Quyết định 1457/QĐ-UBND

Quyết định 1457/QĐ-UBND điều chuyển nguồn vốn thực hiện dự án bố trí, sắp xếp dân cư thuộc dự toán năm 2009 đến 2013 sang thực hiện trong năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1457/QĐ-UBND chuyển vốn bố trí sắp xếp dân cư dự toán 2009 đến 2013 sang 2014 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1457/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ, SẮP XẾP DÂN CƯ THUỘC DỰ TOÁN CÁC NĂM 2009 ĐẾN 2013 SANG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2014.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách ngày 16/12/2006;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách và Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Tiếp theo Quyết định số 3328/QĐ-UBND ngày 11/12/2008; Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 24/2/2009; Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 31/8/2009; Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 31/3/2010; Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 18/4/2011; Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 15/02/2012; Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 27/2/2012; Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 28/12/2012; Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 và Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 106/TTr-KHĐT-KTN ngày 28/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển nguồn vốn 4.993 triệu đồng (còn tồn ở ngân sách huyện) của 02 dự án bố trí, sắp xếp dân cư thuộc dự toán các năm 2009 đến 2013 sang thực hiện trong năm 2014, cụ thể như sau:

1. Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn 3, thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên: 2.072 triệu đồng bố trí đầu tư các hạng mục công trình hạ tầng đang thực hiện dở dang của dự án trong năm 2014.

2. Dự án ổn định dân di cư tự do xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà: 2.921 triệu đồng (đã phân bổ để thực hiện công tác hỗ trợ di dân và giải phóng mặt bằng) bố trí thực hiện hạng mục hỗ trợ sản xuất đợt 1 là 240 triệu đồng và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án là 2.681 triệu đồng trong năm 2014.

Điều 2. Giao UBND huyện Cát Tiên, huyện Lâm Hà tiến hành phân bổ cụ thể nguồn vốn được điều chuyển cho các dự án làm cơ sở triển khai thực hiện và tiến hành thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, Cát Tiên; chủ đầu tư các dự án và thủ trưởng đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP, CV: KH;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1457/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1457/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2014
Ngày hiệu lực03/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1457/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1457/QĐ-UBND chuyển vốn bố trí sắp xếp dân cư dự toán 2009 đến 2013 sang 2014 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1457/QĐ-UBND chuyển vốn bố trí sắp xếp dân cư dự toán 2009 đến 2013 sang 2014 Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1457/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành03/07/2014
        Ngày hiệu lực03/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1457/QĐ-UBND chuyển vốn bố trí sắp xếp dân cư dự toán 2009 đến 2013 sang 2014 Lâm Đồng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1457/QĐ-UBND chuyển vốn bố trí sắp xếp dân cư dự toán 2009 đến 2013 sang 2014 Lâm Đồng

         • 03/07/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/07/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực