Quyết định 1465/QĐ-CHK

Quyết định 1465/QĐ-CHK năm 2012 thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão hàng không do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1465/QĐ-CHK thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1465/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO HÀNG KHÔNG

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về việc Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;

Căn cứ Quyết định số 13/2004/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành hàng không dân dụng;

Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-BGTVT ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão hàng không (sau đây gọi là Ban chỉ huy) gồm các thành viên có tên sau đây:

1- Ông Lưu Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục HKVN Trưởng ban

2- Trưởng Phòng Quản lý cảng HK, SB Cục HKVN – Phó trưởng ban.

3- Trưởng Phòng Quản lý hoạt động bay Cục HKVN - Ủy viên

4- 01 Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc - Ủy viên

5- 01 Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Trung - Ủy viên

6- 01 Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam - Ủy viên

7- 01 Lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Ủy viên.

8- 01 Lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Ủy viên.

9- 01 Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - Ủy viên.

10- 01 Lãnh đạo Phòng Tài chính Cục HKVN - Ủy viên.

11- 01 Lãnh đạo Phòng An ninh hàng không Cục HKVN - Ủy viên.

12- 01 Lãnh đạo Phòng Tiêu chuẩn An toàn bay Cục HKVN - Ủy viên.

13- 01Lãnh đạo Phòng Kế hoạch đầu tư Cục HKVN - Ủy viên.

14- 01 Lãnh đạo Thanh tra hàng không Cục HKVN - Ủy viên.

15- 01 Lãnh đạo Văn Phòng Cục HKVN - Ủy viên.

16- 01 Chuyên viên phụ trách công tác Phòng, chống lụt, bão, Phòng Quản lý Cảng hàng không, sân bay – Thư ký.

Điều 2. Ban Chỉ huy là tổ chức giúp Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Phòng, chống lụt, bão trong ngành hàng không dân dụng, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế Phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành hàng không ban hành kèm theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BGTVT ngày 10/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ban Chỉ huy có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1- Giúp Cục trưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Phòng chống lụt, bão trong ngành Hàng không dân dụng theo kế hoạch và yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2- Tiếp nhận và xử lý thông tin về Phòng, chống lụt, bão trong ngành hàng không dân dụng; Tham gia các hoạt động liên quan của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải.

3- Chỉ đạo các lực lượng Phòng, chống lụt, bão trong ngành hàng không dân dụng triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời khi xảy ra thiên tai, sự cố hoặc tình trạng khẩn cấp; Tổng hợp báo cáo thiệt hại và đề xuất khắc phục hậu quả do thiên tai, sự cố gây ra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4- Tổ chức xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác Phòng chống lụt, bão, xây dưng quy trình hoạt động, quy chế phối hợp, hiệp đồng của Ban chỉ huy với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, đơn vị, tổ chức có liên quan đến công tác Phòng, chống lụt, bão ngành Hàng không dân dụng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5- Chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị có liên quan trong ngành xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, phát triển lực lượng, phương tiện, vật tư để thực hiện công tác Phòng chống lụt, bão theo nhiệm vụ được giao. Quản lý vật tư, phương tiện được giao theo đúng quy định

6- Chỉ đạo tổ chức diễn tập, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm cho các cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động thực hiện tốt công tác Phòng, chống lụt, bão trong ngành hàng không dân dụng; Khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt và xử lý kỷ luật tổ chức, cá nhân không làm tròn trách nhiệm trong công tác Phòng, chống lụt, bão trong ngành hàng không dân dụng.

7- Định kỳ, tổ chức tổng kết công tác Phòng, chống lụt, bão trong ngành hàng không dân dụng. Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác phối hợp, hiệp đồng về công tác Phòng, chống lụt, bão trong ngành hàng không dân dụng và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

8- Lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Ban chỉ huy theo quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

9- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

Điều 3. Chế độ làm việc:

1- Ban Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của Cục Hàng không Việt Nam.

2- Phòng Quản lý Cảng hàng không, sân bay là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy về công tác Phòng, chống lụt, bão.

3- Ông Trưởng Ban Chỉ huy có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1346/QĐ-CHK ngày 29/4/2010 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

Điều 5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để b/c);
- Ban CĐ PCLB&TKCN Bộ GTVT(để b/c);
-Thành viên Ban Chỉ huy (để thực hiện);
- Các cơ quan, đơn vị (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB (0. 40 b).

CỤC TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1465/QĐ-CHK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1465/QĐ-CHK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2012
Ngày hiệu lực28/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1465/QĐ-CHK

Lược đồ Quyết định 1465/QĐ-CHK thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1465/QĐ-CHK thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1465/QĐ-CHK
        Cơ quan ban hànhCục Hàng không Việt Nam
        Người kýPhạm Quý Tiêu
        Ngày ban hành28/03/2012
        Ngày hiệu lực28/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1465/QĐ-CHK thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1465/QĐ-CHK thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão

            • 28/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực