Quyết định 1464/QĐ-UBND

Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến năm 2020 ban hành Quyết định 1038/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1464/QĐ-UBND 2017 Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1464/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI ĐỀ ÁN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1038/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc thông qua Đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc thông qua Đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh tại Tờ trình số 75/TTr-LMHTX ngày 01 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Tiết (-) thứ nhất Điểm c Khoản 2 Mục II Phần III Đề án được sửa đổi, bổ sung như sau:

“- Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực: hỗ trợ kinh phí tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong hợp tác xã.”

2. Tiết (-) thứ năm Điểm c Khoản 2 Mục II Phần III Đề án được sửa đổi, bổ sung như sau:

“- Tiếp cận vốn và Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh:

+ Hợp tác xã có dự án đầu tư mới, mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh; hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các hợp tác xã nằm trong xã điểm nông thôn mới được ưu đãi về lãi suất và bảo lãnh tín dụng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh; ưu tiên vay vốn từ các Chi nhánh Ngân hàng và tổ chức tín dụng theo quy định.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bổ sung thêm vốn cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh, đến năm 2020 tăng lên 20.000 triệu đồng.

Điều 2. Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nội vụ; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- NHNN Chi nhánh tỉnh;
- Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy;
- VP. Đoàn ĐBQH;
- VP. HĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh;
-
Hội ND tỉnh, Hội LHPN tỉnh,
Hội CCB tỉnh, Tỉnh Đoàn;
- Lưu: VT, KT.TĐ
E\2017\QĐ\UB\ĐCQĐ\LMHTX_Đc De an
nang cao chat luong HTX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Cảnh Tuyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1464/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1464/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2017
Ngày hiệu lực28/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1464/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1464/QĐ-UBND 2017 Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1464/QĐ-UBND 2017 Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1464/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrương Cảnh Tuyên
        Ngày ban hành28/08/2017
        Ngày hiệu lực28/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1464/QĐ-UBND 2017 Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1464/QĐ-UBND 2017 Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã Hậu Giang

            • 28/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực