Quyết định 147/QĐ-UBND

Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2014 duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 11 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011-2015) THÀNH PHỐ NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính ph về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định b sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 17/9/2012 của Chính ph về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 ca Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đ nghị của Giám đc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 04/TTr-STNMT ngày 14/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sdụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Ninh Bình với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Hiện trạng 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp tỉnh phân bổ (ha)

Thành phố Ninh Bình xác định (ha)

Tổng số

Din tích (ha)

Cơ cấu (%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

4.666,95

100,00

4.667

 

4.666,95

100,00

1

Đất nông nghiệp

1.939,12

41,55

1.044,5

54,65

1.099,15

23,55

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

1.169,95

25,07

456,1

131,64

587,74

12,59

 

Trong đó: đt chuyên trồng lúa

1.047,03

89,49

431,7

76,66

508,36

10,89

1.2

Đất trồng cây lâu năm

118,97

2,55

95,9

7,01

102,91

2,21

1.3

Đất rừng phòng hộ

-

-

 

 

 

0,00

1.4

Đất rừng đặc dụng

78,67

1,69

78,1

0,57

78,67

1,69

1.5

Đất rừng sản xuất

-

-

 

 

 

0,00

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

141,96

3,04

123,5

8,26

131,76

2,82

1.7

Đất nông nghiệp còn lại

429,57

9,20

291,1

-93,03

198,07

4,24

2

Đất phi nông nghiệp

2.606,58

55,85

3.548,2

-82,38

3.465,82

74,26

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ s cơ quan

45,87

0,98

48,4

-1,20

47,20

1,01

2.2

Đất quốc phòng

23,81

0,51

25,3

3,13

28,43

0,61

2.3

Đất an ninh

7,17

0,15

12,9

-0,68

12,22

0,26

2.4

Đất khu công nghiệp

95,89

2,05

149,5

68,66

218,16

4,67

2.5

Đt cơ sở sn xut kinh doanh

160,75

3,44

 

266,14

266,14

5,70

2.6

Đất sản xut vật liệu xây dựng GS

5,29

0,11

 

00

0,00

0,00

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8

Đất di tích danh thắng

176,95

3,79

177,0

 

176,95

3,79

2.9

Đất bãi thi, xử lý chất thải

0,01

0,00

19,2

-4,39

14,81

0,32

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

22,58

0,48

21,7

0,51

22,21

0,48

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

67,35

1,44

106,4

-34,48

71,92

1,54

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

133,22

2,85

 

112,32

112,32

2,41

2.13

Đất phát triển hạ tầng

1.206,03

25,84

1.674,6

-96,71

1.577,89

33,81

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

- Đất cơ sở văn a

74,25

6,16

211,7

-81,84

129,86

2,78

 

- Đất cơ sở y tế

31,34

2,60

38,8

-1,12

37,68

0,81

 

- Đt cơ sở giáo dục - đào tạo

91,48

7,59

186,4

-5,60

180,80

3,87

 

- Đất cơ sở thể dục thể thao

34,12

2,83

39,8

0,72

40,52

0,87

2.14

Đất ở tại đô thị

497,60

10,66

605,4

12,94

618,34

13,25

2.15

Đất phi nông nghiệp còn lại

164,06

3,52

 

-14,22

299,23

6,41

3

Đất chưa sử dụng

121,25

2,60

74,3

27,68

101,98

2,19

4

Đất đô thị

2.325,30

49,82

4.667

 

4.667

100,00

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

78,67

1,69

78

 

78,67

1,69

6

Đất khu du lịch

 

-

25

 

25

0,53

7

Đất khu dân cư nông thôn

1.872,17

40,12

-

-

-

-

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ (2011-2020)

Phân theo giai đoạn

Giai đoạn (2011-2015)

Giai đoạn (2016-2020)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

839,97

544,03

295,94

1.1

Đất trồng lúa

582,22

358,90

223,32

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa

538,68

342,05

196,63

1.2

Đất trồng cây lâu năm

16,06

15,29

0,77

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản tập trung

10,20

9,40

0,80

1.7

Đất nông nghiệp còn lại

231,50

160,44

71,06

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

0

0

0

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng đất

Cả thời kỳ (2011-2020)

Phân theo giai đoạn

Giai đoạn (2011-2015)

Giai đoạn (2016-2020)

1

Đất nông nghiệp

0

0

0

2

Đt phi nông nghiệp

19,27

18,21

1,06

2.4

Đất khu công nghiệp

1,46

1,46

-

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

8,69

8,69

-

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

1,81

1,81

-

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,07

0,07

-

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

0,41

0,41

-

2.13

Đất phát triển hạ tầng

5,93

5,77

0,16

 

Trong đó:

-

 

 

 

- Đất cơ s văn hóa

0,50

0,50

-

 

- Đất cơ sở y tế

-

-

-

 

- Đất cơ sgiáo dục - đào tạo

0,16

-

0,16

 

- Đất cơ sở thể dục th thao

-

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

-

-

-

2. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015)

2.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích hiện trạng năm 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

4.666,95

4.666,95

4.666,95

4.666,95

4.666,95

4.666,95

1

Đất nông nghiệp

1.939,12

1.739,43

1.629,87

1.523,20

1.453,52

1.395,09

1.1

Đất trồng lúa

1.169,95

1.100,30

1.006,44

917,99

852,71

811,05

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa

1.047,03

981,05

894,37

808,98

746,32

704,98

1.2

Đất trồng cây lâu năm

118,97

115,48

112,06

110,50

110,47

103,68

1.3

Đất rừng đặc dụng

78,67

78,67

78,67

78,67

78,67

78,67

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

141,96

136,60

133,38

132,73

132,61

132,56

1.5

Đất nông nghiệp còn lại

429,57

308,38

299,32

283,31

279,06

269,13

2

Đất phi nông nghiệp

2.606,58

2.815,51

2.926,81

3.034,53

3.110,06

3.168,82

2.1

Đất trụ scơ quan, công trình sự nghiệp

45,87

45,67

45,79

45,66

47,60

47,20

2.2

Đất quốc phòng

23,81

23,57

28,57

28,57

28,43

28,43

2.3

Đất an ninh

7,17

7,17

10,73

10,80

11,90

12,20

2.4

Đất khu công nghiệp

95,89

225,99

222,52

222,52

218,16

218,16

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

160,75

174,38

181,62

211,97

232,15

238,33

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

5,29

5,15

5,15

-

-

-

2.7

Đất di tích danh thắng

176,95

176,95

176,95

176,95

176,95

176,95

2.8

Đất bãi thải xử lý chất thải

0,01

12,77

14,81

14,81

14,81

14,81

2.9

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

22,58

22,58

22,58

22,56

22,46

22,25

2.10

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

67,35

71,01

70,22

73,82

73,07

72,96

2.11

Đất có mặt nước chuyên dùng

133,22

131,92

129,00

129,00

123,14

121,14

2.12

Đất phát triển hạ tầng

1.206,03

1.250,11

1.301,62

1.351,32

1.397,32

1.424,05

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

- Đất cơ sở văn hóa

74,25

75,86

80,02

81,55

87,18

94,69

 

- Đất cơ sy tế

31,34

31,49

34,49

37,03

37,03

37,14

 

- Đất cơ sở giáo dục đào tạo

91,48

94,76

101,55

110,74

123,51

134,94

 

- Đất cơ sở thể dục thể thao

34,12

34,12

34,21

35,71

36,85

36,85

2.13

Đất ở tại đô thị

497,60

502,84

542,00

554,40

566,53

566,81

2.14

Đất phi nông nghiệp còn lại

164,06

165,40

175,24

192,15

197,53

225,52

3

Đất chưa sử dụng

121,25

112,01

110,27

109,22

103,38

103,04

4

Đất đô thị

2.325,30

2.794,78

2.794,78

2.794,78

2.794,78

2.794,78

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

-

78,67

78,67

78,67

78,67

78,67

6

Đất khu du lịch

-

-

-

-

-

-

7

Đất khu dân cư nông thôn

1.872,17

1.902,17

1.933,27

1.959,97

1.977,97

2.014,04

2.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đt

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển MĐSD trong kỳ (2011-2015)

Phân theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

544,03

199,69

109,55

106,67

69,69

58,42

1.1

Đất trồng lúa

358,90

69,65

93,85

88,45

65,29

41,65

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa

342,05

65,98

86,67

85,39

62,67

41,33

1.2

Đất trồng cây lâu năm

15,29

3,49

3,42

1,56

0,03

6,79

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

9,40

5,36

3,22

0,65

0,12

0,05

1.4

Đất nông nghiệp còn lại

160,44

121,19

9,06

16,01

4,25

9,93

2

Chuyn đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

0

0

0

0

0

0

2.3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng đất

Diện tích đưa vào sử dụng

Phân theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

-

0

0

0

0

0

2

Đất phi nông nghiệp

18,21

9,24

1,74

1,05

5,84

0,34

2.1

Đất khu công nghiệp

1,46

1,46

-

-

-

-

2.2

Đất cơ sở sản xut kinh doanh

8,69

2,54

-

0,70

5,45

-

2.3

Đất bãi thải, xử lý chất thi

1,81

1,81

-

-

-

-

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,07

-

-

0,07

-

-

2.5

Đất có mặt nước chuyên dùng

0,41

0,41

-

-

-

-

2.6

Đất phát trin hạ tng

5,77

3,02

1,74

0,28

0,39

0,34

 

Trong đó:

-

 

 

 

 

 

 

- Đất cơ sở văn hóa

0,50

-

-

-

0,16

0,34

 

- Đất cơ sở y tế

-

-

-

-

-

-

 

- Đất cơ s giáo dục - đào tạo

-

-

-

-

-

-

 

- Đất cơ sở thể dục thể thao

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất ở tại đô thị

-

-

-

-

-

-

Điều 2. Giao UBND huyện thành phố Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan:

- Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; xác định ranh giới, công khai diện tích đất trồng lúa cn bảo vệ nghiêm ngặt.

- Trin khai thực hiện tt các giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, phát huy tiềm năng đất đai, theo đúng các quy định của Nhà nước.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy định của Luật Đất đai.

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp) theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND thành ph Ninh nh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu VT, VP3, 4;
NA/01qdk

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu147/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2014 duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2014 duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu147/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Điến
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2014 duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2014 duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Ninh Bình

            • 11/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực