Quyết định 1466/QĐ-UBND

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1466/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu quy hoạch đô thị Finôm Lâm Đồng 2035


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1466/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU LẬP QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ FINÔM - THẠNH MỸ ĐẾN NĂM 2035

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét Văn bản số 762/TTr-SXD ngày 12/6/2017 của Sở Xây dựng và Văn bản số 190/BC-KHĐT-ĐTTĐ ngày 27/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035; cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Lập nhiệm vụ quy hoạch, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch; giá trị: 122.944.000 đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Tổng giá trị: 661.622.000 đồng, cụ thể:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị (đồng)

1

Thẩm định đồ án quy hoạch

Chủ đầu tư

88.360.000

2

Quản lý quy hoạch

Chủ đầu tư

82.158.000

3

Công bố quy hoạch

Chủ đầu tư

46.511.000

4

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

Chủ đầu tư

31.007.000

5

Quản lý dự án khảo sát địa hình

Chủ đầu tư

85.248.000

6

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Sở Tài chính

25.555.000

7

Kiểm toán

 

95.143.000

8

Dự phòng

 

207.639.000

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phân chia gói thầu: gồm 05 gói thầu, cụ thể:

- Gói thầu số 01: Khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

- Gói thầu số 02: Lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

- Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

- Gói thầu số 04: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

- Gói thầu số 05: Giám sát khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

b) Tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu:

STT

Tên gói thu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hp đồng

1

Gói thầu số 01

3.085

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý III/2017

Trọn gói

03 tháng

2

Gói thầu số 02

1.705

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý IV/2017

Trọn gói

09 tháng

3

Gói thầu số 03

20

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

02 tháng

4

Gói thầu số 04

13

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý IV/2017

Trọn gói

02 tháng

5

Gói thầu số 05

129

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

03 tháng

 

Tổng cộng

4.952

 

 

 

 

 

c) Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh thực hiện các dự án quy hoạch năm 2017 và các năm tiếp theo;

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, Đơn Dương; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu : VT, XD2.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1466/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1466/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2017
Ngày hiệu lực04/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1466/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1466/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu quy hoạch đô thị Finôm Lâm Đồng 2035


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1466/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu quy hoạch đô thị Finôm Lâm Đồng 2035
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1466/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành04/07/2017
        Ngày hiệu lực04/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1466/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu quy hoạch đô thị Finôm Lâm Đồng 2035

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1466/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu quy hoạch đô thị Finôm Lâm Đồng 2035

            • 04/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực