016.

(Nội dung cụ thể tại Phụ lục kèm theo)

III. PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Bộ.

2. Các đơn vị được phân công chủ trì có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ (theo Phụ lục kèm theo). Các đơn vị chuyên môn liên quan có trách nhiệm tham gia phối hợp với đơn vị chủ trì. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bảo đảm nguồn kinh phí và thực hiện Kế hoạch này theo quy định hiện hành./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016
(Kèm theo Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Số TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Tiến độ

Sản phẩm

I.

Tiếp tục công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

1.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Vụ Pháp chế

Trước 20 ngày kể từ ngày các Thông tư hướng dẫn các Nghị định có hiệu lực thi hành

Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

2.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các Thông tư: Thông tư hướng dẫn về phân cấp công trình; Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư hướng dẫn về quản lý nhà ở riêng lẻ; Thông tư hướng dẫn về giải thưởng chất lượng công trình XD.

Cục Giám định NN về chất lượng công trình xây dựng

3.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về Quy hoạch xây dựng và các Thông tư: Thông tư quy định hồ sơ quy hoạch xây dựng; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 quy trình cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

- Thông tư thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 26/7/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Vụ Quy hoạch Kiến trúc

4.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn: Thông tư lập và quản lý chi phí đầu tư XDCT; Thông tư hướng dẫn chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng; Thông tư hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư XDCT về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

- Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí lập chương trình phát triển đô thị;

- Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn;

- Thông tư hướng dẫn thực hiện các loại hợp đồng dự án trong các lĩnh vực cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Viện Kinh tế Xây dựng

5.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và các Thông tư hướng dẫn: Thông tư hướng dẫn hợp đồng tư vấn xây dựng; Thông tư hướng dẫn thi công xây dựng công trình; Thông tư hướng dẫn thiết kế cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình (EPC); Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá công trình xây dựng.

Vụ Kinh tế Xây dựng

6.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định về xử lý vi phạm trật tự xây dựng và các Thông tư hướng dẫn; Nghị định quy định xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà ở và công sở và Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ thay thế NĐ số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ.

Thanh tra Xây dựng

7.

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và các Thông tư: Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BXD về hoạt động đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BXD về quản lý, sử dụng nhà chung cư; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ;

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định về cải tạo, xây dựng nhà chung cư;

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014;

- Luật Kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13, Nghị định số 117/2015/NĐ-CPngày 12/11/2015 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và các Thông tư hướng dẫn.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

12.

Nghị định thay thế Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 về việc phân loại đô thị và các Thông tư hướng dẫn.

Cục Phát triển đô thị

13.

Nghị định thay thế Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng và các Thông tư hướng dẫn

Vụ Vật liệu Xây dựng

14.

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang và các Thông tư hướng dẫn.

- Thông tư hướng dẫn Nghị định số 80/2014 về thoát nước và xử lý nước thải.

Cục Hạ tầng kỹ thuật

II.

Cập nhật hồ sơ văn bản, hồ sơ TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết tại trụ sở giải quyết thủ tục hành chính

1.

Cập nhật hồ sơ, văn bản về thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Vụ Pháp chế

Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ

Ngay sau khi các Quyết định công bố TTHC được ký ban hành.

Thông báo cập nhật

2.

Niêm yết tại trụ sở giải quyết thủ tục hành chính

 

 

Tháng 1/2016 đến tháng 12/2016

Bảng niêm yết

III.

Rà soát các TTHC trong các văn bản hiện hành, đưa ra các phương án đơn giản hóa TTHC

1.

Rà soát để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC trong các văn bản QPPL về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành, đưa ra các phương án đơn giản hóa TTHC

Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ

Vụ Pháp chế

Tháng 1/2016 đến tháng 12/2016

Báo cáo kết quả rà soát

2.

Rà soát các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ; Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ.

 

-Tiếp tục nghiên cứu rà soát, giảm số lượng hồ sơ, đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian xin CPXD xuống còn không quá 30 ngày theo quy định; tiếp tục thực hiện không thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với công trình điện trung áp và tổ chức kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Vụ Pháp chế

Tháng 1/2016 đến tháng 12/2016

- Các văn bản hướng dẫn; các Quyết định công bố TTHC về cấp giấy phép xây dựng;

- Thông tư liên tịch về quy trình liên thông, hợp lý giải quyết các TTHC về đầu tư, đất đai, xây dựng.

 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp phép xây dựng

Trung tâm thông tin

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Tháng 1/2016 đến tháng 12/2016

 

 

- Cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; cắt giảm ít nhất 40% thời gian thực hiện gắn với tiết kiệm chi phí tối đa tuân thủ TTHC

- Phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và môi trường và các Bộ ngành liên quan xây dựng văn bản về quy trình liên thông giải quyết các TTHC trong hình thành và sử dụng đất để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Cục Giám định NN về chất lượng công trình XD

 

Tháng 1/2016 đến tháng 12/2016

- Phương án đơn giản hóa TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch về quy trình liên thông, hợp lý giải quyết các TTHC về đầu tư, đất đai, xây dựng.

3.

Rà soát, hoàn thành báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa các quy định, TTHC, giấy tờ công dân và CSDL liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896)

 

- Rà soát các quy định, TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư tại Kế hoạch triển khai tổng thể đề án 896 ban hành kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ Xây dựng;

- Hoàn thành báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư; đồng thời đề xuất lộ trình ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hay bãi bỏ văn bản QPPL nhằm thực hiện đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân

Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Vụ Kinh tế Xây dựng; Vụ Vật liệu xây dựng; Vụ Khoa học công nghệ môi trường; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình; Cục Phát triển đô thị; Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Thanh tra Bộ.

Vụ Pháp chế

Tháng 2 năm 2016

Báo cáo KQ rà soát và phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL; bản đề xuất lộ trình ban hành mới, SĐ, BS thay thế hay bãi bỏ VB QPPL.

IV.

Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan đến TTHC

 

Hướng dẫn, phát tài liệu cho các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ về cách thức rà soát các TTHC

Vụ Pháp chế

Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ

Tháng 1/2016 đến tháng 12/2016

Phát tài liệu

V.

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính

 

- Tiếp nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Vụ Pháp chế

Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ

Tháng 1/2016 đến tháng 12/2016

Văn bản chuyển/xử lý phản ánh, kiến nghị của Bộ Xây dựng; Thông báo kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền gửi Bộ XD.

 

- Xử lý theo thẩm quyền đối với các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ

Vụ Pháp chế

Tháng 1/2016 đến tháng 12/2016

Đề xuất xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trình cơ quan có thẩm quyền.

VI.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; kiểm tra việc rà soát TTHC đi kèm với công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

 

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Vụ Pháp chế

Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ

Tháng 6/2016 đến tháng 12/2016

Báo cáo kết quả kiểm tra

 

Kiểm tra việc rà soát TTHC đi kèm với công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Vụ Pháp chế

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Tháng 6/2016 đến tháng 12/2016

VII.

Chế độ thông tin, báo cáo, tuyên truyền TTHC

 

Họp giao ban định kỳ về công tác kiểm soát TTHC do Bộ Tư pháp tổ chức

Bộ Tư pháp

Bộ Xây dựng

Theo định kỳ hoặc đột xuất

Tham gia họp 3-4 cuộc

 

Báo cáo Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại Bộ Xây dựng

Vụ Pháp chế

Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ

Tháng 6/2016 và tháng 12/2016

Báo cáo của Bộ XD gửi Bộ Tư pháp và trình TTg

 

Phối hợp với Trung tâm Thông tin để cập nhật các Quyết định công bố TTHC, các tin tức mới về tình hình cải cách TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên Trang Thông tin điện tử của Bộ.

Vụ Pháp chế

Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ

Tháng 1/2016 đến tháng 12/2016

Các Quyết định công bố TTHC, bài viết về TTHC được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Bộ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1455/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1455/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1455/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1455/QĐ-BXD kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1455/QĐ-BXD kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1455/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành28/12/2015
        Ngày hiệu lực28/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1455/QĐ-BXD kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1455/QĐ-BXD kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2016

           • 28/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực