Quyết định 1457/QĐ-UBND

Quyết định 1457/QĐ-UBND điều chuyển nguồn vốn thực hiện dự án bố trí, sắp xếp dân cư thuộc dự toán năm 2009 đến 2013 sang thực hiện trong năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1457/QĐ-UBND chuyển vốn bố trí sắp xếp dân cư dự toán 2009 đến 2013 sang 2014 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1457/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ, SẮP XẾP DÂN CƯ THUỘC DỰ TOÁN CÁC NĂM 2009 ĐẾN 2013 SANG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2014.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách ngày 16/12/2006;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách và Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Tiếp theo Quyết định số 3328/QĐ-UBND ngày 11/12/2008; Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 24/2/2009; Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 31/8/2009; Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 31/3/2010; Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 18/4/2011; Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 15/02/2012; Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 27/2/2012; Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 28/12/2012; Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 và Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 106/TTr-KHĐT-KTN ngày 28/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển nguồn vốn 4.993 triệu đồng (còn tồn ở ngân sách huyện) của 02 dự án bố trí, sắp xếp dân cư thuộc dự toán các năm 2009 đến 2013 sang thực hiện trong năm 2014, cụ thể như sau:

1. Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn 3, thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên: 2.072 triệu đồng bố trí đầu tư các hạng mục công trình hạ tầng đang thực hiện dở dang của dự án trong năm 2014.

2. Dự án ổn định dân di cư tự do xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà: 2.921 triệu đồng (đã phân bổ để thực hiện công tác hỗ trợ di dân và giải phóng mặt bằng) bố trí thực hiện hạng mục hỗ trợ sản xuất đợt 1 là 240 triệu đồng và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án là 2.681 triệu đồng trong năm 2014.

Điều 2. Giao UBND huyện Cát Tiên, huyện Lâm Hà tiến hành phân bổ cụ thể nguồn vốn được điều chuyển cho các dự án làm cơ sở triển khai thực hiện và tiến hành thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, Cát Tiên; chủ đầu tư các dự án và thủ trưởng đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP, CV: KH;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1457/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1457/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/07/2014
Ngày hiệu lực 03/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1457/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1457/QĐ-UBND chuyển vốn bố trí sắp xếp dân cư dự toán 2009 đến 2013 sang 2014 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1457/QĐ-UBND chuyển vốn bố trí sắp xếp dân cư dự toán 2009 đến 2013 sang 2014 Lâm Đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1457/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Phạm S
Ngày ban hành 03/07/2014
Ngày hiệu lực 03/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 1457/QĐ-UBND chuyển vốn bố trí sắp xếp dân cư dự toán 2009 đến 2013 sang 2014 Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1457/QĐ-UBND chuyển vốn bố trí sắp xếp dân cư dự toán 2009 đến 2013 sang 2014 Lâm Đồng

  • 03/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/07/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực