Quyết định 1469/QĐ-UBND

Quyết định 1469/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá đất ở để tính bồi thường, giải phóng mặt bằng và giá đất tái định cư dự án Khu tự xây, tái định cư và khu dân cư cải tạo Bãi Muối, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long và tái định cư cho hộ dân bị sụt lún tại tổ 1, tổ 3 khu 1 phường Hà Lầm thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 1469/QĐ-UBND 2013 giá đất ở để giải phóng mặt bằng giá đất tái định cư Bãi Muối tái định cư hộ dân bị sụt lún


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1469/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT Ở ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ GIÁ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN KHU TỰ XÂY, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ KHU DÂN CƯ CẢI TẠO BÃI MUỐI, PHƯỜNG CAO THẮNG, THÀNH PHỐ HẠ LONG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC HỘ DÂN BỊ SỤT LÚN TẠI TỔ 1, TỔ 3 KHU 1 PHƯỜNG HÀ LẦM THÀNH PHỐ HẠ LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2061/TTr/STC-QLG ngày 30/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất ở đế tính bồi thường, giải phóng mặt bằng và giá đất tái định cư dự án Khu tự xây, tái định cư và khu dân cư cải tạo Bãi Muối, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long và tái định cư cho các hộ dân bị sụt lún tại tổ l, tổ 3 khu 1 phường Hà Lầm thành phố Hạ Long với các nội dung sau:

1. Giá đất ở để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc địa bàn phường Cao Thắng:

a. Mục 3.4: Đường Bãi Muối, đoạn từ Ngã 3 Trường học đến Kênh thoát nước giáp phường Hà Khánh:

+ Khu vực bám mặt đường chính, giá: 7.500.000đ/m2.

+ Khu vực bám đường nhánh có chiều rộng từ 3m trở lên, giá: 3.675.000đ/m2.

b. Mục 3.2: Đường Bãi Muối, đoạn từ Ngã 3 Trường học đến hết cổng trường cấp 1, cấp 2 Cao Thắng:

+ Khu vực bám đường nhánh có chiều rộng từ 2m đến dưới 3m, giá 2.760.000đ/m2.

c. Giá đất ở nêu tại điểm a và b khoản 1 điều này được áp dụng để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và là căn cứ để tính hỗ tợ đối với đất vườn ao liền kề dự án Khu tự xây, tái định cư và khu dân cư cải tạo Bãi Muối, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long.

2. Giá tái định cư và một số quy định cụ thể khi thực hiện:

a. Giá đất tái định cư:

- Đối với các ô đất bám 01 mặt đường 10,5m hoặc bám đường 7,5m giá 3.675.000 đ/m2, bao gồm:

+ Lô KTX4; Từ ô số 2 đến ô số 8, từ ô số 11 đến ô số 17, từ ô số 20 đến ô 26 và từ ô số 29 đến ô số 35;

+ Lô KTX5: Từ ô số 2 đến ô số 8, từ ô số 11 đến ô số 17, từ ô số 20 đến ô 26 và từ ô số 29 đến ô số 35;

+ Lô KTX6: Từ ô số 2 đến ô số 6 và từ ô số 9 đến ô số 13;

+ Lô KTX8: Từ ô số 02 đến ô số 06, từ ô số 9 đến ô số 13, từ ô số 16 đến ô số 20 và từ ô số 23 đến ô 27;

+ Lô KTX9: Từ ô số 02 đến ô 10, từ ô số 13 đến ô 21, từ ô 24 đến ô 32 và từ ô 35 đến ô 43;

+ Lô KTX10: Các ô từ 02 đến ô số 10 và từ ô số 13 đến ô 21.

- Đối với các ô đất bám 01 mặt đường và 01 mặt thoáng có vị trí, điều kiện hơn các ô bám 01 mặt đường 10,5m hoặc bám đường 7,5m giá 4.040.000 đ/m2, bao gồm:

+ Lô KTX4: Các ô số 9, 10, 27, 28;

+ Lô KTX5: Các ô số 9, 10, 27, 28;

+ Lô KTX6: Các ô số 7, 8;

+ Lô KTX8: Các ô số 7, 8, 21, 22;

+ Lô KTX9: Các ô 11, 12, 33, 34;

+ Lô KTX10: Các ô số 11, 12.

- Đối với các ô đất bám 02 mặt đường giá 4.410.000 đ/m2, bao     gồm:

+ Lô KTX4: Các ô số 01, 18, 19, 36;

+ Lô KTX5: Các ô số 01, 18, 19, 36;

+ Lô KTX6: Các ô số 01, 14;

+ Lô KTX8: Các ô số 01, 14, 15, 28;

+ Lô KTX9: Các ô 01, 22, 23, 44;

+ Lô KTX10: Các ô số 01, 22.

b. Các hộ dân bị thu hồi đất ở để thực hiện dự án khu tự xây, tái định cư và khu dân cư cải tạo Bãi Muối, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long và phải di chuyển chỗ ở do bị ảnh hưởng sụt lún tại tổ 1, tổ 3 khu 1 phường Hà Lầm thành phố Hạ Long đủ điều kiện được bố trí tái định cư vào khu tự xây, tái định cư và khu dân cư cải tạo Bãi Muối, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long phải nộp tiền đất theo mức giá tại điểm a trên.

Tại thời điểm giao đất cho các hộ tái định cư mà mức giá đất trên chưa phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long xây dựng phương án điều chỉnh giá đất báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

c. Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long thực hiện hoàn thành cơ sở hạ tầng theo quy hoạch và dự án được duyệt đối với Khu tự xây, tái định cư và khu dân cư cải tạo Bãi Muối, phường Cao Thắng trước khi giao đất cho các hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư.

d. Đối với các hộ dân bị thu hồi đất ở do ảnh hưởng sụt lún tại tổ 1, tổ 3 khu 1 phường Hà Lầm thành phố Hạ Long đủ điều kiện bổ trí tái định cư vào dự án Khu tự xây, tái định cư và khu dân cư cải tạo Bãi Muối, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long: Công ty phần than Hà Lầm hỗ trợ cho các hộ dân nhận đât tái định cư 1.000.000đ/m2 (theo cam kết của Văn bản số 001476/HLC-ĐTM ngày 29/5/2013). Diện tích đất được hỗ trợ là diện tích đất tái định cư theo Quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1469/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1469/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2013
Ngày hiệu lực13/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1469/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1469/QĐ-UBND 2013 giá đất ở để giải phóng mặt bằng giá đất tái định cư Bãi Muối tái định cư hộ dân bị sụt lún


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1469/QĐ-UBND 2013 giá đất ở để giải phóng mặt bằng giá đất tái định cư Bãi Muối tái định cư hộ dân bị sụt lún
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1469/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Thành
        Ngày ban hành13/06/2013
        Ngày hiệu lực13/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1469/QĐ-UBND 2013 giá đất ở để giải phóng mặt bằng giá đất tái định cư Bãi Muối tái định cư hộ dân bị sụt lún

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1469/QĐ-UBND 2013 giá đất ở để giải phóng mặt bằng giá đất tái định cư Bãi Muối tái định cư hộ dân bị sụt lún

            • 13/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực