Quyết định 1457/QĐ-UBND

Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1457/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1457/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 02 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 146/TTr-CAT-XNC ngày 30 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công an (Cục QLXNC);
- CT và c
ác PCT. UBND tỉnh;
- LĐVP,
P. NCPC;
- Lưu: VT, bntam.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Kiên Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Quy chế này áp dụng đối với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; bảo đảm các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, ngoại giao và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Công tác phối hp được thực hiện một cách chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động tại Kiên Giang.

3. Bảo đảm chỉ đạo thống nhất, hiệu quả; không chồng chéo, thực hiện nguyên tắc Công an tỉnh là đơn vị chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hp với Công an tỉnh thực hiện.

4. Công tác phối hp không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan.

Điều 3. Hình thức phối hợp

1. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì hoặc cơ quan phối hợp.

2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ hoặc đột xuất.

3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.

4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành tỉnh.

5. Thông qua quy chế phối hợp song phương giữa Công an tỉnh với các sở, ban, ngành có liên quan theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Các hình thức phối hp khác.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản có liên quan đến công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tham mưu xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trao đổi với Công an tỉnh trước khi ban hành các văn bản trình cấp có thẩm quyền các nội dung liên quan đến việc quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, tổ chức thực hiện pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an.

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về việc mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh; giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về trình tự, thủ tục và sử dụng các loại mẫu, giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài.

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan, hướng dẫn, xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh trong công tác lãnh sự tại địa phương.

b) Trao đổi với Công an tỉnh về thông tin của tổ chức, cá nhân người nước ngoài do các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức đề nghị cho phép đến hoạt động tại tỉnh Kiên Giang trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

c) Thông báo danh sách, nội dung, chương trình hoạt động của phóng viên nước ngoài cho Công an tỉnh (qua Phòng An ninh đối ngoại), cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trực tiếp; hỗ trợ các cơ quan chức năng của tỉnh về trao đổi thông tin liên quan đến người nước ngoài tại địa phương với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm: Phối hợp Công an tỉnh quản lý, trao đổi với các cơ quan, đơn vị có liên quan về thông tin cư trú, hoạt động của người nước ngoài thuộc khu vực quản lý theo thẩm quyền.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm: Phối hợp với Công an tỉnh thông báo, trao đổi các thông tin, tài liệu, số liệu tình hình người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu thuộc quyền quản lý; xử lý các vụ việc liên quan đến người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: Phối hợp cung cấp thông tin doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, công khai trên cổng thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp, trao đổi với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Xem xét cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài hoạt động phù hp với mục đích nhập cảnh, trừ những trường hp thuộc diện được miễn giấy phép lao động theo quy định.

c) Định kỳ hàng quý thông báo danh sách số người nước ngoài được cấp, cấp lại giấy phép lao động, số được miễn giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh cho Công an tỉnh (qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) để thực hiện việc cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú theo quy định.

7. Sở Tư pháp có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quản lý người nước ngoài liên quan đến việc nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp xử lý tổ chức, cá nhân người nước ngoài vi phạm lĩnh vực giáo dục và đào tạo; trao đổi nội dung, kết quả hoạt động của hội nghị, hội thảo quốc tế, chương trình dự án có yếu tố nước ngoài liên quan đến lĩnh vực giáo dục; thông báo, cung cấp thông tin xử lý người nước ngoài vi phạm lĩnh vực giáo dục cho Công an tỉnh nắm.

9. Sở Du lịch có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch theo quy định của pháp luật; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan người nước ngoài hoạt động vi phạm trong lĩnh vực du lịch.

10. Sở Y tế có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác quản lý người nước ngoài đến hoạt động, hành nghề y, dược tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan người nước ngoài vi phạm trong lĩnh vực y tế.

11. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm:

a) Trao đổi với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

b) Xem xét cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế phù hợp với mục đích nhập cảnh, trừ những trường hợp thuộc diện được miễn giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

12. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc có trách nhiệm:

a) Trao đổi với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc thực hiện công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

b) Xem xét cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu kinh tế phù hợp với mục đích nhập cảnh, trừ những trường hợp thuộc diện được miễn giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh và Sở Tư pháp trao đổi, cung cấp thông tin liên quan người nước ngoài kết hôn với công dân ở địa phương và trẻ em có cha hoặc mẹ là người nước ngoài đang sinh sống tại địa phương để phối hợp quản lý; chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân cấp xã và yêu cầu các doanh nghiệp, các cơ sở lưu trú thực hiện công tác quản lý khai báo tạm trú của người nước ngoài tại địa phương.

Điều 6. Phối hợp trong công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại địa phương

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) chịu trách nhiệm, quản lý tài khoản quản trị trên trang web (https://kiengiang.xuatnhapcanh.gov.vn) do Bộ Công an trang bị để thực hiện việc khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Kiên Giang; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

b) Hướng dn các cơ quan, tchức, doanh nghiệp và các cơ sở lưu trú có người nước ngoài đến tạm trú khai báo theo quy định tại Điều 33, 34 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

c) Thực hiện cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú theo quy định cho người nước ngoài khi có giấy phép lao động hoặc không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cp thẻ thường trú cho người nước ngoài theo quy định.

d) Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Kiên Giang và xử lý những trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.

đ) Chỉ đạo Công an cấp huyện giáp biên giới trao đổi với lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn biên giới về tình hình, số liệu liên quan đến người nước ngoài cư trú, hoạt động tại khu vực biên giới.

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc hoàn tất các thủ tục và làm đầu mối trực tiếp làm việc với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức quốc tế trong việc xử lý, bàn giao người nước ngoài bị tai nạn, ốm đau, tử nạn,... trên địa bàn tỉnh.

b) Hỗ trợ trong việc xác định thân phận pháp lý của người nước ngoài để làm cơ sở đề xuất, giải quyết trong trường hợp người nước ngoài thuộc diện ưu đãi miễn trừ, khi các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu.

3. Sở Du lịch có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế tổ chức đón, hướng dẫn các đoàn khách người nước ngoài vào địa phương tham quan, du lịch; phối hợp với Công an tỉnh nắm tình hình, quản lý các đoàn khách quốc tế đến hoạt động tại tỉnh Kiên Giang.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm: Chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng cửa khu thực hiện chức năng kim tra, kim soát, giám t người và phương tiện nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, qua cửa khẩu theo quy định pháp luật; phối hợp với Công an tỉnh quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trong khu vực Bộ đội Biên phòng quản lý.

5. Các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý và phối hợp với Công an tỉnh thực hiện quy định về quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn; tham gia phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, vi phạm hành chính,... có yếu tố nước ngoài theo đề nghị của cơ quan chức năng.

Điều 7. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú trên địa bàn tỉnh

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc mời, bảo lãnh, sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: Chủ trì xây dựng kế hoạch phi hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Du lịch có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về du lịch đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Điều 8. Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật của người nước ngoài tại địa phương

1. Đối với vụ việc vi phạm hành chính về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài ở khu vực biên giới đất liền, biên giới biển do Bộ đội Biên phòng quản lý, phát hiện thì xử lý theo thẩm quyền, nếu có tình tiết phức tạp thì trao đổi với Công an tỉnh để phối hợp xử lý.

2. Trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam nhưng thuộc diện ưu đãi, miễn trừ thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ kịp thi thông báo đến các cơ quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh đchủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý.

Điều 9. Phối hợp trong việc thống kê nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa phương

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thống kê nhà nước về tình hình cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì thực hiện thống kê nhà nước về số liệu cấp thị thực cho người nước ngoài, người nước ngoài bị trục xuất, buộc xuất cảnh, không đủ điều kiện nhập cảnh tại các cửa khẩu thuộc quyền quản lý; hàng tuần thông báo, trao đổi thông tin, số liệu về xuất nhập cảnh và tình hình liên quan đến người nước ngoài cho Công an tỉnh (qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các s, ban, ngành và y ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh bằng văn bản về Công an tỉnh để tổng hợp, tham mưu cho y ban nhân dân tnh xem xét, quyết định sa đổi, bsung Quy chế cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1457/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1457/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2019
Ngày hiệu lực02/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1457/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1457/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1457/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1457/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýPhạm Vũ Hồng
        Ngày ban hành02/07/2019
        Ngày hiệu lực02/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1457/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh Kiên Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1457/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh Kiên Giang

         • 02/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực