Quyết định 1468/QĐ-UBND

Quyết định 1468/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện

Nội dung toàn văn Quyết định 1468/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch Quảng Nam thực hiện 11/NQ-CP công trình thủy điện


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1468/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 15 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 472/TTr-SCT ngày 12/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

Xác định, phân công và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ của UBND tỉnh Quảng Nam nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện.

Quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước, bảo đảm việc phát triển thủy điện đạt hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường - xã hội.

2. Những nhiệm vụ chủ yếu:

- Tiếp tục rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh; rà soát các công trình thủy điện đang triển khai xây dựng về đảm bảo chất lượng, an toàn công trình và đáp ứng các yêu cầu về môi trường, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng;

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đồng thời tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý an toàn đập, hồ chứa;

- Chỉ đạo hoàn thành phương án, bố trí đất trồng lại rừng. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện việc trồng rừng thay thế và chi trả phí dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định;

- Chỉ đạo xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo thẩm quyền. Phổ biến quy hoạch và tăng cường công tác phòng, chống lũ, lụt.

3. Phân công trách nhiệm

a) Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện có dự án thủy điện tập trung tổ chức thực hiện ngay các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động này, đảm bảo tiến độ đã đề ra, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, đồng thời gửi Sở Công Thương để tổng hợp.

b) Sở Công Thương làm đầu mối, theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Quảng Nam; định kỳ tổng hợp báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Kế hoạch hành động được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải; Trưởng Ban Dân tộc; Chủ tịch UBND các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Đại Lộc, Tiên Phước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1468 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Nội dung công việc

Sản phẩm, kết quả

Đơn vị chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình, hoàn thành

1

Rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là thủy điện nhỏ.

Báo cáo

Sở Công Thương

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở NN&PTNT, UBND các huyện có dự án

Quý II/2014; Báo cáo Bộ Công Thương vào tháng 9 hằng năm

2

Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với chủ đầu tư các công trình thủy điện, thủy lợi thực hiện việc cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa.

Quyết định phê duyệt

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, UBND các huyện có dự án, các chủ đập

Năm 2014 và các năm tiếp theo

3

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh; Rà soát các công trình thủy điện đang triển khai xây dựng về đảm bảo chất lượng, an toàn công trình và đáp ứng các yêu cầu về môi trường, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Chương trình, kế hoạch

Sở Công Thương

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở NN&PTNT, UBND các huyện có dự án, các chủ đập

Thường xuyên

4

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện việc trồng rừng thay thế và chi trả phí dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định.

Chương trình, kế hoạch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện có dự án, các chủ đập

Thường xuyên

5

Chỉ đạo hoàn thành phương án, bố trí đất trồng lại rừng. Đảm bảo trước tháng 12/2014 các diện tích trồng rừng thay thế phải được triển khai.

Chương trình, kế hoạch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện có dự án, các chủ đập

Năm 2014. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2014 về phương án, bố trí đất trồng lại rừng.

6

Tổ chức tiếp nhận cơ sở hạ tầng khu tái định cư để quản lý, vận hành, bảo trì và sửa chữa đáp ứng yêu cầu đời sống sinh hoạt của nhân dân khu tái định cư.

Chương trình, kế hoạch

UBND các huyện có dự án

Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở NN&PTNT, Ban Dân tộc tỉnh, các chủ đập

Thường xuyên

7

Chỉ đạo xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du các chứa thủy lợi, thủy điện theo thẩm quyền.

Chương trình, kế hoạch

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Quảng Nam.

Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở NN&PTNT, UBND các huyện có dự án, các chủ đập

Năm 2014 và các năm tiếp theo

8

Tăng cường công tác phòng chống lũ lụt; Theo dõi, có ý kiến đối với việc đầu tư xây dựng các công trình, đặc biệt là các công trình giao thông và khu dân cư gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát lũ.

Chương trình, kế hoạch

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Quảng Nam.

Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở NN&PTNT, UBND các huyện có dự án

Thường xuyên

9

Rà soát các công trình giao thông và khu dân cư gây ảnh hưởng tới việc tiêu thoát lũ.

Chương trình, kế hoạch

Sở Giao thông vận tải

UBND các huyện có dự án

Thường xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1468/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1468/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2014
Ngày hiệu lực15/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1468/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1468/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch Quảng Nam thực hiện 11/NQ-CP công trình thủy điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1468/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch Quảng Nam thực hiện 11/NQ-CP công trình thủy điện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1468/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành15/05/2014
        Ngày hiệu lực15/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1468/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch Quảng Nam thực hiện 11/NQ-CP công trình thủy điện

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1468/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch Quảng Nam thực hiện 11/NQ-CP công trình thủy điện

            • 15/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực