Quyết định 1467/QĐ-TTg

Quyết định 1467/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1467/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thoát nước thành phố Trà Vinh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1467/-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH”, SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phvề quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản s: 5630/TTr-BKHĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 và 5629/BC-BKHĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, với nội dung: Thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh:

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và các nội dung được nêu tại Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; tiến hành trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành để điều chỉnh, bổ sung và bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm tương ứng cho Dự án sau khi điều chỉnh.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm hiệu quả và kết thúc Dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Trà Vinh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;
- Như Điều 3;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,

các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, QHQT (2).NL

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1467/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1467/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2021
Ngày hiệu lực09/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(19/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1467/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1467/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thoát nước thành phố Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1467/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thoát nước thành phố Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1467/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành09/09/2021
        Ngày hiệu lực09/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (19/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1467/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thoát nước thành phố Trà Vinh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1467/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thoát nước thành phố Trà Vinh

              • 09/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực