Quyết định 1455/QĐ-UBND

Quyết định 1455/QĐ-UBND năm 2012 quy định về nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi phổ thông do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1455/QĐ-UBND 2012 nội dung mức chi thực hiện tổ chức các kỳ thi phổ thông Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1455/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CÁC KỲ THI PHỔ THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1302/TTr-GDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi phổ thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định về nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi phổ thông”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD và ĐT (để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 3 (để t/h);
- VPUB: CPVP, TC, VX;
- Lưu VT,VX;

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

QUY ĐỊNH

NỘI DUNG, MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CÁC KỲ THI PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1455 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam)

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quyết định này quy định về nội dung, mức chi để thực hiện tổ chức các kỳ thi phổ thông sau đây:

1. Tổ chức các kỳ thi:

- Thi chọn học sinh giỏi cấp quận (huyện) và cấp tỉnh (thành phố);

- Thi chọn học sinh giỏi dự thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông;

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông;

- Thi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá.

2. Các kỳ thi khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc do Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép ngành giáo dục thực hiện:

Mức chi không vượt quá 60% mức chi quy định tại Mục II - Quy định này.

3. Đối với các kỳ thi, cuộc thi trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn để đánh giá, xếp loại học sinh tại các cơ sở giáo dục:

Căn cứ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị, các cơ sở giáo dục tự quy định về nội dung, mức chi nhưng không được vượt quá 50% mức chi quy định tại Mục II - Quy định này.

II. NỘI DUNG, MỨC CHI THỰC HIỆN TỔ CHỨC CÁC KỲ THI PHỔ THÔNG

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung chi

ĐV tính

Mức chi

Ghi chú

1.

Ra đề thi

 

 

 

a)

Chi ra đề xuất (đối với câu tự luận)

 

 

 

 

- Thi chọn học sinh giỏi vào đội tuyển dự thi quốc gia

Đề theo phân môn

560

Một đề chính thức gồm nhiều đề phân môn khác nhau, để đề xuất có ít nhất 3 câu

 

- Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện ( thành phố ), cấp tỉnh; Thi vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hóa

Đề

280

b)

Chi cho công tác ra đề thi chính thức và dự bị

 

 

 

 

- Chi cho cán bộ ra đề thi:Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện (thành phố), cấp tỉnh; Thi vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hóa;

 

 

 

 

+ Thi trắc nghiệm

Người/ngày

210

 

 

+ Thi tự luận

Người/ngày

350

 

- Chi cho cán bộ ra đề thi:Thi chọn học sinh giỏi dự thi quốc gia (Đề tự luận, đề trắc nghiệm, đề thực hành)

Người/ngày

520

 

 

- Chi thuê, mua dụng cụ thí nghiệm, nguyên vật liệu, hóa chất, mẫu vật thực hành, thuê gia công chi tiết thí nghiệm.

Căn cứ Hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao

c)

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng/Ban ra đề thi

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

280

 

 

- Phó chủ tịch thường trực

Người/ngày

260

 

 

- Các phó chủ tịch

Người/ngày

220

 

 

- Ủy viên, Thư ký bảo vệ vòng trong (24/24h)

Người/ngày

180

 

 

- Ủy viên, Thư ký bảo vệ vòng ngoài, phục vụ

Người/ngày

100

 

d)

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng in sao đề thi tốt nghiệp

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

240

 

 

- Các Phó chủ tịch

Người/ngày

200

 

 

- Ủy viên, Thư ký, bảo vệ vòng trong (24/24h)

Người/ngày

160

 

 

- Bảo vệ vòng ngoài, phục vụ

Người/ngày

100

 

2.

Tổ chức coi thi

 

 

 

 

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng/Ban coi thi

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

220

 

 

- Phó chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

200

 

 

- Ủy viên, Thư ký, giám thị

Người/ngày

160

 

 

- Bảo vệ vòng ngoài, phục vụ

Người/ngày

80

 

3.

Tổ chức chấm thi

 

 

 

a)

Chấm bài thi tự luận, bài thi nói và bài thi thực hành

 

 

 

 

- Thi vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hóa;

Bài

10

 

 

- Thi tốt nghiệp

Bài

12

 

 

- Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện (thành phố), cấp tỉnh

Bài

40

 

 

- Thi chọn học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia

Bài

60

 

 

- Phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chấm thi

Người/đợt

160

 

 

- Chi cho việc thuê máy nghe băng, đĩa (để chấm thi nói)

Căn cứ Hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao

b)

Chấm bài thi trắc nghiệm

 

 

 

 

- Chi cho cán bộ thuộc tổ xử lý bài thi trắc nghiệm

Người/ngày

250

 

 

- Chi cho việc thuê máy chấm thi

Căn cứ Hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao

c)

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo, thẩm định

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

240

 

 

- Phó Chủ tịch thường trực

Người/ngày

220

 

 

- Các Phó Chủ tịch

Người/ngày

200

 

 

- Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên

Người/ngày

170

 

 

- Bảo vệ, phục vụ

Người/ngày

100

 

d)

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban công tác cụm trường

 

 

 

 

- Trưởng ban

Người/ngày

120

 

 

- Phó Trưởng ban

Người/ngày

110

 

 

- Ủy viên, thư ký, phục vụ

Người/ngày

100

 

4.

Phúc khảo, thẩm định bài thi

 

 

 

 

- Chi cho các cán bộ chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp

Người/ngày

120

 

 

- Chi cho các cán bộ chấm thẩm định bài thi tốt nghiệp

Người/ngày

120

 

 

- Chi cho các cán bộ chấm phúc khảo bài thi chọn học sinh giỏi

Người/ngày

200

 

5.

Các nhiệm vụ khác có liên quan

 

 

 

 

- Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi

 

 

 Chỉ áp dụng đối với cán bộ làm công tác thanh tra kiêm nhiệm

 

 

+ Trưởng đoàn thanh tra

Người/ngày

240

 

+ Đoàn viên thanh tra

Người/ngày

160

 

+ Thanh tra viên độc lập

Người/ngày

200

 

- Các khoản chi khác có liên quan đến kỳ thi

Căn cứ theo chế độ hiện hành, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao

6.

Chi phí ăn, ở cho những người trong Hội đồng thi trong những ngày tập trung cách ly đặc biệt với bên ngoài

 

 

Người/ngày

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức thanh toán trên được thực hiện cho những ngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức kỳ thi. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Nguồn kinh phí chi tổ chức các kỳ thi trích từ kinh phí sự nghiệp giáo dục được phân bổ hàng năm và thu lệ phí tuyển sinh vào lớp 10 theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1455/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1455/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2012
Ngày hiệu lực05/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1455/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1455/QĐ-UBND 2012 nội dung mức chi thực hiện tổ chức các kỳ thi phổ thông Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1455/QĐ-UBND 2012 nội dung mức chi thực hiện tổ chức các kỳ thi phổ thông Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1455/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành05/10/2012
        Ngày hiệu lực05/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1455/QĐ-UBND 2012 nội dung mức chi thực hiện tổ chức các kỳ thi phổ thông Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1455/QĐ-UBND 2012 nội dung mức chi thực hiện tổ chức các kỳ thi phổ thông Hà Nam

            • 05/10/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực