Quyết định 1464/QĐ-UBND

Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện lộ trình chỉnh trang, đầu tư nâng cấp, di dời, giải tỏa cửa hàng xăng dầu theo Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, xét đến 2025 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch thực hiện lộ trình chỉnh trangn đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1464/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LỘ TRÌNH CHỈNH TRANG, ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, DI DỜI, GIẢI TỎA CỬA HÀNG XĂNG DẦU THEO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020, XÉT ĐẾN 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, xét đến 2025”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1070/TTr-SCT ngày 29 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện lộ trình chỉnh trang, đầu tư nâng cấp, di dời, giải tỏa cửa hàng xăng dầu theo Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, xét đến 2025.

Điều 2. Căn cứ nội dung Kế hoạch tại Điều 1 của Quyết định này, Sở Công thương, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhịêm vụ được giao, tổ chức triển khai trong kế hoạch hàng năm, bảo đảm thực hiện tốt các định hướng cơ bản, mục tiêu quy hoạch, kế hoạch đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư các công trình hạ tầng liên quan và các doanh nghiệp có cửa hàng xăng dầu thuộc diện nâng cấp, di dời căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT/CHỦ TỊCH PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN LỘ TRÌNH CHỈNH TRANG, ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, DI DỜI, GIẢI TỎA CỬA HÀNG XĂNG DẦU THEO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020, XÉT ĐẾN 2025
(Kèm theo Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA KẾ HOẠCH:

1. Mục tiêu:

- Hoàn thành việc chỉnh trang 3 cửa hàng xăng dầu;

- Hoàn thành việc thực hiện đầu tư nâng cấp 10 cửa hàng xăng dầu;

- Hoàn thành việc thực hiện di dời 27 cửa hàng xăng dầu có vị trí không phù hợp với quy hoạch;

- Hoàn thành việc thực hiện giải tỏa, yêu cầu chấm dứt hoạt động 4 cửa hàng xăng dầu có vị trí không phù hợp với quy hoạch.

2. Yêu cầu:

- Việc thực hiện nâng cấp 10 cửa hàng thuộc đối tượng đầu tư nâng cấp cho phù hợp với tiêu chuẩn cấp cửa hàng (cấp 1, cấp 2 hoặc cấp 3) theo quy định; thực hiện chỉnh trang, kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu 3 cửa hàng xăng dầu nhằm đảm bảo yêu cầu về mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, môi trường, phòng chống cháy nổ và phù hợp với các quy hoạch khác có liên quan;

- Di dời 27 cửa hàng xăng dầu và giải tỏa, yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh 4 cửa hàng xăng dầu có vị trí không phù hợp với quy hoạch xăng dầu và không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về kinh doanh xăng dầu với các quy hoạch khác có liên quan; các chủ dự án, cửa hàng thuộc các đối tượng di dời đến địa điểm mới phải đảm bảo tạo được cho các chủ dự án kinh doanh ổn định lâu dài, đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn kinh doanh xăng dầu văn minh, hiện đại;

- Việc thực hiện đầu tư nâng cấp, di dời và giải tỏa các cửa hàng xăng dầu theo Kế hoạch lộ trình này phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch xăng dầu tại Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 đã được UBND tỉnh phê duyệt; phù hợp với kết cấu hạ tầng hiện hữu và quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch khu dân cư đảm bảo ổn định bền vững, phục vụ lợi ích phát triển kinh tế - xã hội và với lợi ích của doanh nghiệp.

II. ĐỐI TƯỢNG:

1. Thực hiện chỉnh trang cửa hàng xăng dầu: 03 cửa hàng

Gồm 03 cửa hàng xăng dầu có hiện trạng đấu nối trực tiếp vào quốc lộ 1A, quốc lộ 28 và quốc lộ 55 qua địa bàn tỉnh nhưng không nằm trong hồ sơ Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối quốc lộ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 16/8/2011, các cửa hàng xăng dầu này giữ nguyên quy mô (không nâng cấp, mở rộng) có phương án di dời khi có yêu cầu; gồm:

- Thành phố Phan Thiết: 1 cửa hàng, là Cửa hàng xăng dầu số 3 (Quốc lộ 28, phường Xuân An) của Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu Bình Thuận;

- Huyện Bắc Bình: 1 cửa hàng, là DNTN Bình Lợi (Quốc lộ 1A, thôn Lương Bình, xã Lương Sơn);

- Huyện Hàm Thuận Bắc: 1 cửa hàng, là DNTN Phước Thiện (Quốc lộ 28, thôn Phú Hoà, xã Hàm Trí).

2. Thực hiện đầu tư nâng cấp cửa hàng xăng dầu: 10 cửa hàng

- Thành phố Phan Thiết: 3 cửa hàng, gồm: Cửa hàng xăng dầu Số 5 (phường Phú Hài) của Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận, Cửa hàng xăng dầu Số 4 (16 Trần Quý Cáp) của Công ty Cổ phần thương mại Bình Thuận, DNTN xăng dầu Liên Dung (184 Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi);

- Thị xã La Gi: 1 cửa hàng, là Cửa hàng xăng dầu Trần Vũ 3 (thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến) của Công ty Cổ phần Trần Vũ;

- Huyện Hàm Thuận Bắc: 1 cửa hàng, là DNTN xăng dầu 628 (thôn 2, xã Hàm Thắng);

- Huyện Hàm Thuận Nam: 1 cửa hàng, là Cửa hàng xăng dầu Hiệp Thịnh III (thôn Văn Kê, xã Tân Thành) của Công ty TNHH thương mại, xăng dầu Hiệp Thịnh;

- Huyện Hàm Tân: 1 cửa hàng, là Công ty TNHH thương mại Thái Dương (QL 55, thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân);

- Huyện Đức Linh: 2 cửa hàng, gồm: DNTN Nguyễn Mười (thôn 2, thị trấn Võ Xu), DNTN 713 - Chín Hương (thôn 1, thị trấn Võ Xu);

- Huyện Tánh Linh: 1 cửa hàng, là Cửa hàng xăng dầu Thuận Lợi 2 (thôn 3, xã Gia An) của DNTN xăng dầu Thuận Lợi.

3. Thực hiện di dời cửa hàng xăng dầu: 27 cửa hàng

a) Theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến 2020, xét đến 2025: 24 cửa hàng xăng dầu.

- Thành phố Phan Thiết: 15 cửa hàng, gồm: Cửa hàng xăng dầu Số 6 (353 Trần Hưng Đạo), Cửa hàng xăng dầu Số 7 (khu phố D, phường Thanh Hải), Cửa hàng xăng dầu Bến Cảng (Bến 400CV, Cảng cá Phan Thiết) và Cửa hàng xăng dầu Thạch Long (khu phố Thạch Long, phường Mũi Né) của Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận; Cửa hàng xăng dầu Gò Me (phường Thanh Hải), Cửa hàng xăng dầu Số 2 (Bến 400 CV, Cảng Cá Phan Thiết) của Công ty Cổ phần thương mại Bình Thuận; DNTN thương mại Hải Nên (Phường Thanh Hải); DNTN thương mại Vĩnh Nhơn (khu phố 7, phường Mũi Né); DNTN Hoàng Cư (khu phố 4, phường Mũi Né); DNTN thương mại Quốc Hồng (khu phố 3, phường Mũi Né); DNTN thương mại Quốc Hưng (phường Mũi Né); DNTN Liên Danh (khu phố 4, phường Mũi Né); DNTN thương mại Ngọc Tuấn (khu phố 7, phường Mũi Né); DNTN thương mại Tiên Trang (khu phố 7, phường Mũi Né); DNTN thương mại Quang Thu (khu phố 2, phường Mũi Né);

- Thị xã La Gi: 2 cửa hàng, gồm: Cửa hàng xăng dầu Bến Đò (Hoàng Hoa Thám, phường Phước Hội) của Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận; Cửa hàng xăng dầu Bến Đò Giữa (khu phố 2, phường Phước Hội) của Công ty Cổ phần Trần Vũ;

- Huyện Tuy Phong: 5 cửa hàng, gồm: Cửa hàng xăng dầu Chí Công (xóm 4, xã Chí Công) của HTX thương mại - dịch vụ Chí Công; DNTN thương mại Hiệp Hưng (154 Bạch Đằng, thị trấn Phan Rí Cửa); DNTN thương mại Nguyễn Quyền (thôn Phú Thủy, xã Hòa Phú); DNTN thương mại Mỹ Thuận (134 Bạch Đằng, thị trấn Phan Rí Cửa); Chi nhánh xăng dầu Sơn Hà (Giang Hải, thị trấn Phan Rí Cửa);

- Huyện Hàm Thuận Bắc: 1 cửa hàng, là Cửa hàng xăng dầu Hàm Nhơn (thị trấn Phú Long) của Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận;

- Huyện Hàm Thuận Nam: 1 cửa hàng, là Cửa hàng xăng dầu Ngã Hai (Quốc lộ 1A, xã Hàm Mỹ) của Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận.

b) Chuyển từ đối tượng “Đầu tư nâng cấp” sang đối tượng “Di dời”: 3 cửa hàng xăng dầu:

- Huyện Tuy Phong: 2 cửa hàng; gồm:

* Cửa hàng xăng dầu Hoài Thương của DNTN Hoài Thương (Bến cá Bình Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong): vị trí cửa hàng vướng Quy hoạch chung đô thị du lịch Bình Thạnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 và nằm trong hành lang an toàn giao thông tuyến đường ĐT 716, hành lang bảo vệ kè biển;

* Cửa hàng xăng dầu Quang Trường I của DNTN Trạm xăng dầu Quang Trường (Xóm 7, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong): vị trí cửa hàng không phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện Tuy Phong và có diện tích nhỏ, không có khả năng mở rộng để đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định đối với cửa hàng xăng dầu cấp 3.

- Huyện Tánh Linh: 1 cửa hàng, là Cửa hàng xăng dầu Bảy Thiện của DNTN Bảy Thiện (thôn 1, xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh): vị trí cửa hàng nằm tại giao lộ đường và có diện tích nhỏ, không có khả năng mở rộng để đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định đối với cửa hàng xăng dầu cấp 3.

4. Thực hiện giải tỏa cửa hàng xăng dầu: 4 cửa hàng

- Thành phố Phan Thiết: 2 cửa hàng, gồm: Cửa hàng xăng dầu Số 408 (408

Thủ Khoa Huân), Cửa hàng xăng dầu Số 2 (04 Lê Hồng Phong) của Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận;

- Huyện Bắc Bình: 1 cửa hàng, là DNTN xăng dầu Thái Hòa (thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái);

- Huyện Hàm Thuận Nam: 1 cửa hàng, là DNTN xăng dầu Ngọc Bé (thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận).

5. Đã thực hiện hoàn thành việc đầu tư nâng cấp theo quy định, không thuộc đối tượng thực hiện của Kế hoạch này: 1 cửa hàng

Cửa hàng xăng dầu Ngã 3 Gộp (Quốc lộ 1A, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) của Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận đã hoàn thành việc đầu tư nâng cấp cửa hàng xăng dầu theo quy định tại Quyết định số 570/QĐ- UBND ngày 20/3/2012 về phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, xét đến 2025 và đã được Sở Công thương xem xét cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu từ tháng 4/2012.

(Chi tiết danh sách cửa hàng xăng dầu thuộc đối tượng thực hiện của Kế hoạch này, xem tại Phụ lục 1 kèm theo).

III. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với “Công trình xăng dầu”:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng, mã số QCVN: 01/2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD gày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 07:2010/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/2/2010 của Bộ Xây dựng;

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4530:2011 về Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mã số QCVN: 01/2008/BXD, mã số QCVN 07:2010/BXD và Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4530:2011 nêu trên quy định chi tiết về hệ thống các công trình xăng dầu, gồm: phân cấp trạm xăng dầu, vị trí xây dựng trạm xăng dầu, nhà, bể chứa trạm xăng dầu, đường ống công nghệ, hệ thống cấp nước và vệ sinh môi trường; và quy định chi tiết về tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng xăng dầu, khoảng cách trạm xăng dầu đến các công trình công cộng, dân dụng khác; khoảng cách các hạng mục trong cửa hàng xăng dầu.

IV. LỘ TRÌNH NÂNG CẤP, DI DỜI CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU:

1. Đối tượng thực hiện chỉnh trang cửa hàng xăng dầu:

Lộ trình thực hiện: giai đoạn 2012 - 2013, giữ nguyên quy mô, cấp cửa hàng hiện trạng, không thực hiện đầu tư nâng cấp cửa hàng, mà chỉ thực hiện việc chỉnh trang lại cửa hàng khang trang, sạch sẽ, kiện toàn các điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường theo giấy Chứng nhận Phòng cháy chữa cháy và Giấy xác nhận đăng ký Bảo vệ môi trường đã được cơ quan chuyên ngành cấp; thường xuyên kiểm tra, duy trì liên tục các điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định trong suốt quá trình hoạt động của cửa hàng xăng dầu; đồng thời, để đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường, khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đầu tư hiện đại thiết bị bơm rót, phòng cháy chữa cháy.

Các cửa hàng xăng dầu này được phép tiếp tục hoạt động tại vị trí cũ đến khi có yêu cầu di dời của ngành giao thông vận tải.

Khi có nhu cầu đặc biệt, bức thiết, doanh nghiệp phải đầu tư nâng cấp, mở rộng cửa hàng xăng dầu hiện trạng để phát triển kinh tế - xã hội thì doanh nghiệp có văn bản nêu rõ nhu cầu đặc biệt, cần phải bổ sung điểm đấu nối cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương cho phép điều chỉnh bổ sung điểm đấu nối trên vào quốc lộ gửi Bộ Giao thông Vận tải xem xét, thỏa thuận; sau khi Bộ Giao thông Vận tải có văn bản thỏa thuận thống nhất, các sở, ngành có trách nhiệm tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết việc đầu tư nâng cấp cửa hàng theo quy định.

Đến ngày 31/12/2013, doanh nghiệp có cửa hàng xăng dầu thuộc đối tượng này báo cáo kết quả việc thực hiện chỉnh trang, kiện toàn cửa hàng xăng dầu về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối tượng thực hiện đầu tư nâng cấp cửa hàng xăng dầu:

Lộ trình thực hiện: thời hạn đến ngày 31/12/2013 phải hoàn thành việc đầu tư nâng cấp cửa hàng xăng dầu theo cấp cửa hàng (cấp 1, cấp 2 hoặc cấp 3) đã được xác định trong Quy hoạch xăng dầu.

Doanh nghiệp có cửa hàng xăng dầu thuộc đối tượng này, trực tiếp liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn đối chiếu, so sánh cửa hàng xăng dầu của mình với quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 07:2010/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 và mã số QCVN: 01/2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng; xác định cần phải đầu tư nâng cấp như thế nào cho phù hợp theo quy định.

Đến ngày 31/12/2013, doanh nghiệp có cửa hàng xăng dầu thuộc đối tượng này báo cáo kết quả việc thực hiện đầu tư nâng cấp cửa hàng xăng dầu về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đối tượng thực hiện di dời cửa hàng:

- Giai đoạn 2012 - 2015: thực hiện hoàn thành việc di dời: 8 cửa hàng xăng dầu, gồm: các cửa hàng xăng dầu Số 6, Số 7, Bến Cảng, Hàm Nhơn, Ngã Hai (Công ty cổ phần Vật tư xăng dầu Bình Thuận), Gò Me, Số 2 (Công ty Cổ phần thương mại Bình Thuận) và Hải Nên; tương ứng với các công trình cảng biển, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền, các tuyến đường giao thông triển khai hoàn thành giai đoạn 2012 - 2015 (Mục V, Điểm 3, Tiết a của Kế hoạch này) và các tuyến đường hiện hữu (Mục V, Điểm 3, Tiết c của Kế hoạch này);

- Giai đoạn 2016 - 2020: thực hiện hoàn thành việc di dời, giải tỏa 19 cửa hàng, gồm: 16 cửa hàng xăng dầu, gồm: Thạch Long, Quốc Hồng, Tiên Trang, Ngọc Tuấn, Quốc Hưng, Quang Thu, Liên Danh, Vĩnh Nhơn, Hoàng Cư, Bến Đò, Bến Đò giữa, Chí Công, Nguyễn Quyền, Mỹ Thuận, Chi nhánh Xăng dầu Sơn Hà, Hiệp Hưng; tương ứng với các công trình cảng biển, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền, các tuyến đường giao thông triển khai hoàn thành giai đoạn 2016 – 2020 và 3 cửa hàng xăng dầu chuyển từ đối tượng “Đầu tư nâng cấp: sang đối tượng “Di dời”, gồm: Hoài Thương, Quang Trường I và Bảy Thiện. Trước mắt, trong năm 2012 - 2013, 19 cửa hàng xăng dầu này thực hiện việc chỉnh trang lại cửa hàng khang trang, sạch sẽ, kiện toàn các điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường theo giấy Chứng nhận Phòng cháy chữa cháy và Giấy xác nhận đăng ký Bảo vệ môi trường đã được cơ quan chuyên ngành cấp; thường xuyên kiểm tra, duy trì liên tục các điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định trong suốt quá trình hoạt động của cửa hàng xăng dầu.

Doanh nghiệp có cửa hàng xăng dầu thuộc đối tượng này, căn cứ lộ trình thực hiện di dời cửa hàng xăng dầu và vị trí dự kiến di dời đến, thường xuyên liên hệ với các đơn vị được giao làm chủ các công trình cảng biển, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền, các tuyến đường giao thông để đăng ký vị trí di dời cửa hàng và liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện di dời cửa hàng theo quy định.

Ngay khi hoàn tất việc di dời cửa hàng xăng dầu đến địa điểm mới, chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh xăng dầu và thực hiện tháo dỡ cửa hàng tại địa điểm cũ.

Thời hạn ngày 31/12 hằng năm, doanh nghiệp có cửa hàng xăng dầu thuộc đối tượng này báo cáo kết quả việc thực hiện di dời cửa hàng xăng dầu về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Đối tượng thực hiện giải tỏa cửa hàng xăng dầu:

- Đến ngày 31/12/2012: hoàn thành việc thực hiện giải tỏa, chấm dứt hoạt động kinh doanh Cửa hàng xăng dầu của DNTN xăng dầu Ngọc Bé (thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam);

- Đến ngày 31/12/2020: hoàn thành việc giải tỏa, chấm dứt hoạt động kinh doanh 3 cửa hàng xăng dầu, gồm: Cửa hàng xăng dầu Số 408 (408 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết), Cửa hàng xăng dầu Số 2 (04 Lê Hồng Phong, thành phố Phan Thiết) của Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận và DNTN xăng dầu Thái Hòa (thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình); 03 cửa hàng xăng dầu này không dự kiến được vị trí để di dời, tồn tại đến năm 2020 thực hiện giải tỏa, chấm dứt hoạt động kinh doanh (được xác định trong Quyết định số 570/QĐ- UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, xét đến 2025).

Trong năm 2012 - 2013, 03 cửa hàng xăng dầu này phải thực hiện việc chỉnh trang lại cửa hàng khang trang, sạch sẽ, kiện toàn các điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường theo giấy Chứng nhận Phòng cháy chữa cháy và Giấy xác nhận đăng ký Bảo vệ môi trường đã được cơ quan chuyên ngành cấp; thường xuyên kiểm tra, duy trì liên tục các điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định trong suốt quá trình hoạt động của cửa hàng xăng dầu đến năm 2020.

(Lộ trình thực hiện đầu tư hoàn thành việc di dời, nâng cấp chi tiết cho từng cửa hàng xăng dầu được cụ thể hóa trong Phụ lục 2 kèm theo).

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp:

Tiếp tục thực hiện chính sách áp dụng cho việc nâng cấp, di dời, giải tỏa cửa hàng kinh doanh xăng dầu không còn phù hợp quy hoạch theo quy định tại Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong Chính sách này, có quy định cụ thể về đối tượng thụ hưởng chính sách là đối tượng thực hiện di dời, giải tỏa cửa hàng xăng dầu và đối tượng thực hiện nâng cấp cửa hàng xăng dầu; quy định chi tiết về: chính sách hỗ trợ mặt bằng đầu tư, chính sách bảo lãnh tín dụng đầu tư, chính sách hỗ trợ chi phí di dời cửa hàng xăng dầu.

2. Quỹ đất để thực hiện kế hoạch lộ trình:

Sử dụng quỹ đất phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của toàn tỉnh Bình Thuận; trong đó, tại Phụ lục số 21/NC của Quy hoạch, Kế hoạch này có thể hiện rõ nhu cầu cụ thể (địa chỉ, số lượng diện tích đất) cho từng công trình xăng dầu đầu tư phát triển mới (bao gồm đầu tư di dời), đầu tư nâng cấp mở rộng; phân chia theo từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ nhu cầu sử dụng đất đã đăng ký trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được giao làm chủ các công trình cảng biển, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền, các tuyến đường giao thông; và căn cứ số lượng vị trí và cấp cửa hàng xăng dầu dự kiến bố trí trên từng công trình cảng biển, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền, các tuyến đường giao thông (Mục V, Điểm 3 của Kế hoạch này) xác lập quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phù hợp với điều kiện kinh doanh xăng dầu để đảm bảo việc đầu tư nâng cấp, đầu tư di dời các cửa hàng xăng dầu theo Quy hoạch xăng dầu và theo lộ trình đã đề ra.

(Chi tiết nhu cầu sử dung đất cho từng công trình cửa hàng xăng dầu thực hiện đầu tư di dời, đầu tư nâng cấp xem tại phụ lục 2 đính kèm).

3. Vị trí, diện tích đất để bố trí di dời các cửa hàng xăng dầu tại các công trình cảng biển, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền, các tuyến đường giao thông:

Các đơn vị được giao quản lý, làm chủ đầu tư các công trình cảng biển, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền, các tuyến đường giao thông có trách nhiệm bố trí đầy đủ số lượng vị trí và diện tích đất phù hợp với yêu cầu xây dựng cửa hàng xăng dầu theo Quy hoạch xăng dầu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (chú ý khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu với nhau và giữa cửa hàng xăng dầu với các công trình công cộng, dân dụng khác phải đảm bảo theo TCVN 4530:2011 về Cửa hàng xăng dầu - yêu cầu thiết kế). Thông báo chi tiết vị trí dự kiến, lộ trình bố trí cửa hàng xăng dầu trên từng công trình cảng biển, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền, các tuyến đường giao thông cho các doanh nghiệp có cửa hàng thuộc đối tượng di dời biết đăng ký để thực hiện di dời cửa hàng theo Kế hoạch lộ trình này.

Yêu cầu các đơn vị được giao quản lý, làm chủ đầu tư các công trình cảng biển, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền, các tuyến đường giao thông phối hợp với Sở Công thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các công trình, dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và triển khai đồng bộ với Quy hoạch xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, xét đến 2025; trong đó:

a) Các công trình cảng biển, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền, các tuyến đường giao thông: triển khai hoàn thành giai đoạn 2012 - 2015:

- Dự án tuyến đường Hùng Vương đi Thanh Hải: quy hoạch bố trí 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2 để thực hiện di dời Cửa hàng xăng dầu Số 6 của Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận (vị trí bố trí nằm trong Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2B, diện tích khoảng 1.000m2);

- Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Phú Hài: quy hoạch bố trí 3 cửa hàng cấp 3 để thực hiện di dời 3 cửa hàng, gồm: Cửa hàng xăng dầu Số 7 (Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận), Cửa hàng xăng dầu Gò Me (Công ty Cổ phần Thương mại Bình Thuận) và Cửa hàng xăng dầu Hải Nên. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các sở, ngành, UBND thành phố Phan Thiết và tư vấn điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu neo đậu, để đảm trong 396m2 đất khu vực hậu cần nghề cá, đảm bảo bố trí 3 cửa hàng xăng xăng dầu, với diện tích tương đương với diện tích các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động tại Cảng cá Phan Thiết, khoảng ≥ 72m2/cửa hàng;

- Khu vực Cảng cá Phan Thiết: quy hoạch bố trí 2 cửa hàng xăng dầu cấp 3 để thực hiện di dời Cửa hàng xăng dầu Số 2 của Công ty Cổ phần Thương mại Bình Thuận và Cửa hàng xăng dầu Bến Cảng của Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận (vị trí dự kiến bố trí tại hai đầu đoạn bến cá 400CV mở rộng, diện tích khoảng ≥ 72m2/cửa hàng);

- Khu vực Cảng hàng hóa Phan Thiết: quy hoạch bố trí 1 cửa hàng xăng dầu cấp 3 để bố trí lại Cửa hàng xăng dầu Trần Quốc Toản của Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận đã giải tỏa (vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của khu Cảng hàng hóa, diện tích khoảng ≥ 72m2/cửa hàng).

b) Các công trình cảng biển, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền, các tuyến đường giao thông: triển khai hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020:

- Dự án Khu neo đậu tàu thuyền Mũi Né: quy hoạch bố trí 9 cửa hàng xăng dầu cấp 3 để thực hiện di dời 9 cửa hàng, gồm: Cửa hàng xăng dầu Thạch Long, DNTN xăng dầu Quốc Hồng, DNTN xăng dầu Tiên Trang, DNTN xăng dầu Ngọc Tuấn, DNTN xăng dầu Quốc Hưng, DNTN xăng dầu Quang Thu, DNTN xăng dầu Liên Danh, DNTN xăng dầu Vĩnh Nhơn và DNTN xăng dầu Hoàng Cư (vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của khu neo đậu, diện tích khoảng ≥ 72m2/cửa hàng);

- Khu vực hành lang bảo vệ bờ Sông Dinh: thuộc phường Phước Hội quy hoạch bố trí 2 cửa hàng xăng dầu cấp 3 để thực hiện di dời 2 cửa hàng, gồm: cửa hàng xăng dầu Bến Đò của Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận và Cửa hàng xăng dầu Bến Đò giữa của Công ty Cổ phần Trần Vũ (vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của khu hành lang bảo vệ bờ Sông Dinh, diện tích khoảng ≥ 72m2/cửa hàng);

- Bờ kè biển Chí Công hoặc Bến cá xã Chí Công (khu dịch vụ hậu cần nghề cá): quy hoạch bố trí 1 cửa hàng xăng dầu cấp 3 để thực hiện di dời cửa hàng xăng dầu Chí Công của Hợp tác xã thương mại Chí Công (vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của kè biển hoặc bến cá, diện tích khoảng 700m2/cửa hàng);

- Kè sông Hòa Phú: quy hoạch bố trí 2 cửa hàng xăng dầu cấp 3, trong đó ưu tiên 1 vị trí để thực hiện di dời Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Quyền (vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của kè sông, diện tích khoảng ≥ 72m2/cửa hàng, đối với cửa hàng xăng dầu hợp khối);

- Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Phan Rí thuộc công trình Dự án Cảng Phan Rí Cửa (giai đoạn 2): quy hoạch bố trí 03 cửa hàng xăng dầu cấp 3 để thực hiện di dời 3 cửa hàng xăng dầu, gồm: DNTN Mỹ Thuận, Chi nhánh Xăng dầu Sơn Hà và DNTN Hiệp Hưng (vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của khu neo đậu, diện tích khoảng ≥ 72m2/cửa hàng).

c) Đối với các tuyến đường hiện hữu:

Ủy ban nhân dân xã Hàm Mỹ và Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Long xác định vị trí dự kiến để thực hiện di dời cửa hàng xăng dầu Ngã Hai và cửa hàng xăng dầu Hàm Nhơn của Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch khác có liên quan của địa phương tại Công văn số 18/UBND ngày 17/5/2012 và Công văn số 12/CV-UBND ngày 11/6/2012; cụ thể từng vị trí như sau:

- Trên tuyến đường Hàm Mỹ đi Mương Mán qua địa bàn xã Hàm Mỹ (vị trí dự kiến từ ngoài khu vực nước khoáng Văn Lâm đến khu dân cư Mương Mán, diện tích khoảng 1.200m2): quy hoạch bố trí 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2 để thực hiện di dời Cửa hàng xăng dầu Ngã Hai của Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận;

- Khu vực thị trấn Phú Long (trên tuyến đường Phú Long - Phú Hài, khu phố Phú An, vị trí dự kiến tại số thửa 101, diện tích 2.618,8m2): quy hoạch bố trí 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2 để thực hiện di dời Cửa hàng xăng dầu Hàm Nhơn của Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu Bình Thuận.

4. Một số trường hợp cụ thể:

a) Cửa hàng xăng dầu Thái Hòa của DNTN Thái Hòa (Quốc lộ 1A, thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình):

Căn cứ Phụ lục 14 về danh mục 11 vị trí cửa hàng xăng dầu dự kiến quy hoạch trên các tuyến đường Quốc lộ 1, 28 và 55 qua địa bàn tỉnh nhưng không có trong Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 thì Cửa hàng xăng dầu Thái Hòa có dự kiến di dời đến vị trí Km 1647+000 (bên phải tuyến) trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình. Theo quy định tại Khoản b, Điểm 1, Mục V của Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu di dời để tiếp tục kinh doanh lâu dài, doanh nghiệp chủ động có văn bản (trong đó nêu rõ nhu cầu đặc biệt cần bổ sung) kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung vị trí đấu nối trên gửi Bộ Giao thông Vận tải xem xét thỏa thuận. Sau khi Bộ Giao thông Vận tải có văn bản, nếu thỏa thuận thống nhất bổ sung điểm đấu nối vị trí dự kiến trên vào Quốc lộ 1A, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giải quyết việc di dời theo quy định; trường hợp Bộ Giao thông Vận tải không thống nhất thỏa thuận, thì Cửa hàng xăng dầu Thái Hòa chỉ được tồn tại ở vị trí cũ đến thời hạn ngày 31/12/2020 giải tỏa, chấm dứt hoạt động kinh doanh;

b) Cửa hàng xăng dầu Bảy Thiện của DNTN Bảy Thiện (thôn 1, xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh), Cửa hàng xăng dầu Hoài Thương của DNTN Hoài Thương (Bến cá Bình Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong) và Cửa hàng xăng dầu Quang Trường I của DNTN Trạm xăng dầu Quang Trường (xóm 7, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong): 3 trường hợp này do không thực hiện được việc đầu tư nâng cấp chuyển sang đối tượng thực hiện di dời phát sinh thêm sau khi Quy hoạch xăng dầu được phê duyệt nên chưa dự kiến địa điểm để di dời cửa hàng; do vậy, khuyến khích doanh nghiệp chủ động liên hệ với địa phương tìm vị trí phù hợp với Quy hoạch xăng dầu và các Quy hoạch chung của địa phương đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét thực hiện việc di dời cửa hàng xăng dầu theo quy định;

c) Cửa hàng xăng dầu số 2 (04 Lê Hồng Phong, thành phố Phan Thiết) và Cửa hàng xăng dầu 408 (408 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết) của Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận: theo Quy hoạch xăng dầu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, do không dự kiến được vị trí để di dời cửa hàng nên chỉ được phép tồn tại đến ngày 31/12/2020, sau ngày 31/12/2020 thực hiện giải tỏa, chấm dứt hoạt động kinh doanh. Trường hợp Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận chủ động liên hệ với địa phương tự tìm được vị trí phù hợp với Quy hoạch xăng dầu, phù hợp với Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất và với các Quy hoạch khác của địa phương, đăng ký Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét thực hiện việc di dời cửa hàng xăng dầu theo quy định.

5. Kiểm tra việc triển khai thực hiện lộ trình theo Kế hoạch:

- Thời điểm ngày 31/12/2012: kiểm tra việc giải tỏa, chấm dứt hoạt động kinh doanh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (nếu còn hiệu lực) của DNTN xăng dầu Ngọc Bé (thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam);

- Thời điểm ngày 31/12/2013: kiểm tra kết quả thực hiện của đối tượng thực hiện chỉnh trang cửa hàng và đối tượng thực hiện nâng cấp cửa hàng;

- Thời điểm ngày 31/12/2015: kiểm tra kết quả thực hiện di dời 8 cửa hàng xăng dầu;

- Thời điểm ngày 31/12/2020: kiểm tra kết quả thực hiện di dời 19 cửa hàng xăng dầu còn lại và giải tỏa, chấm dứt hoạt động kinh doanh 3 cửa hàng xăng dầu.

6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho các cửa hàng xăng dầu thuộc đối tượng điều chỉnh của Kế hoạch này theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và theo từng trường hợp cụ thể dưới đây:

a) Đối tượng thực hiện chỉnh trang cửa hàng: thời hạn cấp Giấp Chứng nhận đủ điền kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu đến khi có yêu cầu di dời của ngành giao thông vận tải;

b) Đối tượng thực hiện đầu tư nâng cấp cửa hàng xăng dầu: thời hạn cấp đổi Giấy Chứng nhận đủ điền kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng xăng dầu đối tượng này đến ngày 31/12/2013; sau ngày ngày 31/12/2013 chưa hoàn thành việc nâng cấp theo quy định thì thu hồi giấy Chứng nhận đủ điền kiện kinh doanh xăng dầu còn hiệu lực, không cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho đến khi hoàn thành việc đầu tư nâng cấp cửa hàng đúng tiêu chuẩn cấp cửa hàng đã được quy định trong Quy hoạch xăng dầu (cấp 1, cấp 2 hoặc cấp 3), đồng thời phải hoàn thành các thủ tục hành chính để được cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định;

c) Đối tượng thực hiện di dời cửa hàng xăng dầu:

- 8 cửa hàng xăng dầu, gồm: các cửa hàng xăng dầu Số 6, Số 7, Bến Cảng, Hàm Nhơn, Ngã Hai (Công ty cổ phần Vật tư xăng dầu Bình Thuận), Gò Me, Số 2 (Công ty Cổ phần thương mại Bình Thuận) và Hải Nên: thời hạn cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại vị trí kinh doanh cũ đến ngày 31/12/2015; sau ngày 31/12/2015, doanh nghiệp chưa hoàn tất việc di dời cửa hàng xăng dầu của mình đến địa điểm mới thì không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho đến khi hoàn thành việc di dời cửa hàng xăng dầu đến địa điểm mới; đồng thời, phải hoàn thành các thủ tục hành chính để được cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định;

- 19 cửa hàng xăng dầu còn lại, gồm các cửa hàng xăng dầu: Thạch Long, Quốc Hồng, Tiên Trang, Ngọc Tuấn, Quốc Hưng, Quang Thu, Liên Danh, Vĩnh Nhơn, Hoàng Cư, Bến Đò, Bến Đò giữa, Chí Công, Nguyễn Quyền, Mỹ Thuận, Chi nhánh Xăng dầu Sơn Hà, Hiệp Hưng, Hoài Thương, Quang Trường I và Bảy Thiện: thời hạn cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho tại vị trí kinh doanh cũ đến ngày 31/12/2020; sau ngày 31/12/2020, doanh nghiệp chưa hoàn tất việc di dời cửa hàng xăng dầu của mình đến địa điểm mới thì không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho đến khi hoàn thành việc di dời cửa hàng xăng dầu đến địa điểm mới, đồng thời phải hoàn thành các thủ tục hành chính để được cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định.

d) Đối tượng thực hiện giải tỏa cửa hàng:

- DNTN xăng dầu Ngọc Bé (thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam): yêu cầu chấm dứt hoạt động cửa hàng xăng dầu từ ngày 31/12/2012 và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (nếu còn hiệu lực);

- 3 cửa hàng xăng dầu, gồm: Cửa hàng xăng dầu Số 2 Lê Hồng Phong, Cửa hàng xăng dầu 408 của Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận và Cửa hàng xăng dầu Thái Hòa: thời hạn cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại vị trí kinh doanh cũ đến ngày 31/12/2020 và yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày 01/01/2021.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Công thương:

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng theo lộ trình Kế hoạch này và hướng dẫn, phổ biến, thông báo cụ thể đến các doanh nghiệp có cửa hàng xăng dầu thuộc đối tượng thực hiện chỉnh trang, đầu tư nâng cấp, di dời, giải tỏa theo Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định này; và yêu cầu cam kết thực hiện với Sở Công thương;

- Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có những trường hợp cần thiết phải tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy định tại Kế hoạch này khác với quy định tại Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, xét đến 2025”;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc triển khai thực hiện theo lộ trình Kế hoạch đề ra, tổng hợp báo cáo kết quả và đề xuất xử lý các trường hợp không triển khai hoặc triển khai không đúng lộ trình đề ra.

- Hướng dẫn, xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho từng đối tượng cụ thể.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư nâng cấp, di dời cửa hàng theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại chính sách áp dụng cho việc nâng cấp, di dời, giải tỏa cửa hàng kinh doanh xăng dầu không còn phù hợp quy hoạch tại Quyết định số 28/2008/QĐ- UBND ngày 13/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

3. Sở Xây dựng: chịu trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp có cửa hàng xăng dầu thuộc đối tượng thực hiện đầu tư nâng cấp đối chiếu, so sánh cửa hàng xăng dầu của mình với quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 07:2010/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 và mã số QCVN: 01/2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng, Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4530:2011 về Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế, xác định cần phải đầu tư nâng cấp như thế nào cho phù hợp theo quy định.

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chỉnh trang cửa hàng, lập các thủ tục cấp phép xây dựng cho đối tượng đầu tư nâng cấp, di dời cửa hàng xăng dầu theo quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: hướng dẫn doanh nghiệp lập các thủ tục đất đai để đầu tư nâng cấp (có mở rộng diện tích sử dụng đất) và thực hiện di dời, giải tỏa cửa hàng xăng dầu.

5. Sở Giao thông vận tải: căn cứ Kế hoạch này có trách nhiệm hướng dẫn; đề xuất giải pháp phù hợp về lập thủ tục hồ sơ đấu nối các tuyến đường giao thông, tạo điều kiện giải quyết cấp giấy phép đấu nối giao thông đối với các chủ đầu tư thuộc đối tượng nâng cấp cửa hàng xăng dầu hiện trạng nằm trên tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh.

6. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH:

- Hướng dẫn doanh nghiệp lập các thủ tục và thẩm duyệt thiết kế PCCC đối với các đối tượng thuộc diện đầu tư nâng cấp và di dời cửa hàng xăng dầu;

- Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kiện toàn điều kiện PCCC cửa hàng xăng dầu theo các quy định tại Giấy Chứng nhận PCCC đã được cấp. Kiểm tra, giám sát việc duy trì thường xuyên và liên tục công tác đảm bảo PCCC của cửa hàng xăng dầu trong suốt quá trình hoạt động.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp với Sở Công thương tiếp tục phổ biến, thông báo đến các doanh nghiệp có cửa hàng xăng dầu thuộc đối tượng thực hiện chỉnh trang, đầu tư nâng cấp, di dời, giải tỏa, các cơ quan được giao quản lý, làm chủ đầu tư các công trình cảng biển, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền, các tuyến đường giao thông nội dung

Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định này thuộc địa phương quản lý;

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan được giao quản lý, làm chủ đầu tư các công trình cảng biển, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền, các tuyến đường giao thông bố trí các vị trí dự kiến trên các công trình này để di dời cửa hàng theo tiến độ và đăng ký quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kiện toàn điều kiện đảm bảo môi trường cửa hàng xăng dầu theo các quy định Giấy Xác nhận môi trường đã đăng ký.

8. Các cơ quan được giao quản lý, làm chủ đầu tư các công trình cảng biển, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền, đường giao thông có bố trí cửa hàng xăng dầu thuộc đối tượng có trong Kế hoạch này, sau khi được Sở Công thương, các cấp thẩm quyền thông báo, hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục lộ trình nâng cấp, di dời có trách nhiệm liên hệ sở, ngành liên quan và thực hiện cam kết đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định vị trí và diện tích đất phù hợp với cấp cửa hàng xăng dầu, với các điều kiện được phép kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật, yêu cầu xây dựng cửa hàng xăng dầu theo Quy hoạch xăng dầu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thể hiện tại Điểm 3, Mục V của Kế hoạch này.

9. Giao Sở Công thương chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phát sinh; phối hợp với các sở ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết theo thẩm quyền; tham mưu, đề xuất ý kiến, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc tham mưu báo cáo cơ quan cấp trên những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành Trung ương./.

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU THỰC HIỆN CHỈNH TRANG, ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, DI DỜI, GIẢI TỎA

(Kèm theo Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Số TT

Tên cửa hàng/Doanh nghiệp

Địa chỉ

Ghi chú

I

Đối tượng thực hiện chỉnh trang cửa hàng: 3 cửa hàng

 

 

 

Thành phố Phan Thiết: 2 cửa hàng

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu số 3 (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

Nguyễn Hội, phường Xuân An, Phan Thiết

 

 

Huyện Bắc Bình: 1 cửa hàng

 

 

2

DNTN Bình Lợi

Thôn Lương Bình, xã Lương Sơn, Bắc Bình

 

 

Huyện Hàm Thuận Bắc: 1 cửa hàng

 

 

3

DNTN Phước Thiện

Thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc

 

II

Đối tượng thực hiện đầu tư nâng cấp cửa hàng: 10 cửa hàng

 

 

 

Thành phố Phan Thiết: 3 cửa hàng

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu số 5 (Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận)

Phường Phú Hài, Phan Thiết

 

2

DNTN Xăng dầu Liên Dung

184 Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi, Phan Thiết

 

3

Cửa hàng xăng dầu số 4 (Công ty CP Thương mại Bình Thuận)

16 Trần Quý Cáp, Phan Thiết

 

 

Thị xã La Gi: 1 cửa hàng

 

 

4

Cửa hàng xăng dầu Trần Vũ 3 (Công ty CP Trần Vũ)

Thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến thị xã La Gi

 

 

Huyện Hàm Thuận Bắc: 1 cửa hàng

 

 

5

DNTN Xăng dầu 628

Thôn 2, xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc

 

 

Huyện Hàm Thuận Nam: 1 cửa hàng

 

 

6

Cửa hàng xăng dầu Hiệp Thịnh III (Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Hiệp Thịnh) Huyện Hàm Tân: 1 cửa hàng

Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, Hàm Thuận Nam

 

7

Công ty TNHH thương mại Thái Dương

Thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân, Hàm Tân

 

 

Huyện Đức Linh: 2 cửa hàng

 

 

8

DNTN Nguyễn Mười

Thôn 2, thị trấn Võ Xu, Đức Linh

 

9

Cửa hàng xăng dầu 713 - Chín Hương (DNTN 713 - Chín Hương)

Thôn 1, thị trấn Võ Xu, Đức Linh

 

 

Huyện Tánh Linh: 1 cửa hàng

 

 

10

Cửa hàng xăng dầu Thuận Lợi 2 (DNTN Xăng dầu Thuận Lợi)

Thôn 3, xã Gia An, Tánh Linh

 

III

Đối tượng thực hiện di dời cửa hàng xăng dầu: 27 cửa hàng

 

 

a

Theo Quyết định số 570/QĐ-UBND: 24 cửa hàng

 

 

 

Thành phố Phan Thiết: 15 cửa hàng

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Số 6 (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

353 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết

 

2

Cửa hàng xăng dầu Số 7 (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

Khu phố D, phường Thanh Hải, Phan Thiết

 

3

DNTN Thương mại Hải Nên

2 Nguyễn Hữu Tiến, phường Thanh Hải, Phan Thiết

 

4

Cửa hàng xăng dầu Gò Me (Công ty CP Thương mại Bình Thuận)

Phường Thanh Hải, Phan Thiết

 

5

Cửa hàng xăng dầu Bến Cảng (Công ty CP vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

Bến 400CV, cảng cá Phan Thiết, Phan Thiết

 

6

Cửa hàng xăng dầu Số 2 (Công ty CP Thương mại Bình Thuận)

Bến 400CV, cảng cá Phan Thiết, Phan Thiết

 

7

Cửa hàng xăng dầu Thạch Long (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

Thạch Long, phường Mũi Né, Phan Thiết

 

8

DNTN Thương mại Vĩnh Nhơn

Khu phố 7, phường Mũi Né, Phan Thiết

 

9

DNTN Hoàng Cư

Khu phố 4, phường Mũi Né, Phan Thiết

 

10

DNTN Thương mại Quốc Hồng

Khu phố 3, phường Mũi Né, Phan Thiết

 

11

DNTN Thương mại Quốc Hưng

38 Nguyễn Thanh Hùng, Mũi Né, Phan Thiết

 

12

DNTN Liên Danh

Khu phố 4, phường Mũi Né, Phan Thiết

 

13

DNTN Thương mại Ngọc Tuấn

Khu phố 7, phường Mũi Né, Phan Thiết

 

14

DNTN Thương mại Tiên Trang

Khu phố 7, phường Mũi Né, Phan Thiết

 

15

DNTN Thương mại Quang Thu

Khu phố 2, phường Mũi Né, Phan Thiết

 

 

Thị xã La Gi: 2 cửa hàng

 

 

16

Cửa hàng xăng dầu Bến Đò (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

Hoàng Hoa Thám, phường Phước Hội, thị xã La Gi

 

17

Cửa hàng xăng dầu Bến Đò Giữa (Công ty CP Trần Vũ)

Khu phố 2, phường Phước Hội, thị xã La Gi

 

 

Huyện Tuy Phong: 5 cửa hàng

 

 

18

Cửa hàng xăng dầu Chí Công (Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Chí Công)

Xóm 4, xã Chí Công, Tuy Phong

 

19

DNTN Thương mại Hiệp Hưng

154 Bạch Đằng, thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong

 

20

DNTN TM Nguyễn Quyền

Thôn Phú Thủy, xã Hòa Phú, Tuy Phong

 

21

DNTN Thương mại Mỹ Thuận

134 Bạch Đằng, thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong

 

22

Chi nhánh xăng dầu Sơn Hà

Giang Hải, thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong

 

 

Huyện Hàm Thuận Bắc: 1 cửa hàng

 

 

23

Cửa hàng xăng dầu Hàm Nhơn (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

Thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc

 

 

Huyện Hàm Thuận Nam: 1 cửa hàng

 

 

24

Cửa hàng xăng dầu Ngã Hai (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

Xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam

 

b

Chuyển từ đối tượng “Thực hiện đầu tư nâng cấp” sang đối tượng “Thực hiện di dời”: 3 cửa hàng

 

 

 

Huyện Tuy Phong: 2 cửa hàng

 

 

25

DNTN Thương mại Hoài Thương

Xóm 1, xã Bình Thạnh, Tuy Phong

 

26

Cửa hàng xăng dầu Quang Trường I (DNTN Trạm xăng dầu Quang Trường)

Xóm 7, xã Vĩnh Tân, Tuy Phong

 

 

Huyện Tánh Linh: 1 cửa hàng

 

 

27

DNTN Xăng dầu Bảy Thiện

Thôn 1, xã Nghị Đức, Tánh Linh

 

IV

Đối tượng thực hiện giải tỏa cửa hàng xăng dầu: 4 cửa hàng

 

 

 

Thành phố Phan Thiết: 2 cửa hàng

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Số 408 (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

408 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết

 

2

Cửa hàng xăng dầu Số 2 (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

04 Lê Hồng Phong, Phan Thiết

 

 

Huyện Bắc Bình: 1 cửa hàng

 

 

3

DNTN Xăng dầu Thái Hòa

Thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, Bắc Bình

 

 

Huyện Hàm Thuận Nam: 1 cửa hàng

 

 

4

DNTN Xăng dầu Ngọc Bé

Thanh Phong, xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam

 

 


PHỤ LC 2

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHỈNH TRANG, ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, DI DỜI, GIẢI TỎA CỬA HÀNG XĂNG DẦU
(Kèm theo Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

1. Thực hiện chỉnh trang cửa hàng xăng dầu: 3 cửa hàng

Số TT

Tên cửa hàng/Doanh nghiệp

Địa chỉ

Cấp cửa hàng xăng dầu quy hoạch

Lộ trình thực hiện việc đầu tư nâng cấp cửa hàng

Ghi chú

 

Thành phố Phan Thiết: 1 cửa hàng

 

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu số 3 (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

Nguyễn Hội, phường Xuân An, Phan Thiết

Giữ nguyên cấp cửa hàng hiện trạng

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu.

 

 

Huyện Bắc Bình: 1 cửa hàng

 

 

 

 

2

DNTN Bình Lợi

Thôn Lương Bình, xã Lương Sơn, Bắc Bình

Giữ nguyên cấp cửa hàng hiện trạng

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu.

 

 

Huyện Hàm Thuận Bắc: 1 cửa hàng

 

 

 

 

3

DNTN Phước Thiện

Thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc

Giữ nguyên cấp cửa hàng hiện trạng

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu.

 

 

2. Thực hiện đầu tư nâng cấp cửa hàng xăng dầu: 10 cửa hàng

Số TT

Tên cửa hàng/Doanh nghiệp

Địa chỉ

Cấp cửa hàng xăng dầu quy hoạch

Diện tích tăng thêm

(m2

Lộ trình thực hiện việc đầu tư nâng cấp cửa hàng

Ghi chú

 

Thành phố Phan Thiết: 3 cửa hàng

 

 

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Số 5 (chi nhánh xăng dầu Bình Thuận)

Phường Phú Hài, Phan Thiết

Cấp 2

0

Thời hạn hoàn tất việc đầu tư nâng cấp cửa hàng: ngày 31/12/2013

Tổng diện tích hiện trạng đang sử dụng: 8.000 m2

2

DNTN xăng dầu Liên Dung

184 Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi, Phan Thiết

Cấp 3

0

Thời hạn hoàn tất việc đầu tư nâng cấp cửa hàng: ngày 31/12/2013

Tổng diện tích hiện trạng đang sử dụng: 2.500 m2

 

Thị xã La Gi: 1 cửa hàng

 

 

 

 

 

4

Cửa hàng xăng dầu Trần Vũ 3 (Công ty CP Trần Vũ)

Thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến thị xã La Gi

Cấp 3

570

Thời hạn hoàn tất việc đầu tư nâng cấp cửa hàng: ngày 31/12/2013

Tổng diện tích hiện trạng đang sử dụng: 750 m2

 

Huyện Hàm Thuận Bắc: 1 cửa hàng

 

 

 

 

 

5

DNTN xăng dầu 628

Thôn 2, xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc

Cấp 3

0

Thời hạn hoàn tất việc đầu tư nâng cấp cửa hàng: ngày 31/12/2013

Tổng diện tích hiện trạng đang sử dụng: 1.400 m2

 

Huyện Hàm Thuận Nam: 1 cửa hàng

 

 

 

 

 

6

Cửa hàng xăng dầu Hiệp Thịnh III (Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Hiệp Thịnh)

Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, Hàm Thuận Nam

Cấp 3

0

Thời hạn hoàn tất việc đầu tư nâng cấp cửa hàng: ngày 31/12/2012

Tổng diện tích hiện trạng đang sử dụng: 600 m2

 

Huyện Hàm Tân: 1 cửa hàng

 

 

 

 

 

7

Công ty TNHH Thương mại Thái Dương

Thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân, Hàm Tân

Cấp 3

520

Thời hạn hoàn tất việc đầu tư nâng cấp cửa hàng: ngày 31/12/2013

Tổng diện tích hiện trạng đang sử dụng: 1.200 m2

 

Huyện Đức Linh: 2 cửa hàng

 

 

 

 

 

8

DNTN Nguyễn Mười

Thôn 2, thị trấn Võ Xu, Đức Linh

Cấp 3

0

Thời hạn hoàn tất việc đầu tư nâng cấp cửa hàng: ngày 31/12/2013

Tổng diện tích hiện trạng đang sử dụng: 800 m2

9

Cửa hàng xăng dầu 713 - Chín Hương (DNTN 713 - Chín Hương)

Thôn 1, thị trấn Võ Xu, Đức Linh

Cấp 2

0

Thời hạn hoàn tất việc đầu tư nâng cấp cửa hàng: ngày 31/12/2013

Tổng diện tích hiện trạng đang sử dụng: 2.460 m2

 

Huyện Tánh Linh: 1 cửa hàng

 

 

 

 

 

10

Cửa hàng xăng dầu Thuận Lợi 2 (DNTN Xăng dầu Thuận Lợi)

Thôn 3, xã Gia An, Tánh Linh

Cấp 3

0

Thời hạn hoàn tất việc đầu tư nâng cấp cửa hàng: ngày 31/12/2013

Tổng diện tích hiện trạng đang sử dụng: 1.500 m2

 

3. Thực hiện di dời cửa hàng xăng dầu: 27 cửa hàng

Số TT

Tên cửa hàng/ Tên doanh nghiệp

Công trình, dự án liên quan

Cấp cửa hàng xăng dầu quy hoạch

Dự kiến diện tích địa điểm mới (m2)

Giai đoạn 2012 - 2015

Giai đoạn 2016 - 2020

Ghi chú

Năm

2012

Năm

2013

Năm

2014

Năm

2015

Năm

2016

Năm

2017

Năm

2018

Năm

2019

Năm

2020

a)

Theo Quyết định số 570/QĐ-UBND: 24 cửa hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phố Phan Thiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Số 6 (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

Tuyến đường Hùng Vương đi Thanh Hải, KDC Hùng Vương II, GĐ 2B

Cấp 2

1.000

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

2

Cửa hàng xăng dầu Số 7 (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

Khu neo đậu tàu thuyền Phú Hài, khu vực hậu cần nghề cá

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

3

Cửa hàng xăng dầu Bến Cảng (Công ty CP vật tư xăng dầu Bình Thuận)

Khu vực Cảng cá Phan Thiết, tại hai đầu đoạn bến cá 400CV mở rộng

Cấp 3

≥ 72

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cửa hàng xăng dầu số 2 (Công ty CP Thương mại Bình Thuận)

Khu vực Cảng cá Phan Thiết, tại hai đầu đoạn bến cá 400CV mở rộng

Cấp 3

≥ 72

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

5

DNTN Thương mại Hải Nên

Khu neo đậu tàu thuyền Phú Hài, khu vực hậu cần nghề cá

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

6

Cửa hàng xăng dầu Gò Me (Công ty CP Thương mại Bình Thuận)

Khu neo đậu tàu thuyền Phú Hài, khu vực hậu cần nghề cá

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

7

DNTN Thương mại Vĩnh Nhơn

Khu Cảng cá, bờ kè Mũi Né, vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của khu neo đậu

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

8

Cửa hàng xăng dầu Thạch Long (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

Khu Cảng cá, bờ kè Mũi Né, vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của khu neo đậu

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

9

DNTN Hoàng Cư

Khu Cảng cá, bờ kè Mũi Né, vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của khu neo đậu

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

10

DNTN Thương mại Quốc Hồng

Khu Cảng cá, bờ kè Mũi Né, vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của khu neo đậu

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

11

DNTN Thương mại Quốc Hưng

Khu Cảng cá, bờ kè Mũi Né, vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của khu neo đậu

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

12

DNTN Liên Danh

Khu Cảng cá, bờ kè Mũi Né, vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của khu neo đậu

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

13

DNTN Thương mại Ngọc Tuấn

Khu Cảng cá, bờ kè Mũi Né, vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của khu neo đậu

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu.

14

DNTN Thương mại Tiên Trang

Khu Cảng cá, bờ kè Mũi Né, vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của khu neo đậu

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh

15

DNTN Thương mại Quang Thu

Khu Cảng cá, bờ kè Mũi Né, vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của khu neo đậu

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

 

Thị xã La Gi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Cửa hàng xăng dầu Bến Đò (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

Khu vực hành lang bảo vệ bờ Sông Dinh, vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của khu.

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

17

Cửa hàng xăng dầu Bến Đò Giữa (Công ty CP Trần Vũ)

Khu vực hành lang bảo vệ bờ Sông Dinh, vị trí bố trí dự kiến theo quy hoạch chi tiết của khu.

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

 

Huyện Tuy Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Cửa hàng xăng dầu Chí Công (Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Chí Công)

Trên bờ kè biển xã Chí Công ho c bến cá Chí Công, khu dịch vụ hậu cần nghề cá

Cấp 3

700

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu.

19

DNTN Thương mại Hiệp Hưng

Khu vực Cảng Phan Rí Cửa - giai đoạn 2

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

20

DNTN TM Nguyễn Quyền

Trên kè sông Hòa Phú

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

21

DNTN Thương mại Mỹ Thuận

Khu vực Cảng Phan Rí Cửa - giai đoạn 2

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

22

Chi nhánh xăng dầu Sơn Hà

Khu vực Cảng Phan Rí Cửa - giai đoạn 2

Cấp 3

≥ 72

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

 

Huyện Hàm Thuận Bắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Cửa hàng xăng dầu Hàm Nhơn (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

Trên tuyến đường Phú Long – Phú Hài, khu phố Phú An, vị trí dự kiến tại số thửa 101

Cấp 2

2.618

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện Hàm Thuận Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Cửa hàng xăng dầu Ngã Hai (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

Trên tuyến đường Hàm Mỹ đi Mương Mán qua địa bàn xã Hàm Mỹ, vị trí dự kiến từ ngoài khu vực nước khoáng Văn Lâm đến khu dân cư Mương Mán.

Cấp 2

1200

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Chuyển từ đối tượng “Thực hiện đầu tư nâng cấp” sang đối tượng “Thực hiện di dời”: 3 cửa hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện Tuy Phong: 2 cửa hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

DNTN Thương mại Hoài Thương

Chưa có vị trí dự kiến; doanh nghiệp liên hệ với địa phương tìm vị trí

Cấp 3

750

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

26

Cửa hàng xăng dầu Quang Trường I (DNTN Trạm xăng dầu Quang Trường)

Chưa có vị trí dự kiến; doanh nghiệp liên hệ với địa phương tìm vị trí

Cấp 3

750

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

 

Huyện Tánh Linh: 1 cửa hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

DNTN xăng dầu Bảy Thiện

Chưa có vị trí dự kiến; doanh nghiệp liên hệ với địa phương tìm vị trí

Cấp 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

 

4. Thực hiện giải tỏa cửa hàng xăng dầu: 4 cửa hàng

STT

Tên cửa hàng/ Tên doanh nghiệp

Công trình, dự án liên quan

Giai đoạn 2012 - 2015

Giai đoạn 2016 - 2020

Ghi chú

Năm

2012

Năm

2013

Năm

2014

Năm

2015

Năm

2016

Năm

2017

Năm

2018

Năm

2019

Năm

2020

 

Thành phố Phan Thiết: 2 cửa hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu số 408 (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

Không có địa điểm để thực hiện việc di dời cửa hàng; tồn tại đến năm 2020, giải tỏa xóa bỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

2

Cửa hàng xăng dầu Số 2 (Công ty CP Vật tư Xăng dầu Bình Thuận)

Không có địa điểm để thực hiện việc di dời cửa hàng; tồn tại đến năm 2020, giải tỏa xóa bỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

 

Huyện Bắc Bình: 1 cửa hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

DNTN Xăng dầu Thái Hòa

Không có địa điểm để thực hiện việc di dời cửa hàng; tồn tại đến năm 2020, giải tỏa xóa bỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Trong năm 2012 - 2013, thực hiện biện pháp kiện toàn các điều kiện kinh doanh xăng dầu

 

Huyện Hàm Thuận Nam: 1 cửa hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

DNTN Xăng dầu Ngọc Bé

Không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh, giải tỏa xóa bỏ

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu DNTN xăng dầu Ngọc Bé chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày 01/01/2013

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1464/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1464/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực31/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1464/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch thực hiện lộ trình chỉnh trangn đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch thực hiện lộ trình chỉnh trangn đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1464/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành31/07/2012
        Ngày hiệu lực31/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch thực hiện lộ trình chỉnh trangn đầu tư

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch thực hiện lộ trình chỉnh trangn đầu tư

         • 31/07/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/07/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực