Quyết định 1472/QĐ-UBND

Quyết định 1472/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1472/QĐ-UBND 2018 thủ tục tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích Thanh tra Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1472/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CHUẨN HÓA DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT, TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC CẤP THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 52/TTr-TT ngày 12/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 10 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh không tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau. Trong đó, tổng số có 05 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích và 04 thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh (kèm theo danh mục).

Điều 2. Phê duyệt, chuẩn hóa Danh mục 10 thủ tục hành chính cấp huyện và 09 thủ tục hành chính cấp xã trong lĩnh vực Thanh tra (kèm theo danh mục).

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế của từng địa phương giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành quyết định công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính (đã được phê duyệt, chuẩn hóa tại Điều 2 Quyết định này) (i) thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và (ii) thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 9 năm 2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; các doanh nghiệp cung ng dịch vụ bưu chính công ích quy định tại khoản 2, Điều 32 Luật Bưu chính ngày 17/6/2010; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KSTTHC, VPCP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP Lê Minh Hiền (VIC);
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- KGVX, CCHC (Đ
123, VIC);
- Lưu: VT, M.A60/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

DANH MỤC

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH CÓ TIẾP NHẬN VÀ KHÔNG TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1472/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích

Trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh

Không

Không

Không

I

CẤP TỈNH

05

05

04

06

0

10

I.1

Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 21/5/2018

1.

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

X

 

X

 

 

X

2.

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

 

X

X

 

 

X

3.

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

X

 

 

X

 

X

4.

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

X

 

 

X

 

X

5.

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

X

 

 

X

 

X

6.

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

 

X

 

X

 

X

7.

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

 

X

 

X

 

X

8.

Xác minh tài sản, thu nhập

 

X

 

X

 

X

9.

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

X

 

X

 

 

X

10.

Thực hiện việc giải trình

 

X

X

 

 

X

Tổng cộng có 10 thủ tục hành chính cấp tỉnh tính đến ngày 12/9/2018./.

 

PHÊ DUYỆT, CHUẨN HÓA DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐANG CÒN HIỆU LỰC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TRONG LĨNH VỰC THANH TRA ÁP DỤNG CHUNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1472/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

I.

CẤP HUYN

I.1

Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 21/5/2018

1.

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

2.

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

3.

Xác minh tài sản, thu nhập

4.

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

5.

Thực hiện việc giải trình

I.2

Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 21/5/2018

6.

Xử lý đơn tại cấp huyện

7.

Tiếp công dân tại cấp huyện

8.

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

9.

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

10.

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Tổng cộng có 10 thủ tục hành chính cấp huyện tính đến ngày 12/9/2018./.

 

PHÊ DUYỆT, CHUẨN HÓA DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐANG CÒN HIỆU LỰC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TRONG LĨNH VỰC THANH TRA ÁP DỤNG CHUNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1472/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

I.

CẤP XÃ

I.1

Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 21/5/2018

1.

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

2.

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

3.

Xác minh tài sản, thu nhập

4.

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

5.

Thực hiện việc giải trình

I.2

Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 21/5/2018

6.

Xử lý đơn tại cấp xã

7.

Tiếp công dân tại cấp xã

8.

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

9.

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Tổng cộng có 09 thủ tục hành chính cấp xã tính đến ngày 12/9/2018./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1472/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1472/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2018
Ngày hiệu lực13/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1472/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1472/QĐ-UBND 2018 thủ tục tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích Thanh tra Cà Mau


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1472/QĐ-UBND 2018 thủ tục tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích Thanh tra Cà Mau
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1472/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
     Người kýLâm Văn Bi
     Ngày ban hành13/09/2018
     Ngày hiệu lực13/09/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1472/QĐ-UBND 2018 thủ tục tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích Thanh tra Cà Mau