Quyết định 1470/QĐ-TTg

Quyết định 1470/QĐ-TTg năm 2007 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 28 tập thể và 74 cá nhân thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1470/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1470/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/nđ-cp ngày 30 tháng 09 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng;
Xét đề nghị của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam (tờ trình số 89/ttr-nhnn ngày 15 tháng 8 năm 2007) và trưởng ban ban thi đua - khen thưởng trung ương (tờ trình số 1409/ttr-btđkt ngày 24 tháng 10 năm 2007)
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 28 tập thể và 74 cá nhân thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Thống đốc Ngân hàng Nhà  nước Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1470/QĐ-TTg, ngày 06/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Phòng Kế toán - Ngân quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

2. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

3. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

4. Phòng Kế toán - Ngân quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

5. Phòng Kế toán - Ngân quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

6. Phòng Tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

7. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Nguyên tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

8. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

9. Phòng Vi tính, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

10. Phòng Tổ chức cán bộ, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

11. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

12. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Đỗ tỉnh Gia Lai, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

13. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; 

14. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắc Đoa tỉnh Gia Lai, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; 

15. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ayunpa tỉnh Gia Lai, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; 

16. Phòng Kế toán - Ngân quỹ - Vi tính, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

17. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

18. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

19. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

20. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Riềng tỉnh Bình Phước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

21. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thạnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

22. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gò Vấp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

23. Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam khu vực Miền Nam;

24. Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam khu vực Miền Trung;

25. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phó Đức Chính, thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

26. Trung tâm Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

27. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

28. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

29. Ông Nguyễn Ngọc Phan, Trưởng Ban Thi đua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

30. Ông Đỗ Xuân Hoa, Trưởng Ban Tiếp dân và Giải quyết đơn thư, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

31. Ông Vũ Minh Tân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

32. Ông Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng phòng Đào tạo - Nhân sự, Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam khu vực miền Nam;

33. Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Kinh doanh ngoại tệ và Thanh toán quốc tế; Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

34. Bà Đặng Thị Dung, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

35. Ông Nông Văn Như, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

36. Bà Phạm Thị Gái, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

37. Ông Nguyễn Văn Thưởng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

38. Ông Tuấn Minh Cử, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

39. Ông Nguyễn Hữu Ly, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

40. Ông Dương Văn Ngọc, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

41. Bà Ngô Thị Xuyến, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

42. Ông Nguyễn Hồng Đức, Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

43. Bà Nguyễn Thị Mến, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

44. Ông Phan Văn Sử, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

45. Ông Phạm Văn Uyển, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

46. Ông Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thịnh Long, tỉnh Nam Định, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

47. Bà Vũ Thị Vân, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ-Đào tạo, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

48. Ông Nguyễn Thái Triệu,  Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

49. Ông Thiều Văn Hào, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

50. Ông Lê Văn Khải, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

51. Ông Lê Bá Hùng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

52. Ông Lê Văn Xoan, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

53. Ông Phan Xuân Đồng, Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

54. Ông Nguyễn Ngọc Hoàn, Trưởng phòng Kế toán-Ngân quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

55. Ông Trần Công Chương, Trưởng phòng Vi tính, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

56. Bà Lê Thị Lê, Trưởng phòng Kế toán-Ngân quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

57. Bà Phùng Thị Kiên, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

58. Bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chợ Mới, Thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

59. Ông Võ Văn Lâm, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

60. Bà Phạm Thị Thanh Dung, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

61. Bà Nguyễn Thị Minh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

62. Ông Bùi Ngọc Ửng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

63. Bà Đào Thị Viềng, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

64. Ông Võ Ngọc Tá, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

65. Bà Vũ Thị Ý, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ-Đào tạo, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, tỉnh Phú Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

66. Bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hàm Nhơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

67. Ông Phạm Xuân Cam, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; 

68. Ông Nguyễn Dự, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; 

69. Bà Bùi Thị Kiệm, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

70. Ông Cao Tấn Nguyên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Đào tạo, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

71. Bà Nguyễn Thị Xuyên, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

72. Bà Lê Thị Ánh Kim, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

73. Ông Nguyễn Tế, Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

74. Ông Lâm Hữu Siêm, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Đức Hòa tỉnh Long An, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

75. Ông Nguyễn Ngọc Rạng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Đồng Tháp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

76. Ông Phạm Duy Nhàn, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

77. Ông Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

78. Bà Nguyễn Thị Thuật, Trưởng phòng Kế toán - Ngân quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

79. Ông Lê Ngọc Tám, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Khởi tỉnh Bến Tre, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

80. Bà Lữ Thị Thu Lan, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Khởi tỉnh Bến Tre, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

81. Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng Tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

82. Ông Đàm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

83. Bà Lý Thị Nguyệt Mai, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

84. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

85. Ông Võ Văn Sự, Trưởng phòng tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

86. Bà Phan Thị Thu Nguyệt, Trưởng phòng Kế toán-Ngân quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

87. Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

88. Bà Nguyễn Thị Hiên, Phó phòng Nguồn vốn - Kế hoạch, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

89. Ông Lữ Sỹ Hành, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thạnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

90. Ông Vũ Tiến Khu, Giám đốc Chi Nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sài Gòn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

91. Bà Phạm Thị Mỹ, Trưởng phòng Kinh doanh Ngoại tệ và Thanh toán quốc tế, Chi Nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sài Gòn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

92. Bà Bùi Thị Sớm, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thạnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

93. Bà Trương Thị Thu Nguyệt, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

94. Bà Trần Phương Thanh, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đông Sài Gòn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

95. Ông Nguyễn Văn Thưởng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

96. Ông Lê Đình Nhâm, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

97. Ông Phạm Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

98. Ông Hoàng Xuân Hãn, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

99. Ông Trần Ngọc Sơn, Phó trưởng Văn phòng phụ trách Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực miền Trung;

100. Bà Phạm Thị Mai Toan, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mạc Thị Bưởi, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

101. Ông Kiều Trọng Tuyến, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

102. Ông Đỗ Tất Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1470/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1470/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2007
Ngày hiệu lực06/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1470/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1470/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1470/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1470/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành06/11/2007
        Ngày hiệu lực06/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1470/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1470/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            • 06/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực