Quyết định 1457/QĐ-UBND

Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 1457/QĐ-UBND 2018 phát triển thanh toán không dùng tiền mặt Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1457/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT VÀ ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG VÀ CHI TRẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội;

Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 234/QNA-KTTT ngày 18/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tạo sự chuyển biến về thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, làm thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong thanh toán đối với tổ chức, cá nhân, giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt.

- Đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả hoạt động của các hệ thống thanh toán, các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tạo lập cơ chế hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

- Thúc đẩy việc sử dụng thanh toán điện tử, giảm sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán giữa các chủ thể của nền kinh tế (tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và chính quyền).

- Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch hóa các hoạt động thanh toán trong nền kinh tế và thu nhập cá nhân trong xã hội, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm kinh tế.

- Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, tạo cơ sở cho việc áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập, các địa phương để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020 đạt được những mục tiêu cụ thể sau:

- 80% giao dịch nộp thuế tại cấp huyện thực hiện qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước từ tỉnh đến cấp huyện được trang bị thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán qua ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước;

- 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua ngân hàng; 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng tại địa bàn thành phố, thị xã.

- 100% trường Đại học, Cao đẳng chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và 80% số sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng; phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

- 100% các siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ hoặc các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt khác, cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng.

- Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, quảng bá các hình thức thanh toán phù hợp với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa qua đó khuyến khích cũng như thúc đẩy người dân tham gia các dịch vụ thanh toán; tăng mạnh số người dân được tiếp cận các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng;

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung

a) Phát triển thanh toán điện tử và dịch vụ thanh toán bán lẻ

- Phát triển, sắp xếp phù hợp mạng lưới máy giao dịch tự động (ATM, POS) trên địa bàn tỉnh; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ ATM, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật trong giao dịch ATM, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ lợi ích của khách hàng; mở rộng mạng lưới ATM tới khu vực nông thôn nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng.

- Tiếp tục phát triển (cả về số lượng, chất lượng) kết hợp với sắp xếp hợp lý hiệu quả hệ thống chấp nhận thẻ (POS); phát triển mạng lưới POS dùng chung và thiết bị di động (mPOS); tăng cường chấp nhận thanh toán thẻ trong các giao dịch thanh toán trực tuyến; mở rộng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học, công trình công cộng...

- Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các phương tiện và hình thức thanh toán mới, hiện đại trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ góp phần đẩy mạnh thương mại điện tử.

- Hoàn thiện và tăng cường kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử của hệ thống ngân hàng với hạ tầng thanh toán của các đơn vị để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thanh toán điện tử trong thương mại điện tử. Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán, chuyển tiền hiện đại, dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh.

b) Đẩy mạnh thanh toán điện tử các dịch vụ hành chính công

- Đẩy mạnh trao đổi thông tin dữ liệu, kết nối giữa Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh với hệ thống Ngân hàng Thương mại trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu phối hợp thu ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền, doanh nghiệp và người dân thực hiện đa dạng, linh hoạt các dịch vụ thanh toán điện tử.

- Triển khai lắp đặt thiết bị POS, mPOS, ứng dụng phương thức thanh toán điện tử tiên tiến đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp công để thực hiện việc thu phí, lệ phí các thủ tục hành chính, dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông và các dịch vụ công khác.

- Tăng tỷ lệ chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu vào tài khoản cá nhân người thụ hưởng, kết hợp với các hình thức thanh toán mới, hiện đại, tiện lợi, có chi phí hợp lý.

- Tiếp tục mở rộng triển khai việc trả lương, thu nhập qua tài khoản ngân hàng, có các biện pháp vận động, khuyến khích để cán bộ, công chức, người lao động tăng cường sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản ngân hàng.

c) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng địa phương để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

- Tăng cường đào tạo cho cán bộ, nhân viên của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán có kỹ năng hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phân tích đánh giá rủi ro những tồn tại, bất cập trong dịch vụ thanh toán nhằm bảo vệ người dùng.

- Xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý thông tin trực tuyến để người dân có thể phản ánh, cập nhật các hành vi gian lận, giả mạo, lừa đảo, biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và xử lý khi bị lợi dụng trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị

a) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, theo dõi thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực theo thẩm quyền.

- Phối hợp các cơ quan truyền thông đại chúng địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân, doanh nghiệp bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả; phổ biến kiến thức nhận biết các hành vi lừa đảo, nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và xử lý khi bị lợi dụng trong thanh toán không dùng tiền mặt.

- Xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý thông tin trực tuyến để người dân có thể phản ánh kịp thời các hành vi gian lận, giả mạo, lừa đảo.

- Thực hiện đôn đốc, giám sát và có báo cáo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất tình hình triển khai thực hiện và các khó khăn vướng mắc cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh, các cơ quan theo quy định và tổ chức tổng kết vào cuối năm 2020.

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và giám sát, kiểm tra các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn:

+ Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quy trình nghiệp vụ, quản trị rủi ro về hoạt động thanh toán theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.

+ Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ kết nối với các đơn vị cung ứng dịch vụ công, đa dạng hóa các phương thức thanh toán điện tử. Sắp xếp mạng lưới ATM phù hợp và thực hiện giám sát hoạt động ATM đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn.

+ Chủ động liên kết với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ như Công ty Điện lực, Công ty Cấp thoát nước, các trường Đại học, Cao đẳng, Bệnh viện,...nhằm thu hộ dịch vụ bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tích cực phối hợp với các tổ chức, đơn vị đã thực hiện chi trả lương qua tài khoản/ thẻ ngân hàng;

+ Tiếp cận và phát triển dịch vụ thẻ đối với khách hàng ở khu vực nông thôn. Từng bước phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại để phục vụ thanh toán tiền điện, nước, cước điện thoại, viễn thông, truyền hình cáp, chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội và các khoản thu khác như học phí, các khoản thuế....

+ Tăng cường đào tạo cán bộ, nhân viên để có kiến thức, kỹ năng hướng dẫn khách hàng nắm bắt và sử dụng hiệu quả các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

b) Kho bạc Nhà nước tỉnh

- Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng thanh toán điện tử phục vụ chi tiêu công; thực hiện các khoản chi ngân sách qua thẻ chi tiêu công. Phối hợp với các ngân hàng để trao đổi thông tin, lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ htrợ công tác quản lý chi tiêu ngân sách.

c) Cục Thuế tỉnh

- Phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Thương mại để thống nhất các giải pháp trao đổi thông tin, đầu tư hạ tầng thanh toán điện tử để hỗ trợ công tác quản lý, thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân thực hiện đa dạng linh hoạt các dịch vụ thanh toán điện tử trong việc thu, nộp thuế điện tử.

- Đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, cơ sở dữ liệu, cập nhật đầy đủ thông tin về chế độ chính sách hệ thống ứng dụng tin học hỗ trợ người nộp thuế.

d) Bảo hiểm xã hội tỉnh

Tăng cường thực hiện thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế thông qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh kết nối với Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng Thương mại thực hiện thu, chi trả bảo hiểm xã hội; khuyến khích các địa phương thực hiện chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu vào tài khoản cho các đối tượng thụ hưởng.

đ) Sở Tài chính

- Tiếp tục phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt, thông qua các phương thức thanh toán điện tử, phục vụ chi tiêu công và các khoản chi ngân sách qua tài khoản ngân hàng;

- Yêu cầu các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, đơn vị được cấp phát kinh phí...thực hiện thông qua các phương thức thanh toán điện tử đối với các khoản chi tiêu hành chính.

e) Sở Công thương

- Phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành liên quan để đẩy mạnh phát triển thanh toán điện tử, xây dựng chương trình thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử tại các doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ hàng hóa và dịch vụ.

- Khuyến khích các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ như: Điện lực, Cấp nước, Vin thông... có các hình thức động viên, khuyến khích người tiêu dùng khi sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị thu tiền điện, thu giá dịch vụ nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường phối hợp với các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn thực hiện thu bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Phối hợp với ngành Ngân hàng thực hiện rà soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh phải mở tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ để thực hiện các giao dịch thanh toán theo quy định.

g) Sở Y tế

- Phối hợp với ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tăng cường chấp nhận thanh toán thẻ trong các giao dịch chi tiêu công, thu phí, lệ phí tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế cấp huyện.

h) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo, trường học phối hợp với các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn đẩy mạnh phát triển các hình thức thẻ học đường để thu học phí, các dịch vụ và các khoản chi tiêu công bằng phương thức thanh toán qua ngân hàng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động, hướng dẫn cán bộ, công chức, phụ huynh, học sinh về thanh toán không dùng tiền mặt qua các hình thức phù hợp.

i) Sở Giao thông vận tải

Chỉ đạo các đơn vị thuộc đối tượng quản lý phối hợp với các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các loại phí đăng kiểm, phí cầu đường, mua xăng dầu, dịch vụ vận tải,...

k) Sở Thông tin và Truyền thông

- Thường xuyên phối hợp với ngành Ngân hàng và các cơ quan liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt, các tiện ích, tiện lợi của thanh toán không dùng tiền mặt, các chính sách của Nhà nước, của ngành về đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tính Quảng Nam xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý thông tin trực tuyến để người dân có thể phản ánh kịp thời các hành vi gian lận, giả mạo, lừa đảo trong thanh toán không dùng tiền mặt.

l) Công an tnh

- Phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phát hiện phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán.

m) Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Quán triệt nội dung Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp, người dân trên địa bàn;

- Chịu trách nhiệm triển khai kịp thời và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo sự phân công; lồng ghép các nội dung về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt vào các kế hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Sở, Ban, ngành.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cơ quan, doanh nghiệp, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thanh toán, quyết toán các dịch vụ công bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan đơn vị, người dân địa phương thực hiện tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ các nguồn: Ngân sách Nhà nước; kinh phí của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Các Sở, Ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm cân đối sử dụng dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hằng năm để thực hiện các nội dung liên quan theo thẩm quyền.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm đôn đốc, phối hợp các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp kết quả triển khai, khó khăn vướng mắc, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét xử lý theo thẩm quyền.

2. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được giao; lồng ghép các nội dung về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt vào các kế hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Sở, Ban, ngành.

- Trước ngày 01 tháng 12 hằng năm, các đơn vị có báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam để tổng hợp, báo cáo các cấp tỉnh theo quy định.

3. Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn các đơn vị cân đối, bổ sung kinh phí được giao để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch này. Tổng hợp phát sinh báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (b/c);
- TTTU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KGVX, NC, TH, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1457/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1457/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2018
Ngày hiệu lực08/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1457/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1457/QĐ-UBND 2018 phát triển thanh toán không dùng tiền mặt Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1457/QĐ-UBND 2018 phát triển thanh toán không dùng tiền mặt Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1457/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Đình Tùng
        Ngày ban hành08/05/2018
        Ngày hiệu lực08/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1457/QĐ-UBND 2018 phát triển thanh toán không dùng tiền mặt Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1457/QĐ-UBND 2018 phát triển thanh toán không dùng tiền mặt Quảng Nam

            • 08/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực