Quyết định 1460/QĐ-UBND

Quyết định 1460/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 1460/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch quản lý chất thải rắn Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1460/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2017 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Thông tư số 59/2007/NĐ-CP">13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 829-TB/TU ngày 06/11/2017;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2204/STNMT-BVMT ngày 23/10/2017 và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại văn bản số 597/BQL-QHXD ngày 18/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, với nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh, bổ sung điểm xử lý chất thải rắn tại lô C12 khu công nghiệp Khánh Phú (diện tích thực hiện dự án "Nhà máy sản xuất kim loại màu ô xít kẽm và gạch không nung" của Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Phúc Hưng) vào quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình đến năm 2030.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan: Cập nhật và thể hiện trong hồ sơ quy hoạch đầy đủ các nội dung điều chỉnh theo Quyết định này theo đúng quy định; đồng thời công bố công khai, rộng rãi đầy đủ nội dung quy hoạch đã phê duyệt cho các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân biết và quản lý theo đúng quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Phúc Hưng
;
- Lưu VT, VP4,3.
Nt10.21
dcqh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1460/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1460/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/11/2017
Ngày hiệu lực 09/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1460/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1460/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch quản lý chất thải rắn Ninh Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1460/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch quản lý chất thải rắn Ninh Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1460/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Bình
Người ký Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành 09/11/2017
Ngày hiệu lực 09/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1460/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch quản lý chất thải rắn Ninh Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1460/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch quản lý chất thải rắn Ninh Bình

  • 09/11/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực