Quyết định 147/QĐ-UBND

Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 147/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn chi cục quản lý thị trường Ninh Thuận 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của quản lý thị trường; Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Công Thương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của quản lý thị trường địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 235/TTr-SGTVT ngày 04 tháng 3 năm 2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 686/TTr-SNV ngày 16 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận với những nội dung cụ thể như sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Sở Công Thương ban hành theo quy định tại khoản 11 Điều 4 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; khoản 16 Điều 12 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường:

a) Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường: gồm Chi cục Trưởng và không quá 03 Phó Chi cục Trưởng.

Chi cục Trưởng là người đứng đầu Chi cục Quản lý thị trường, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường.

Phó Chi cục Trưởng là người giúp Chi cục Trưởng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục Trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục Trưởng được Chi cục Trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục.

Việc Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường đồng thời là Phó Giám đốc Sở Công Thương (theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công thương và Bộ Nội vụ) do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh; đảm bảo không được vượt quá số lượng tối đa Phó Giám đốc Sở Công Thương theo quy định Điều 6 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ.

b) Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Quản lý thị trường:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp;

- Phòng Thanh tra - Pháp chế.

Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Quản lý thị trường có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

c) Các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường:

- 04 Đội Quản lý thị trường địa bàn:

+ Đội Quản lý thị trường số 1: Phụ trách địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm;

+ Đội Quản lý thị trường số 2: Phụ trách địa bàn huyện Ninh Sơn và Bác Ái;

+ Đội Quản lý thị trường số 3: Phụ trách địa bàn huyện Ninh Hải và Thuận Bắc;

+ Đội Quản lý thị trường số 4: Phụ trách địa bàn huyện Ninh Phước và Thuận Nam.

- Đội Quản lý thị trường cơ động: thực hiện chức năng chuyên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phối hợp kiểm tra liên ngành trên địa bàn tỉnh.

Các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường có trụ sở làm việc, con dấu, tài khoản giao dịch tại kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Các Đội Quản lý thị trường có Đội trưởng, không quá 03 Phó Đội trưởng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Biên chế công chức của Chi cục Quản lý thị trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phân bổ hàng năm trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức lãnh đạo và tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động trong các tổ chức thuộc, trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường được thực hiện theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương thực hiện các công việc sau:

1. Phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường.

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý thị trường.

3. Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của Chi cục Quản lý thị trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định (thông qua Sở Nội vụ thẩm định).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu147/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 147/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn chi cục quản lý thị trường Ninh Thuận 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 147/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn chi cục quản lý thị trường Ninh Thuận 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu147/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLưu Xuân Vĩnh
       Ngày ban hành22/04/2016
       Ngày hiệu lực22/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 147/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn chi cục quản lý thị trường Ninh Thuận 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 147/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn chi cục quản lý thị trường Ninh Thuận 2016

           • 22/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực