Quyết định 1465/QĐ-UBND

Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2018 về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 1465/QĐ-UBND 2018 kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Trà Vinh 2018 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1465/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 186/TTr.SGDĐT ngày 16/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, bao gồm:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II; ngày kết thúc năm học.

2. Ngày thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

3. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

4. Các ngày nghỉ lễ, tết.

5. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

6. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ tết của đồng bào dân tộc Khmer).

Điều 2. Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 phải đảm bảo đúng các nguyên tắc theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018.

Điều 3. Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II; ngày kết thúc năm học:

1.1. Ngày tựu trường:

- Giáo dục mầm non: Ngày 27/8/2018.

- Giáo dục tiểu học: Ngày 13/8/2018.

- Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông: Ngày 06/8/2018.

- Giáo dục thường xuyên: Ngày 27/8/2018.

1.2. Ngày khai giảng năm học: Ngày 05/9/2018.

1.3. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I:

- Giáo dục mầm non: Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 12/01/2019.

- Giáo dục tiểu học: Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 29/12/2018.

- Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông: Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 22/12/2018.

- Giáo dục thường xuyên: Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 22/12/2018.

1.4. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II:

- Giáo dục mầm non: Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 25/5/2019.

- Giáo dục tiểu học: Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 25/5/2019.

- Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông: Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 18/5/2019.

- Giáo dục thường xuyên: Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 11/5/2019.

1.5. Ngày kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2019.

2. Ngày thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở:

- Ngày thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia, thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh: Thực hiện văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2019.

3. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 - 2020: Trước ngày 31/7/2019.

4. Các ngày nghỉ lễ, tết: Nghỉ lễ theo Bộ Luật lao động, nghỉ tết Nguyên đán 02 tuần (từ ngày 28/01/2019 đến ngày 09/02/2019); nghỉ tết dân tộc Khmer thực hiện theo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Thời gian nghỉ phép năm đối với giáo viên được thực hiện trong thời gian 02 tháng nghỉ hè (tháng 6 và tháng 7/2019). Trường hợp cần thiết, cấp trên trực tiếp quản lý bố trí nghỉ xen kẽ vào thời gian khác trong năm học nhưng phải đảm bảo đủ thời gian làm việc theo quy định và đảm bảo nội dung chương trình theo kế hoạch thời gian năm học.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, đồng thời bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

(Đính kèm Kế hoạch thời gian năm học 2018- 2019 của từng cấp học).

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Quyết định này và Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018 và thực hiện chế độ thông tin báo cáo đúng quy định.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- BLĐ VP;
- Các Phòng NC;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA GIÁO DỤC TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

THỜI GIAN

TUẦN THỰC HỌC

THỜI GIAN

TUẦN THỰC HỌC

13/8 - 18/8/2018

Tựu trường

07/01 - 12/01/2019

19

20/8 - 25/8/2018

1

14/01 - 19/01/2019

20

27/8 - 01/9/2018

2

21/01 -26/01/2019

21

03/9 - 08/9/2018

3 Khai giảng ngày 05/9/2018

28/01 - 02/02/2019

Nghỉ tết Nguyên đán

10/9 - 15/9/2018

4

04/02 - 09/02/2019

Nghỉ tết Nguyên đán

17/9 - 22/9/2018

5

11/02 - 16/02/2019

22

24/9 - 29/9/2018

6

18/02 -23/02/2019

23

01/10 - 06/10/2018

7

25/02 - 02/3/2019

24

08/10 - 13/10/2018

8

04/3 - 09/3/2019

25

15/10 - 20/10/2018

9

11/3 - 16/3/2019

26

22/10 - 27/10/2018

10

18/3 - 23/3/2019

27

29/10 - 03/11/2018

11

25/3 - 30/3/2019

28

05/11 - 10/11/2018

12

01/4 - 06/4/2019

29

12/11 - 17/11/2018

13

08/4 - 13/4/2019

30

19/11 - 24/11/2018

14

15/4 - 20/4/2019

31

26/11 - 01/12/2018

15

22/4 - 27/4/2019

32

03/12 - 08/12/2018

16

29/4 - 04/5/2019

33

10/12 -15/12/2018

17

06/5 - 11/5/2019

34

17/12 -22/12/2018

18

13/5 - 18/5/2019

35

24/12 - 29/12/2018

Kiểm tra HK I

20/5 - 25/5/2019

Kiểm tra HK II

31/12 - 05/01/2019

Nghỉ cuối học kỳ I

27/5 - 31/5/2019

Kết thúc năm học

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

THỜI GIAN

TUẦN THỰC HỌC

THỜI GIAN

TUẦN THỰC HỌC

27/8 - 01/9/2018

Tựu trường

14/01 - 19/01/2019

19

03/9 - 08/9/2018

Khai giảng ngày 05/9/2018

21/01 - 26/01/2019

20

10/9 - 15/9/2018

1

28/01 - 02/02/2019

Nghỉ tết Nguyên đán

17/9 - 22/9/2018

2

04/02 - 09/02/2019

Nghỉ tết Nguyên đán

24/9 - 29/9/2018

3

11/02 - 16/02/2019

21

01/10 - 06/10/2018

4

18/02 - 23/02/2019

22

08/10 - 13/10/2018

5

25/02 - 02/3/2019

23

15/10 -20/10/2018

6

04/3 - 09/3/2019

24

22/10 - 27/10/2018

7

11/3 - 16/3/2019

25

29/10 - 03/11/2018

8

18/3 - 23/3/2019

26

05/11 - 10/11/2018

9

25/3 - 30/3/2019

27

12/11 - 17/11/2018

10

01/4 - 06/4/2019

28

19/11 - 24/11/2018

11

08/4 - 13/4/2019

29

26/11 -01/12/2018

12

15/4-20/4/2019

30

03/12 - 08/12/2018

13

22/4 - 27/4/2019

31

10/12 - 15/12/2018

14

29/4 - 04/5/2019

32

17/12 - 22/12/2018

15

06/5 - 11/5/2019

33

24/12 - 29/12/2018

16

13/5 - 18/5/2019

34

31/12 - 05/01/2019

17

20/5 - 25/5/2019

35

07/01 - 12/01/2019

18

27/5 - 31/5/2019

Kết thúc năm học

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

THỜI GIAN

TUẦN THỰC HỌC

THỜI GIAN

TUẦN THỰC HỌC

06/8-11/8/2018

Tựu trường

31/12-05/01/2019

20

13/8-18/8/2018

1

07/01-12/01/2019

21

20/8-25/8/2018

2

14/01-19/01/2019

22

27/8-01/9/2018

3

21/01-26/01/2019

23

03/9-08/9/2018

4 Khai giảng ngày 05/9/2018

28/01-02/02/2019

Nghỉ tết Nguyên đán

10/9-15/9/2018

5

04/02-09/02/2019

Nghỉ tết Nguyên đán

17/9-22/9/2018

6

11/02-16/02/2019

24

24/9-29/9/2018

7

18/02-23/02/2019

25

01/10-06/10/2018

8

25/02-02/3/2019

26

08/10- 13/10/2018

9

04/3-09/3/2019

27

15/10-20/10/2018

10

11/3-16/3/2019

28

22/10-27/10/2018

11

18/3-23/3/2019

29

29/10-03/11/2018

12

25/3-30/3/2019

30

05/11-10/11/2018

13

01/4-06/4/2019

31

12/11-17/11/2018

14

08/4-13/4/2019

32

19/11-24/11/2018

15

15/4-20/4/2019

33

26/11-01/12/2018

16

22/4-27/4/2019

34

03/12-08/12/2018

17

29/4-04/5/2019

35

10/12-15/12/2018

18

06/5-11/5/2019

36

17/12-22/12/2018

19 Kiểm tra HKI

13/5-18/5/2019

37 Kiểm tra HKII

24/12-29/12/2018

Nghỉ cuối học kỳ I

20/5-25/5/2019

Dự phòng

 

 

27/5-31/5/2019

Kết thúc năm học

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

THỜI GIAN

TUẦN THỰC HỌC

THỜI GIAN

TUẦN THỰC HỌC

27/8-01/9/2018

Tựu trường

31/12-05/01/2019

17

03/9-08/9/2018

1 Khai giảng ngày 05/9/2018

07/01-12/01/2019

18

10/9-15/9/2018

2

14/01-19/01/2019

19

17/9-22/9/2018

3

21/01-26/01/2019

20

24/9-29/9/2018

4

28/01-02/02/2019

Nghỉ tết Nguyên đán

01/10-06/10/2018

5

04/02-09/02/2019

Nghỉ tết Nguyên đán

08/10-13/10/2018

6

11/02-16/02/2019

21

15/10-20/10/2018

7

18/02-23/02/2019

22

22/10-27/10/2018

8

25/02-02/3/2019

23

29/10-03/11/2018

9

04/3-09/3/2019

24

05/11-10/11/2018

10

11/3-16/3/2019

25

12/11-17/11/2018

11

18/3-23/3/2019

26

19/11-24/11/2018

12

25/3-30/3/2019

27

26/11-01/12/2018

13

01/4-06/4/2019

28

03/12-08/12/2018

14

08/4-13/4/2019

29

10/12-15/12/2018

15

15/4-20/4/2019

30

17/12-22/12/2018

16 Kiểm tra HK I

22/4-27/4/2019

31

24/12-29/12/2018

Nghỉ cuối học kỳ I

29/4-04/5/2019

Ôn tập

 

 

06/5-11/5/2019

32 Kiểm tra HK II

 

 

13/5-18/5/2019

Dự phòng

 

 

20/5-25/5/2019

Kết thúc năm học

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1465/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1465/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2018
Ngày hiệu lực20/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1465/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1465/QĐ-UBND 2018 kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Trà Vinh 2018 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1465/QĐ-UBND 2018 kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Trà Vinh 2018 2019
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1465/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Anh Dũng
        Ngày ban hành20/07/2018
        Ngày hiệu lực20/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1465/QĐ-UBND 2018 kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Trà Vinh 2018 2019

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1465/QĐ-UBND 2018 kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Trà Vinh 2018 2019

           • 20/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực