Quyết định 1469/QĐ-BNV

Quyết định 1469/QĐ-BNV năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1469/QĐ-BNV công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1469/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo)

2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo ban hành đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP; VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP); Công báo;
- Website Chính phủ; Website BNV;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Văn Tất Thu

 


DANH MỤC SỐ I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1469/QĐ-BNV ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung văn bản

Văn bản thay thế

1.

Thông tư

09/2004/TT-BNV

19/02/2004

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 117/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước

Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

2.

Thông tư

06/2007/TT-BNV

04/07/2007

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 08/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2003/NĐ-CP về chế độ công chức dự bị và hướng dẫn bổ sung Nghị định 115/2003/NĐ-CP

3.

Thông tư

07/2007/TT-BNV

04/07/2007

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 09/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 117/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và hướng dẫn Nghị định 117/2003/NĐ-CP

4.

Thông tư

08/2004/TT-BNV

19/02/2004

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2003/NĐ-CP về chế độ công chức dự bị

5.

Quyết định

407/TCCP-VC

29/5/1993

Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Tài chính

Thông tư 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

6.

Quyết định

427/TCCP-VC

02/6/1993

Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngành công chức ngành Hải quan

7.

Quyết định

136/2005/QĐ-BNV

19/12/2005

Bộ Nội vụ

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngành công chức ngành Dự trữ quốc gia

8.

Quyết định

630/2006/QĐ-BNV

05/4/2006

Bộ Nội vụ

Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu bằng giấy

Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 Quy định định mức kinh tế kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy

9.

Quyết định

221/QĐ-TB

08/07/2005

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý nhà nước về Tôn giáo”

Thông tư 07/2011/TT-BNV ngày 01/4/2011 hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tôn giáo”

10.

Thông tư

01/2004/TT-BNV

15/01/2004

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn Nghị định 88/2003/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

11.

Quyết định

52/2004/QĐ-BNV

26/7/2004

Bộ Nội vụ

Về việc ban hành Quy chế thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Thông tư 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 hướng dẫn Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

12.

Quyết định

13/2006/QĐ-BNV

06/10/2006

Bộ Nội vụ

Ban hành Quy định các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức

13.

Quyết định

05/2007/QĐ-BNV

17/4/2007

Bộ Nội vụ

Ban hành Quy chế Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

14.

Quyết định

104/2005/QĐ-BNV

03/10/2005

Bộ Nội vụ

Về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước

15.

Quyết định

04/2006/QĐ-BNV

25/01/2006

Bộ Nội vụ

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước

16.

Quyết định

170/2007/QĐ-BNV

02/3/2007

Bộ Nội vụ

Về việc ban hành Quy trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước

 

DANH MỤC SỐ II

DANH MỤC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ NỘI VỤ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1469/QĐ-BNV ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung văn bản

Văn bản thay thế

1.

Thông tư liên tịch

34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH

14/5/2004

Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP

Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

2.

Thông tư liên tịch

01/2010/TTLT-BNV-BTC

26/04/2010

Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Hướng dẫn mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

Thông tư liên tịch 04/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 06/5/2011 về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

3.

Thông tư liên tịch

02/2010/TTLT-BNV-BTC

26/4/2010

Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP, Quyết định 111-HĐBT

Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 06/5/2011 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP, Quyết định 111-HĐBT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1469/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1469/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2011
Ngày hiệu lực21/07/2011
Ngày công báo12/08/2011
Số công báoTừ số 449 đến số 450
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1469/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 1469/QĐ-BNV công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1469/QĐ-BNV công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1469/QĐ-BNV
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýVăn Tất Thu
       Ngày ban hành21/07/2011
       Ngày hiệu lực21/07/2011
       Ngày công báo12/08/2011
       Số công báoTừ số 449 đến số 450
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1469/QĐ-BNV công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1469/QĐ-BNV công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           • 21/07/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực