Quyết định 1469/QĐ-UBND

Quyết định 1469/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1469/QĐ-UBND 2019 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước về Văn hóa tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1469/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tại Tờ trình số 69/TTr-SVHTTDL ngày 20/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sdụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình,

(Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu cho các đơn vị sự nghiệp công.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tnh;
- Chánh, Phó VPUBND t
nh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh; Trung tâm Công báo;
-
Lưu: VT, TCTM.LT(55b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH, GIA ĐÌNH
(Kèm theo Quy định số: 1469/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

TT

Tên dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nưc

NSNN bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ

NSNN bảo đảm 1 phần chi phí thực hiện dịch vụ

I

VĂN HÓA CƠ SỞ - ĐIỆN ẢNH

 

 

 

* Văn hóa cơ s

 

 

1

Hướng dẫn nghiệp vụ tại chỗ và xây dựng phong trào cơ sở

X

 

2

Đào tạo năng khiếu, hướng dẫn nghiệp vụ cơ sở

X

 

II

NGHỆ THUẬT BIỂU DIN

 

 

1

Công tác đào tạo, dàn dựng và biểu diễn hàng năm phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn

X

 

2

Hội đồng thẩm định nghệ thuật, nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (các đoàn nghệ thuật, công ty biểu diễn nghệ thuật và các cơ stụ điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật;...)

X

 

 

Hợp tác quốc tế

 

 

 

Xúc tiến về văn hóa, thể thao và du lịch ở nước ngoài

X

 

III

THƯ VIỆN

 

 

1

Nhóm hỗ trợ học tập ngoài nhà trường

 

 

1.1

Hướng dẫn sử dụng thư viện cho người mới đăng ký sdụng thư viện

X

 

1.2

Đào tạo kiến thức thông tin

X

 

1.3

Hướng dẫn tra cứu, sdụng cơ sở dữ liệu, tìm tin trên internet

X

 

1.4

Tchức chương trình giáo dục ngoài nhà trường theo yêu cầu

 

X

1.5

Hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề giới thiệu sách

X

 

2

Nhóm dịch vụ văn hóa giải trí

 

 

2.1

Dịch vụ cung cấp thông tin trên internet (Thư viện điện tử)

X

 

2.2

Biên soạn và xuất bn các ấn phẩm thông tin thư viện...

X

 

3

Nhóm dịch vụ tư vấn hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo cho các thư viện khác

 

 

3.1

Bổ sung tài liệu, tư liệu cho thư viện công lập

X

 

3.2

Ứng dụng công nghệ thông tin và tuyên truyền, tự động hóa vào hoạt động thư viện

X

 

3.3

Xây dựng và phát trin nguồn lực thông tin số, thư viện điện tử trang thông tin điện tcủa thư vin

X

 

3.4

Hỗ trợ xây dựng thư viện cấp huyện, xã, t sách cơ sở, các trường học

X

 

3.5

Hỗ trợ việc phục vụ xe ô tô thư viện lưu động phục vụ cơ sở

X

 

3.6

Hỗ trợ việc luân chuyển sách đi cơ sở

X

 

3.7

Hỗ trợ kiểm kê, thanh lọc tài liệu theo quy định

X

 

IV

BẢO TÀNG

 

 

V

HOẠT ĐỘNG TH THAO

 

 

1

Tchức thực hiện chế độ dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, phục hồi sau tập luyện, phòng ngừa và chữa trị chn thương cho học sinh các lớp năng khiếu và các vận động viên thành tích cao của tnh.

X

 

2

Tổ chức hướng dẫn kỹ thuật phương pháp tập luyện các môn thể thao.

X

 

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cán bộ quản lý, trọng tài các môn thể thao từ tỉnh đến cơ sở

X

 

4

Tổ chức hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp tập luyện các môn thể dục thể thao sinh các lớp năng khiếu thể thao trong thời gian tập huấn và thi đấu

X

 

5

Thực hiện việc quản lý và huấn luyện vận động viên các tuyển thuộc đội tuyển thể thao của tnh; tổ chức cho các đội tuyển thể thao của tnh tham gia thi đu các giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế.

X

 

6

Thông tin truyền thông, quảng bá trong lĩnh vực thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị của tnh.

X

 

7

Tổ chức giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh; chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng, bảo đảm chế độ sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí cho học sinh các lớp năng khiếu và các vận động viên thành tích cao của tnh.

X

 

VI

HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

 

 

1

Tchức khảo sát, điều tra tài nguyên du lịch; nghiên cứu, đánh giá, khảo sát xây dựng phát triển sản phẩm du lịch.

X

 

2

Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên môn về du lịch; các hoạt động xúc tiến đầu tư, liên hoan, hội chợ, triển lãm, liên kết phát triển du lịch; kích cầu du lịch...

X

 

3

Tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch.

 

X

4

Xây dựng các Nghị quyết, Quy hoạch, Đề án, Chương trình, Kế hoạch về phát triển du lịch...

X

 

5

Xây dựng các ấn phẩm, vật phẩm; trang thông tin điện tử du lịch trao đổi thông tin xúc tiến du lịch với tổ chức, cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài để tuyên truyền, quảng bá về du lịch Hòa Bình...

X

 

6

Tuyên truyền công tác bo vệ tài nguyên và môi trường du lịch; hỗ trợ, khai thác, xử lý tài nguyên và môi trường du lịch...

X

 

7

Hỗ trợ đầu tư cơ shạ tầng, cơ sở vật cht kỹ thuật, khoa học công nghệ thông tin...

X

 

8

Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đng, các làng nghề truyền thống và bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa để phát triển các sn phẩm du lịch đặc thù...

X

 

9

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý nhà nước và tổ chức đi kiểm tra, thẩm định cấp phép cho các đơn vị hoạt động du lịch theo quy định.

X

 

VII

HOẠT ĐỘNG GIA ĐÌNH

 

 

1

Tổ chức Hội thi (sân khấu hóa) tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật trẻ em...

X

 

2

Biên soạn, in n đĩa VCD, CD, tuyên truyền chủ trương, đường lối ca Đảng, chính sách pháp luật ca nhà nước về lĩnh vực gia đình, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

X

 

3

Đào tạo, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ trong công tác gia đình và hoạt động phong trào cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, gia đình từ tnh đến cơ sở

X

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1469/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1469/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực10/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1469/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1469/QĐ-UBND 2019 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước về Văn hóa tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1469/QĐ-UBND 2019 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước về Văn hóa tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1469/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành10/07/2019
        Ngày hiệu lực10/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1469/QĐ-UBND 2019 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước về Văn hóa tỉnh Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1469/QĐ-UBND 2019 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước về Văn hóa tỉnh Hòa Bình

           • 10/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực