Quyết định 1464/QĐ-UBND

Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1464/QĐ-UBND 2018 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách tài nguyên Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1464/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 377/TTr-STNMT ngày 05/7/2018 và Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1479/STC-HCSN ngày 09/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

(Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Căn cứ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH2, ĐC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh)

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

I

Lĩnh vực đất đai:

1

Xây dựng lưới địa chính; đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trích đo địa chính thửa đất; chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính; trích lục bản đồ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu;

2

Thành lập bản đồ hành chính cấp huyện, bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề phục vụ mục đích chuyên dụng;

3

Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

4

Thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

5

Điều tra, đánh giá chất lượng đất, thoái hóa đất;

6

Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể.

II

Lĩnh vực môi trường:

1

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường đất, khí thải, nước mặt, nước dưới đất, chất phóng xạ, dioxin;

2

Điều tra, khảo sát và đánh giá về môi trường;

3

Xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường;

4

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; xây dựng, cập nhật bộ chỉ thị môi trường.

III

Lĩnh vực khoáng sản:

1

Lập, điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

2

Thăm dò, đánh giá trữ lượng, lập dự án đầu tư;

3

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

IV

Lĩnh vực tài nguyên nước:

1

Lập, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước;

2

Đánh giá, dự báo mức độ suy giảm chất lượng nước, thiệt hại do sự cố ô nhiễm nguồn nước gây ra; phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt;

3

Điều tra, hiện trạng khai thác nước, xả nước thải;

4

Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất;

5

Xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với lưu vực sông nội tỉnh, hệ thống cảnh báo, dự báo tác hại do nước gây ra;

6

Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt;

7

Khoanh định công bố vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất.

IV

Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu:

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý;

2

Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu;

3

Đánh giá tác động và ứng phó với biến đổi khí hậu; giảm nhẹ khí thải nhà kính.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1464/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1464/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2018
Ngày hiệu lực20/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1464/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1464/QĐ-UBND 2018 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách tài nguyên Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1464/QĐ-UBND 2018 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách tài nguyên Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1464/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành20/07/2018
        Ngày hiệu lực20/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1464/QĐ-UBND 2018 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách tài nguyên Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1464/QĐ-UBND 2018 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách tài nguyên Lâm Đồng

            • 20/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực