Quyết định 1463/QĐ-UBND

Quyết định 1463/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 1463/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch vận chuyển xử lý chất thải y tế nguy hại Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1463/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC BAN HÀNH K HOCH THU GOM, VN CHUYN VÀ XỬ LÝ CHT THI Y TNGUY HI TRÊN ĐA BÀN TNH ĐK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ: Y tế - Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 309/TTr-STNMT-BVMT ngày 30 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Tổng biên tập Báo Đắk Nông; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Bộ: Tài nguyên và MT; Y tế;
- Tổng cục Môi trường;
- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, NN (Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trương Thanh Tùng

 

KẾ HOẠCH

THU GOM, VN CHUYN VÀ XỬ LÝ CHT THI Y T NGUY HI TRÊN ĐA BÀN TNH ĐK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1463/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Thực hiện Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và Thông tư liên tịch s 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ: Y tế - Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. UBND tỉnh Đắk Nông xây dựng Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất nguy hại phát sinh trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

Nâng cao tỷ lệ thu gom xử lý chất thải y tế nguy hại đến môi trường nhm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của chất thải nguy hại y tế đến môi trường và đảm bảo sức khỏe của con người.

1.2. Yêu cầu

Kế hoạch thu gom chất thải y tế phát sinh từ các cơ sở tư nhân phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực của địa phương.

Việc thu gom xử lý chất thải nguy hại y tế phải đáp ứng theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, theo đó các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải, có trách nhiệm chi trả kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải do mình phát sinh.

Việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại y tế thực hiện đảm bảo an toàn về môi trường và sức khỏe con người.

2. NỘI DUNG

2.1. Tổng quan về các cơ sở y tế, chất thải y tế và công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

Tính đến hết tháng 10 năm 2016, số lượng các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đk Nông bao gồm: 1 bệnh viện tỉnh; 7 bệnh viện tuyến huyện; 01 trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh; 07 trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện; 71 trạm y tế xã/phường/thị trấn; gần 200 cơ sở y tế tư nhân gồm: phòng khám đa khoa, chuyên khoa,... đóng trên địa bàn. Tổng lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh hiện nay ước tính khoảng 91.800 kg/năm; khoảng 268kg/ngày.

Đxử lý chất thải y tế nguy hại, hiện nay, Bệnh viện tỉnh, các bệnh viện huyện sử dụng phương án tự xử lý chất thải y tế lây nhiễm tại chỗ bằng các lò đốt chất thải chuyên dụng, chạy bằng dầu, với công suất chủ yếu khoảng 20 kg/h, riêng bệnh viện tỉnh có công suất 100 kg/h. Bệnh viện huyện Tuy Đức và Đắk Glong và các cơ sở y tế tuyến xã, đang thực hiện tự xử lý bằng các phương pháp thủ công thô sơ; đặc biệt có một số trạm y tế, các cơ sở y tế tư nhân thì hầu hết không có điều kiện để trang bị các thiết bị xử lý chất thải y tế nguy hại dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người nhưng chưa có kế hoạch thu gom chất thải y tế nguy hại từ các cơ sở y tế đến bệnh viện tỉnh trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch s 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ: Y tế - Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế chưa được xây dựng triển khai, trong khi đó trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở có giấy phép xử lý chất thải nguy hại, điều này dẫn đến việc quản lý chất thải y tế từ các cơ sở y tế xã, tư nhân gặp nhiều khó khăn. Từ những tồn tại nêu trên, UBND tỉnh Đắk Nông xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển chất thải y tế trên địa bàn tỉnh như sau.

2.2. Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

2.2.1. Hình thức xử lý chất thải y tế nguy hại

Các cơ sở y tế căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất và tính chất các loại chất thải y tế nguy hại của đơn vị để lựa chọn các hình thức xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại đơn vị mình như sau:

a) Xử lý tại cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung có hạng mục xử lý chất thải y tế.

b) Xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm cơ sở y tế nêu tại mục 2.2.4.

c) Tự xử lý tại công trình xử lý chất thải y tế nguy hại trong khuôn viên cơ sở y tế với điều kiện đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại có hạng mục tự xử lý.

d) Đối với một số loại chất thải nguy hại thông thường không có tính chất lây nhiễm thì chủ cơ sở y tế có trách nhiệm thu gom, lưu giữ và liên hệ đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.2.2. Vận chuyển chất thải y tế theo mô hình cụm

a) Việc vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ các cơ sở y tế trong cụm đến cơ sở xử lý cho cụm phải thực hiện bằng các hình thức theo quy định tại điểm a và b, khoản 1 Điều 11 Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT .

b) Các chủ phương tiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ các cơ sở y tế trong cụm đến cơ sở xử lý trong cụm phải sử dụng xe thùng kín hoặc xe bảo ôn chuyên dụng để vận chuyển và đáp ứng yêu cầu tại Khoản 2,3,4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ; phải đăng ký hành trình và có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trc tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành trình vận chuyển chất thải nguy hại, chỉ được thực hiện vận chuyển theo mô hình cụm khi có tên trong danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt.

c) Trong quá trình vận chuyển chất thải y tế từ cơ sở y tế về cơ sở xử lý chất thải y tế cho cụm, khi xảy ra tràn đổ, cháy, nổ chất thải y tế hoặc các sự cố khác thì chủ phương tiện vận chuyển phải thực hiện ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.

2.2.3. Vận chuyển chất thải y tế theo mô hình tập trung

a) Việc vận chuyển chất thải nguy hại không lây nhiễm thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT .

b) Việc vận chuyển chất thải nguy hại lây nhiễm thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015.

2.2.4. Xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm cơ sở y tế

a) Cơ sở y tế nêu tại điểm c mục này vừa tự xử lý và đồng thời có thể tiến hành xử lý chất thải y tế nguy hại cho các cơ sở y tế trong cụm nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b mục này.

b) Điều kiện để các cơ sở y tế trong cụm tiến hành xử lý chất thải y tế phát sinh trong cụm:

- Cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và có hạng mục thiết bị tự xử lý.

- Công suất hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại của đơn vị đáp ứng đủ nhu cầu xử lý của đơn vị mình và các cơ sở y tế trong cụm có nhu cu ký hợp đồng xử lý.

- Báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình tiếp nhận xử lý chất thải y tế nguy hại từ các cơ sở y tế trong cụm theo mẫu hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Các cụm cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

Cụm 1: Thị xã Gia Nghĩa - huyện Đắk R’lấp - huyện Đắk Glong - huyện Tuy Đức: Các cơ sở y tế tiếp nhận xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông; Bệnh viện đa khoa huyện Đắk R’lấp.

Cụm 2: Huyện Đắk Song - Đắk Mil: Các cơ sở y tế tiếp nhận xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm: Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song, bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil.

Cụm 3: Huyện Cư Jút - Krông Nô: Các cơ sở y tế tiếp nhận xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm: Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút - Bệnh viện đa khoa Krông Nô.

3. KINH PHÍ THC HIỆN KHOẠCH

- Các cơ sở y tế tư nhân phát sinh chất thải y tế nguy hại có trách nhiệm chi trả kinh phí để hợp đồng các đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế do cơ sở phát sinh.

- Sở Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế và Sở Tài chính để đề xuất nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm hỗ trợ, theo dõi, kiểm tra và đề xuất tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai kế hoạch này.

4. TCHỨC THC HIỆN

4.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Định kỳ trước ngày 30/01 hàng năm, cập nhật, rà soát tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, phê duyệt bổ sung danh sách các đơn vị đảm bảo điều kiện hành nghề vận chuyển chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm cơ sở y tế nêu tại mục 2.2 của kế hoạch này.

- Định kỳ trước ngày 30/12 hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung khi có sự thay đổi các quy định của pháp luật hoặc thực tế công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, đề xuất phương án để đầu tư các công trình xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh đảm bảo nhu cầu xử lý và công tác bảo vệ môi trường của tỉnh.

4.2. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Đôn đốc các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường; thực hiện việc thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT , Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT .

- Lập và phân bổ dự toán cho các cơ sở y tế trực thuộc về kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất cơ chế thu, chi của các cơ sở y tế trực thuộc khi tham gia xử lý chất thải y tế trong cụm theo quy định.

- Kịp thời thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường về các thay đổi trong thực tế công tác quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng dự thảo Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung trình UBND tỉnh ban hành.

4.3. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường cho các Sở, Ban, ngành có liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

54.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tổng hợp các dự án đầu tư về xây dựng các công trình xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh do các Sở, Ban, ngành đề xuất chủ trương đầu tư trong thời gian tới. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh nguồn kinh phí để thực hiện các dự án trên.

4.5. Công an tỉnh

Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong việc thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Cung cấp thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế để thực hiện công tác quản lý về chất thải nguy hại.

4.6. UBND các huyện, thị xã

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải nguy hại tại các cơ sở y tế trên địa bàn và việc thực hiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ các cơ sở y tế về cụm xử lý.

4.7. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

- Thực hiện việc phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, giảm thiểu, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư s 36/2015/TT-BTNMT , Thông tư liên tịch số 58/TTLT-BYT-BTNMT và các nội dung nêu tại Kế hoạch này.

- Khi xử lý chất thải y tế do đơn vị phát sinh theo mô hình cụm thì chỉ hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải y tế với các đơn vị đã đủ các điều kiện nêu tại mục 2.2.2 và 2.2.4 của Kế hoạch này.

- Lập và ghi đầy đủ thông tin vào Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại theo quy định tại (trừ trường hợp cơ sở y tế tự thực hiện xử lý chất thải y tế), sử dụng Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại thay thế cho chứng từ chất thải y tế nguy hại khi chuyển giao cho đơn vị vận chuyển.

- Bố trí đủ kinh phí, nhân lực hoặc ký hợp đồng với đơn vị bên ngoài đthực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế.

- Tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế cho tất cả cán bộ, viên chức, hợp đồng và các đối tượng liên quan. Hàng năm, tổ chức đào tạo về quản lý chất thải y tế cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và các đối tượng có liên quan.

- Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế của cơ sở theo mẫu hướng dẫn theo mẫu tại phụ lục 06(A) của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

4.8. Cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại cho các cụm xử lý

- Chỉ tiếp nhận xử lý chất thải y tế nguy hại cho các cơ sở y tế trong cụm. Trong trường hợp đặc biệt cn xử lý cho các cơ sở ngoài cụm thì cần có ý kiến của UBND tỉnh trước khi tiếp nhận xử lý chất thải y tế các cơ sở đó.

- Bảo đm các yêu cầu kỹ thuật về khu lưu giữ và thiết bị lưu giữ, thời gian lưu giữ, tự xử lý và xử lý chất thải y tế nguy hại tiếp nhận từ các cơ sở y tế trong cụm theo quy định của Thông tư liên tịch số 58/TTLT-BYT-BTNMT.

4.9. Đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại cho các sở trong mô hình cụm

- Cung cấp thông tin để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, rà soát các điều kiện đảm bảo để liên kết với chủ xử lý chất thải nguy hại theo mô hình cụm. Chỉ được tham gia vận chuyển khi có tên trong danh sách đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh đảm bảo điều kiện đáp ứng yêu cầu tại Khoản 2,3,4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ; phải đăng ký hành trình và có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành trình vận chuyển chất thải nguy hại.

- Thực hiện đầy đủ các quy định đối với đơn vị có nhiệm vụ vận chuyển chất thải y tế nguy hại đến đơn vị xử lý trong cụm nêu tại mục 2.2.2.

- Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thu gom vận chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên đây là Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh những khó khăn vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1463/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1463/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2017
Ngày hiệu lực08/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1463/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1463/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch vận chuyển xử lý chất thải y tế nguy hại Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1463/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch vận chuyển xử lý chất thải y tế nguy hại Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1463/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTrương Thanh Tùng
        Ngày ban hành08/09/2017
        Ngày hiệu lực08/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1463/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch vận chuyển xử lý chất thải y tế nguy hại Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1463/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch vận chuyển xử lý chất thải y tế nguy hại Đắk Nông

            • 08/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực