Quyết định 146/QĐ-UBND

Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 763/QĐ-UB quy định về trang bị và sử dụng điện thoại do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 146/QĐ-UBND 2019 quy định trang bị và sử dụng điện thoại do tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/-UBND

Kon Tum, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 763/QĐ-UB NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2001 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH TRANG BỊ VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 29/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 219/STC-QLCSG ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ; ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 116/STP-XD&KTrVB ngày 14 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 763/QĐ-UB ngày 30 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định trang bị và sử dụng điện thoại.

Giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động cho các chức danh theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh (KTTH);

- Lưu: VT, KTTH5.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 146/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu146/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2019
Ngày hiệu lực18/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 146/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 146/QĐ-UBND 2019 quy định trang bị và sử dụng điện thoại do tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 146/QĐ-UBND 2019 quy định trang bị và sử dụng điện thoại do tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu146/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành18/03/2019
        Ngày hiệu lực18/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 146/QĐ-UBND 2019 quy định trang bị và sử dụng điện thoại do tỉnh Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 146/QĐ-UBND 2019 quy định trang bị và sử dụng điện thoại do tỉnh Kon Tum

            • 18/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực