Quyết định 147/QĐ-BNV

Quyết định 147/QĐ-BNV về tuyển dụng và phân công nhiệm vụ Giám sát viên cấp Trung ương phục vụ cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 147/QĐ-BNV 2021 tuyển dụng phân công nhiệm vụ Giám sát viên Điều tra cơ sở hành chính


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁM SÁT VIÊN CẤP TRUNG ƯƠNG PHỤC VỤ CUỘC ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021;

Căn cứ công văn cử Giám sát viên cấp Trung ương của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, y viên thường trực Ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển dụng và phân công nhiệm vụ của Giám sát viên cấp Trung ương phục vụ cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại Phụ lục kèm theo Quyết định.

Điều 2. Nhiệm vụ của Giám sát viên cấp Trung ương như sau:

- Theo dõi kịp thời tiến độ thu thập thông tin tại các địa phương và Bộ, ngành, cơ quan Trung ương được phân công giám sát; đôn đốc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Tcông tác của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương được phân công giám sát thực hiện đúng tiến độ thu thập thông tin theo quy định;

- Kiểm soát logic, chất lượng thông tin do cơ sở hành chính thuộc Tổ công tác của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương cung cấp và liên hệ lại nếu cần xác minh, chỉnh sửa và cập nhật lại thông tin trên trang thông tin điện tử cuộc điều tra; phê duyệt Phiếu cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị khối Bộ, ngành, cơ quan Trung ương phân công giám sát.

- Ghi mã, chuyn đi những chỉ tiêu liên quan theo các bảng mã quy định (đơn vị hành chính, ngành kinh tế, sản phm sản xuất...);

- Báo cáo Tổ thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương năm 2021 những vấn đề phát sinh trong quá trình trin khai thu thập thông tin;

- Định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả công việc được phân công.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Ban Đảng;
- Thành viên BCĐ TƯ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Nội vụ tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Tổng cục Thống kê;
- Thành viên Tổ thường trực BCĐTƯ;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa
PHÓ TRƯỞNG BAN
BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA CƠ SỞ
HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIÁM SÁT VIÊN TRUNG ƯƠNG CỦA CUỘC ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 147/QĐ-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thoại liên hệ

Đơn vị giám sát

Bộ, ngành

Tỉnh, thành phố trực thuộc TW

1

Trần Thị Thái

Phó Chánh văn phòng

Văn phòng Bộ

0916594499

Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội

Hòa Bình

2

Nguyễn Thanh Bình

Phó Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch - Tài chính

0904159468

Bộ Ngoại giao

Phú Thọ, Bắc Ninh

3

Trần Xuân Hiền

Phó Vụ trưởng

Vụ Tổng hợp

0904069668

Bộ Nông nghiệp và phát triển, Văn phòng Chính phủ

Lạng Sơn, Bắc Giang

4

Đ Văn Phong

Trưởng phòng

Văn phòng Bộ

0949380068

Ban Tuyên giáo Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao

Cà Mau, Cn Thơ

5

Mai Thị Hương Lan

Phó trưng phòng

Văn phòng Bộ

0988424947

Văn phòng Trung ương Đảng

Bình Phước

6

Lê Thị Thanh Mai

Phó trưởng phòng

Văn phòng Bộ

0973116121

Ban Kinh tế Trung ương

Trà Vinh, Qung Ngãi

7

Bùi Văn Minh

Chuyên viên cao cấp

Vụ Tổ chức - Biên chế

0913554870

Ban Qun lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ninh Bình, Thanh Hóa

8

Nguyễn Văn Dương

Chuyên viên chính

Vụ Kế hoạch - Tài chính

0913205460

Bộ Công thương, y ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam

Hà Nội, Điện Biên

9

Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên viên chính

Vụ Chính quyền địa phương

0985243937

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Tp. Hồ Chính Minh, Hà Giang

10

Nguyễn Đình Hùng

Chuyên viên chính

Vụ Tổ chức - Biên chế

0987248882

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Qung Bình, Quảng Trị

11

Bế Thị Phượng

Chuyên viên chính

Vụ Pháp chế

0912764757

Bộ Thông tin và Truyền thông

Hưng Yên, Nam Định

12

Nguyễn Hiếu Thọ

Chuyên viên chính

Vụ Công tác thanh niên

0912513185

Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam

Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương

13

Đ Xuân Quỳnh

Chuyên viên chính

Vụ Công chức - Viên chức

0932366936

Bộ Văn hóa - Ththao và Du lịch

Bình Thuận, Kon Tum

14

Nguyễn Thị Lệ Minh

Chuyên viên

Vụ Chính quyền địa phương

0912816789

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Đảng y Khối các cơ quan Trung ương

Nghệ An, Sơn La

15

Nguyễn Bích Thủy

Chuyên viên

Vụ Chính quyền địa phương

0988468390

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp

Tuyên Quang, Bắc Kạn

16

Lê Minh Phương

Chuyên viên

Vụ Tiền lương

0888074212

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Cao Bằng, Thái Nguyên

17

Đ Tài Tuyên

Chuyên viên

Vụ Công chức - Viên chức

0902466612

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bình Định, Phú Yên

18

Dương Thăng Long

Chuyên viên

Vụ Công chức - Viên chức

0969856681

Bộ Khoa học và Công nghệ

Yên Bái, Hà Tĩnh

19

Nguyễn Thị Thu Thủy

Chuyên viên

Vụ Kế hoạch - Tài chính

0914362464

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hi Dương, Hi Phòng

20

Nguyễn Thị Phương Anh

Chuyên viên

Vụ Kế hoạch - Tài chính

0984555787

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Thừa Thiên Huế, Đà Nng

21

Nguyễn Thị Hải Yến

Chuyên viên

Vụ Tchức - Biên chế

0977054866

Bộ Giao thông vận tải

Hậu Giang, Vĩnh Long

22

Dương Hồng Cúc

Chuyên viên

Vụ Kế hoạch - Tài chính

0974730538

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế

Thái Bình, Vĩnh Phúc

23

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Chuyên viên

Vụ Công tác thanh niên

0906273355

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Gia Lai, Đk Lk, Đồng Nai

24

Đỗ Hoàng Anh

Chuyên viên

Vụ Kế hoạch - Tài chính

0946228622

Bộ Xây dựng, y ban Giám sát tài chính quốc gia

Đk Nông, Lâm Đồng

25

Hoàng Quốc Việt

Chuyên viên

Vụ Tổng hợp

0336197779

Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ

Lào Cai, Hà Nam

26

Đoàn Bích Ngọc

Chuyên viên

Vụ Kế hoạch - Tài chính

0969542890

Ban Tchức Trung ương

Tây Ninh, An Giang, Ninh thuận

27

Trần Thái Hoan

Chuyên viên

Vụ Tiền lương

0918889663

Ban Dân vận Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bạc Liêu, Bến Tre

28

Phí Nhật Minh

Chuyên viên

Vụ Tiền lương

0915706879

Ban Đối ngoại Trung ương, Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam

Đồng Tháp, Quảng Nam

29

Lâm Quang Sinh

Chuyên viên

Vụ Pháp chế

0918120739

y ban Kiểm tra Trung ương

Kiên Giang, Long An

30

Nguyễn Văn Hiếu

Chuyên viên

Vụ Kế hoạch - Tài chính

0348146666

Ban Nội chính Trung ương

Sóc Trăng, Tiền Giang, Khánh Hòa

31

Hoàng Đức Hường

Chuyên viên

Vụ Tổng hợp

0934469599

Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương, y ban Dân tộc

Qung Ninh, Lai Châu

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO ĐTCSHC TRUNG ƯƠNG VÀ TỔ THƯỜNG TRỰC CUỘC ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 147/QĐ-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

I. Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban thường trực;

3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy viên thường trực;

4. Ông Trần Đơn, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên;

5. Ông Lương Tam Quang, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;

6. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

7. Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

9. Ông Đoàn Cường, Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Ủy viên;

10. Ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ, Ủy viên;

11. Ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Văn Lượng, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ, Ủy viên;

13. Ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ, Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký.

II. Thành viên của Tổ thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương

1. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Trung Thành, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Thành viên;

4. Ông Lê Minh Thảo, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, Thành viên;

5. Ông Nguyễn Hữu Thưởng, Chuyên viên cao cấp, Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương, Thành viên;

6. Ông Lê Ngự Bình, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành viên;

7. Bà Trần Thị Thái, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Đình Hùng, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ, Thành viên;

9. Ông Đỗ Tài Tuyên, Chuyên viên, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ, Thành viên;

10. Bà Nguyễn Thị Lệ Minh, Chuyên viên, Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, Thành viên;

11. Ông Nguyễn Văn Dương, Chuyên viên chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;

12. Ông Hoàng Trung Thành, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán tài vụ, Văn phòng Bộ, Thành viên;

13. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;

14. Ông Nguyễn Văn Tân, Chuyên viên chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;

15. Ông Đỗ Hoàng Anh, Chuyên viên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, Thành viên;

16. Bà Nguyễn Thị Phương Anh, Chuyên viên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, Thành viên;

17. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chuyên viên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;

18. Bà Dương Hồng Cúc, Chuyên viên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;

19. Bà Đoàn Bích Ngọc, Chuyên viên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;

20. Ông Đào Lâm Tùng, Chuyên viên chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, Thành viên.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu147/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2021
Ngày hiệu lực24/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(27/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 147/QĐ-BNV 2021 tuyển dụng phân công nhiệm vụ Giám sát viên Điều tra cơ sở hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 147/QĐ-BNV 2021 tuyển dụng phân công nhiệm vụ Giám sát viên Điều tra cơ sở hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu147/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Trọng Thừa
        Ngày ban hành24/02/2021
        Ngày hiệu lực24/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (27/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 147/QĐ-BNV 2021 tuyển dụng phân công nhiệm vụ Giám sát viên Điều tra cơ sở hành chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 147/QĐ-BNV 2021 tuyển dụng phân công nhiệm vụ Giám sát viên Điều tra cơ sở hành chính

            • 24/02/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/02/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực