Quyết định 1473/QĐ-BGTVT

Quyết định 1473/QĐ-BGTVT năm 2017 về công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Nội dung toàn văn Quyết định 1473/QĐ-BGTVT 2017 sửa đổi thay thế thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1473/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, THAY THẾ VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính

1. Công bố sửa đổi các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục I của Quyết định này.

2. Công bố thay thế các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục II của Quyết định này.

3. Công bố bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục III của Quyết định này.

4. Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế tại Phụ lục IV của Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các thủ tục hành chính được công bố sửa đổi và thay thế vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- C
ng TTĐT B GTVT;
- Các C
ng vụ Hàng hi;
- Các Cảng vụ Đường thủy nội địa;
- Các Chi cục Hàng hải Việt Nam;

- Các sở GTVT;
-
Lưu: VT, PC (03).

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI
(Kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thủ tục

Văn bản QPPL quy định TTHC

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

Lĩnh vực Hàng hải

1

Phê duyệt Phương án trục vớt tài sản chìm đắm

Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc đơn vị quản lý đường thủy nội địa trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ hàng hải, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc đơn vị quản lý đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

 

2

Chấp thuận đặt tên tàu biển

 

Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

Cục Hàng hải Việt Nam, Các Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ đăng ký tàu biển theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam.

 

3

Đăng ký tàu biển không thời hạn

Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

Cục Hàng hải Việt Nam, Các Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ đăng ký tàu biển theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam.

 

4

Đăng ký tàu biển có thời hạn

Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

 

Cục Hàng hải Việt Nam, Các Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ đăng ký tàu biển theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam.

 

5

Đăng ký tàu biển tạm thời

Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

 

Cục Hàng hải Việt Nam, Các Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ đăng ký tàu biển theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam.

 

6

Cấp Giấy phép tạm thời cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam

Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

Cơ quan đại diện của Việt Nam nơi mua tàu hoặc nơi bàn giao tàu

 

7

Đăng ký tàu biển đang đóng

Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

 

Cục Hàng hải Việt Nam, Các Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ đăng ký tàu biển theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam

 

8

Đăng ký tàu biển loại nhỏ

Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

 

Cục Hàng hải Việt Nam, Các Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ đăng ký tàu biển theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam

 

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu biển

Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

 

Cục Hàng hải Việt Nam, Các Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ đăng ký tàu biển theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam

 

10

Xóa đăng ký

 

Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

Cục Hàng hải Việt Nam, Các Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ đăng ký tàu biển theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam

 

11

Giao tuyến dẫn tàu

Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Cục Hàng hải Việt Nam

 

12

Cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016

Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải

 

13

Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện

Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT ngày 25/11/2016

Cục Hàng hải Việt Nam

 

14

Cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn

Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT ngày 25/11/2016

Cục Hàng hải Việt Nam

 

15

Cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát (GOC), Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng hạn chế (ROC) và Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ trên tàu chở dầu, tàu hóa chất hoặc khí ga hóa lỏng (GCNHLNVĐB)

Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT ngày 25/11/2016

Cục Hàng hải Việt Nam

 

16

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính

Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT ngày 25/11/2016

Cục Hàng hải Việt Nam

 

17

Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính

Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT ngày 25/11/2016

Cục Hàng hải Việt Nam

 

18

Mở khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng

Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT ngày 25/11/2016

Cục Hàng hải Việt Nam

 

19

Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải

Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT ngày 28/10/2016

Cảng vụ hàng hải hoặc Đại diện cảng vụ hàng hải hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gần nhất; cơ quan đại diện của Việt Nam nơi gần nhất hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của quốc gia nơi tàu thuyền hoạt động

 

20

Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12/10/2016

Cục Hàng hải Việt Nam

 

21

Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12/10/2016

Cục Hàng hải Việt Nam

 

22

Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12/10/2016

Cục Hàng hải Việt Nam

 

23

Cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12/10/2016

Cục Hàng hải Việt Nam

 

24

Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải chuyển vùng hoạt động

Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12/10/2016

Cục Hàng hải Việt Nam

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG BỐ THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BGTVT ngày      tháng      năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thủ tục

Thủ tục được thay thế

Văn bản QPPL quy định TTHC

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

Lĩnh vực Hàng hải

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải biển

Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016

Cục HHVN

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển

 

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải biển trong trường hợp Giấy phép kinh doanh vận tải biển hết thời hạn hiệu lực

Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016

Cục HHVN

 

Cấp lại  Giấy phép kinh doanh vận tải biển trong trường hợp Giấy phép kinh doanh vận tải biển bị mất hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục được sử dụng hoặc Giấy phép kinh doanh vận tải biển còn hiệu lực nhưng doanh nghiệp có thay đổi các nội dung liên quan thể hiện trong Giấy phép kinh doanh vận tải biển đã được cấp

3

Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển

Đăng ký thay đổi tên chủ tàu biển

Nghị định số 171/2016/NĐ-CP 27/12/2016

 

Cục Hàng hải Việt Nam, Các Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ đăng ký tàu biển theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam.

 

Đăng ký thay đổi tên tàu biển

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu tàu biển

Đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển

Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

Đăng ký thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG BỐ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BGTVT ngày       tháng       năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thủ tục

Văn bản QPPL quy định TTHC

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

Lĩnh vực Hàng hải

1

Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải biển trong trường hợp doanh nghiệp vận tải biển đề nghị thu hồi

Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014

Cục HHVN

 

2

Gia hạn Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn

Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ; Thông tư số 52/2014/TT-BGTVT

Cục HHVN

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1473/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1473/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2017
Ngày hiệu lực23/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1473/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1473/QĐ-BGTVT 2017 sửa đổi thay thế thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1473/QĐ-BGTVT 2017 sửa đổi thay thế thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1473/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrương Quang Nghĩa
        Ngày ban hành23/05/2017
        Ngày hiệu lực23/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1473/QĐ-BGTVT 2017 sửa đổi thay thế thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1473/QĐ-BGTVT 2017 sửa đổi thay thế thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải

            • 23/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực