Quyết định 1467/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1467/QĐ-BGDĐT năm 2010 ban hành Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non, phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1467/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1467/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ, TÀI LIỆU, HỌC LIỆU HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;
Căn cứ Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trư­ởng Cục cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 04 Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non, phổ thông bao gồm:

1. Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non.

2. Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường tiểu học.

3. Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp Trung học cơ sở.

4. Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp Trung học phổ thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, sử dụng và bảo quản thiết bị, tài liệu, học liệu để hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ dạy học tại các trường mầm non, phổ thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trư­ởng Cục cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Bộ tr­ưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Hội đồng PHCTPBGDPL Bộ GD&ĐT;
- Như­ Điều 3;
- L­ưu: VT, PC, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ, TÀI LIỆU, HỌC LIỆU HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TRƯỜNG MẦM NON
(Kèm theo Quyết định số 1467 /QĐ-BGDĐT ngày 15 /4 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên thiết bị

ĐVT

SL

Dành cho độ tuổi

Đối tượng sử dụng

GV

Trẻ

I

DỤNG CỤ

 

 

 

 

 

1

Mũ bảo hiểm

Cái

4

4 - 6 tuổi

x

x

II

TRANH ẢNH

 

 

 

 

 

1

Quy trình đội mũ bảo hiểm

Tờ

1

4 - 6 tuổi

x

x

2

Thể hiện các hành vi của trẻ

Bộ

1

3 - 6 tuổi

x

x

3

Một số biển báo qui định thông thường

Tờ

1

4 - 6 tuổi

x

x

4

Lô tô giáo dục luật giao thông

Bộ

6

4 - 6 tuổi

 

x

III

SÁCH, TÀI LIỆU, HỌC LIỆU

 

 

 

 

 

1

Lô tô giáo dục lễ giáo

Bộ

6

3 - 6 tuổi

x

x

2

Đô mi nô phương tiện và biển báo giao thông

Bộ

6

3 - 6 tuổi

x

x

3

Tập vẽ và tô màu nhận biết luật giao thông

Cuốn

35

4 - 6 tuổi

 

x

4

Tập vẽ và tô màu nhận biết các hành vi đạo đức

Cuốn

35

4 - 6 tuổi

 

x

5

Bé làm quen với giao thông

Cuốn

35

4 - 6 tuổi

 

x

6

Giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo

Cuốn

1

4 - 6 tuổi

x

 

7

Truyện tranh về giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non

Bộ

1

3 - 6 tuổi

 

x

8

Tình huống pháp luật trong đời sống hàng ngày

Quyển

4

3 - 6 tuổi

x

 

IV

BĂNG ĐĨA

 

 

 

 

 

1

Băng đĩa thể hiện các nội dung giáo dục pháp luật

Cái

1

4 - 6 tuổi

x

x

2

Băng đĩa một số bài hát về giáo dục đạo đức và luật giao thông cho trẻ

Cái

1

3 - 6 tuổi

x

x

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ, TÀI LIỆU, HỌC LIỆU HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC
 (Kèm theo Quyết định số 1467 /QĐ-BGDĐT ngày 15 /4 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên thiết bị

ĐVT

SL

Dùng cho lớp

Đối tượng sử dụng

GV

HS

I

TRANH, ẢNH

 

 

 

 

 

1

Chăm sóc ông bà, cha mẹ

Tranh

1

1,2,3,4,5

x

x

2

Một số gương lao động tiêu biểu

Bộ

1

1,2,3,4,5

x

x

3

Một số loài vật có ích

Bộ

1

1,2,3,4,5

x

x

4

Một tranh tình huống

Bộ

1

1,2,3,4,5

x

x

5

Ô nhiễm môi trường: ở sông, ao, hồ...

Bộ

1

1,2,3,4,5

x

x

6

Bộ biển báo giao thông (chọn lọc)

Bộ

1

1,2,3,4,5

x

x

II

BĂNG-ĐĨA

 

 

 

 

 

1

Học sinh tham gia chăm sóc vườn hoa, làm vệ sinh sân trường

Băng/đĩa

1

1

x

 

2

Hình ảnh các loài vật ở các vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển Việt Nam

Băng/đĩa

1

5

x

 

3

Một số hình ảnh về tình trạng ô nhiêm môi trường (nước, rác thải...) hiện nay

Đĩa

1

1

x

 

III

DỤNG CỤ

 

 

 

 

 

1

Sa bàn (ngã ba, ngã tư)

Bộ

1

1,2,3,4,5

x

x

2

Bộ dụng cụ dạy biển báo giao thông đường bộ

Bộ

1

1,2,3,4,5

x

x

3

Bộ đèn tín hiệu giao thông đường bộ

Bộ

1

1,2,3,4,5

x

x

IV

TÀI LIỆU

 

 

 

 

 

1

Bổn phận và quyền của trẻ em

Quyển

1

1,2,3,4,5

x

x

2

Tình huống pháp luật trong cuộc sống hàng ngày

Quyển

4

1,2,3,4,5

x

 

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ, TÀI LIỆU, HỌC LIỆU HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Kèm theo Quyết định số 1467 /QĐ-BGDĐT ngày 15 /4 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Tên thiết bị

ĐVT

SL

Dùng cho lớp

Đối tượng sử dụng

GV

HS

I

 BĂNG-ĐĨA

 

 

 

 

 

1

Thực hiện trật tự an toàn giao thông

Đĩa

1

6

x

x

2

Giới thiệu về quyền trẻ em

Đĩa

1

6

x

x

3

Hoạt động của Quốc hội Việt Nam

Đĩa

1

7

x

x

4

Một số hình ảnh về vi phạm pháp luật

Đĩa

1

6,7,8,9

x

x

5

Một số hình ảnh về hậu quả của bão, lũ lụt, hạn hán những năm gần đây

Đĩa

1

6,7,8,9

x

x

II

TÀI LIỆU

 

 

 

 

 

1

Các khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên, một số di sản văn hoá ở Việt Nam

Quyển

1

6,7,8,9

x

x

2

Quy định về trật tự, an toàn giao thông

Quyển

1

6,7,8,9

x

x

3

Quy định về nhiệm vụ của học sinh

Quyển

1

6,7,8,9

x

x

4

Quy định về các hành vi ứng xử trong gia đình

Quyển

1

6,7,8

x

x

5

Quy định về bảo vệ môi trường

Quyển

1

6,7,8,9

x

x

6

Quy định về bảo vệ và sử dụng di sản văn hoá

Quyển

1

6,7,8,9

x

x

7

Tình huống pháp luật trong cuộc sống hàng ngày

Quyển

4

6,7,8,9

x

x

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ, TÀI LIỆU, HỌC LIỆU HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 1467 /QĐ-BGDĐT ngày 15 /4 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên thiết bị

ĐVT

SL

Dùng cho lớp

Đối tượng sử dụng

GV

HS

I

TRANH ẢNH

 

 

 

 

 

1

Sơ đồ bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tờ

1

10

x

 

2

Sơ đồ tổ chức cơ quan Tư pháp của Việt Nam

Tờ

1

10

x

 

3

Sơ đồ tổ chức cơ quan Hành pháp của Việt Nam

Tờ

1

10

x

 

II

TÀI LIỆU

 

 

 

 

 

1

Một số nội dung của luật Hôn nhân và Gia đình, bình đẳng giới

Quyển

1

10,11,12

x

x

2

Trách nhiệm công dân trong thực hiện Hiến pháp và Pháp luật

Quyển

1

10,11,12

x

x

3

Quy định về trật tự, an toàn giao thông

Quyển

1

10,11,12

x

x

4

Quy định về nhiệm vụ của học sinh

Quyển

1

10

x

x

5

Quy định về các hành vi ứng xử trong gia đình

Quyển

1

10

x

x

6

Quy định về bảo vệ môi trường

Quyển

1

10,11,12

x

x

7

Quy định về bảo vệ và sử dụng di sản văn hoá

Quyển

1

10,11,12

x

x

8

Các khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên, một số di sản văn hoá ở Việt Nam.

Quyển

1

10,11,12

x

x

9

Tình huống pháp luật trong cuộc sống hàng ngày

Quyển

4

10,11,12

x

x

III

BĂNG-ĐĨA

 

 

 

 

 

1

Các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội.

Đĩa

1

10,11,12

x

 

2

Các hoạt động bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên

Đĩa

1

10,11,12

x

 

3

Một số hình ảnh về hậu quả của bão, lũ lụt, hạn hán những năm gần đây

Đĩa

1

10,11,12

x

 

4

Một số hình ảnh về các ngày lễ lớn trong năm

Đĩa

1

10,11,12

x

 

5

Giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh

Đĩa

1

12

x

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1467/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1467/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2010
Ngày hiệu lực15/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1467/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 1467/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1467/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1467/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Quang Quý
        Ngày ban hành15/04/2010
        Ngày hiệu lực15/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1467/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1467/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non

            • 15/04/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực