Quyết định 147/2007/QĐ-UBND

Quyết định 147/2007/QĐ-UBND thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh của thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 147/2007/QĐ-UBND thành lập hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 147/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng – an ninh;
Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TU ngày 23/10/2007 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới;
Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố tại Tờ trình số 2012/TTr-BCH ngày 31/10/2007.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh của Thành phố Hà Nội, gồm các thành viên:

1. Chủ tịch Hội đồng:

- Đ/c Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

2. Phó Chủ tịch Thường trực:

- Đ/c Hoàng Hoa Châu, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Thành phố.

3. Các Phó Chủ tịch

- Đ/c Phạm Xuân Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Đ/c Trần Long Xuyên, Phó giám đốc Công an Thành phố.

- Đ/c Đoàn Hoài Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, đào tạo.

4. Các Ủy viên:

- Đ/c Đỗ Căn, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

- Đ/c Nguyễn Thị Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ.

- Đ/c Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở lao động, thương binh và xã hội.

- Đ/c Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn Hóa, thông tin.

- Đ/c Triệu Đình Phúc, Giám đốc Sở Kế hoạch – đầu tư.

- Đ/c Đỗ Đình Hồng, Phó Văn phòng UBND Thành phố.

- Đ/c Nguyễn Văn Sáu, Hiệu trưởng trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

- Đ/c Trần Thị Lê Trinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Đ/c Trần Gia Thái, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội.

- Đ/c Nguyễn Văn Câu, Quyền trưởng Ban Tôn giáo Thành phố.

- Đ/c Phạm Văn Thịnh, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

- Đ/c Nguyễn Tiến Ngừng, Hiệu trưởng Trường quân sự địa phương Hà Nội.

* UBND Thành phố trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo các Ban của Thành ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia Hội đồng, gồm:

- Đ/c Nguyễn Văn Sửu, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

- Đ/c Phạm lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố.

- Đ/c Nguyễn Tiến Dĩnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố.

- Đ/c Trịnh Thanh Vân, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Thành phố.

- Đ/c Mai Trọng Nhuận, Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội.

- Đ/c Nguyễn Minh Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố.

- Đ/c Đỗ Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nông dân Thành phố.

- Đ/c Nguyễn Văn Phong, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Thành phố:

1. Xây dựng nội dung các Chương trình, Kế hoạch đào tạo, tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh của Thành phố; Nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quốc phòng – an ninh, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

- Chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh các cấp của Thành phố xây dựng kế hoạch công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh ở cấp mình; Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể xã hội tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện và báo cáo kết quả công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh của thành phố với Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quốc phòng – an ninh các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Tổ chức sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh.

2. Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố: Là cơ quan Thường trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh. Có trách nhiệm:

- Xây dựng Quy chế hoạt động, Kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Thành phố; Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - an ninh các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trên địa bàn Hà Nội; Tổng hợp và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố đến các cơ quan, đơn vị.

- Thành lập bộ phận chuyên môn giúp việc Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh để đảm bảo cập nhật thông tin phục vụ hoạt động thường xuyên của Hội đồng.

- Phối hợp với Sở tài chính lập dự toán kinh phí hàng năm của Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh thành phố, báo cáo UBND thành phố xem xét.

Điều 3. Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh ở cấp mình và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh ở mỗi cấp cơ sở theo Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 29/2004/QĐ-UB , ngày 26/02/2004 của UBND Thành phố và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đồng chí Thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng – an ninh thành phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT HĐGDQP TW (BQP);
- VPCP;
- Bộ QP;
- TTTU; TT, HĐND TP (để báo cáo);
- các đ/c PCT, UBNDTP;
- Các Ban của Thành ủy;
- Văn phòng TƯ; HĐNDTP;
- Trường ĐTCB Lê Hồng Phong;
- CPVP, NC, VX, TH;
- Lưu VT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu147/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 147/2007/QĐ-UBND thành lập hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 147/2007/QĐ-UBND thành lập hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu147/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Thế Thảo
       Ngày ban hành25/12/2007
       Ngày hiệu lực25/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 147/2007/QĐ-UBND thành lập hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 147/2007/QĐ-UBND thành lập hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố Hà Nội

           • 25/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực